Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System podatkowy w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System podatkowy w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 System podatkowy w Polsce

2 Podatek to przymusowe, powszechne, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne na rzecz państwa, pobierane na podstawie przepisów prawa 2

3 Zasadniczy podział podatków w Polsce
Podatki bezpośrednie: dochodowe: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych od własności: podatek od spadków i darowizn podatek rolny podatek leśny majątkowy: podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych inne: podatek od czynności cywilnoprawnych podatek tonażowy 3

4 Zasadniczy podział podatków w Polsce
Podatki pośrednie: podatek od towarów i usług (VAT) podatek akcyzowy podatek od gier 4

5 podatek od towarów i usług
Dla przedsiębiorcy w działalności gospodarczej najważniejsze są podatki: dochodowe podatki pośrednie, które są wkalkulowane w cenę sprzedaży w (w szczególności: podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, adresowany do niektórych grup wyrobów) 5

6 Podatki bezpośrednie - formy opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym
Wybór formy opodatkowania wymaga - zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na którego terenie działający podatnik ma miejsce zamieszkania 6

7 WARUNKI DO OPODATKOWANIA
Zawiadomienie należy złożyć co do zasady do 20 stycznia, jeżeli działalność rozpoczynamy z początkiem roku. 7

8 Podatnik rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego powinien złożyć zawiadomienie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 8

9 PODSTAWY OPODATKOWANIA
Raz złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania jest ważne także w kolejnych latach. Jeżeli przedsiębiorca w kolejnym roku nie zamierza zmieniać formy opodatkowania, nie ma wówczas obowiązku składania kolejnego oświadczenia. 9

10 Zasady ogólne wg skali podatkowej – książka przychodów i rozchodów
Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu Przychód do opodatkowania - każdy przychód z wyjątkiem wyraźnie wymienionych w ustawie jako niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku 10

11 Koszt podatkowy - każdy wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia źródeł tego przychodu z wyjątkiem tych wydatków, które ustawodawca wymienia jako niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 11

12 Zaliczki na podatek są wpłacane w rachunku narastającym miesięcznie lub kwartalnie bez konieczności składania jakichkolwiek deklaracji (PIT), zawsze do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy, bądź też po kwartale, którego zaliczka dotyczy 12

13 Ostateczne rozliczenie następuje w zeznaniu składanym do końca kwietnia następującego po tym roku, którego rozliczenie dotyczy 13

14 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Stawka podatkowa 18% dochody w roku podatkowym nie przekroczą zł Stawka podatkowa 32% dochody w roku podatkowym przekroczą zł 14

15 Zalety opodatkowania wg zasad ogólnych
Możliwość skorzystania z ulg podatkowych Prawo do wspólnego rozliczania z małżonkiem lub wychowywanym dzieckiem Wady: należy stale kontrolować przychody i koszty, aby dochód nie przekroczył zł, w przeciwnym razie stawka wzrasta z 18% do 32% 15

16 PODATKI OSÓB PRAWNYCH 19% podatek liniowy
Z tej formy opodatkowania może skorzystać podatnik, który w roku podatkowym oraz go poprzedzającym nie wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy Ze względu na liczne ograniczenia jest on opłacalny dopiero przy dochodach powyżej zł 16

17 Zaliczki na ten podatek są wpłacane w rachunku narastającym miesięcznie lub kwartalnie bez konieczności składania jakichkolwiek deklaracji. Terminy są dokładnie takie same jak w przypadku zaliczek płaconych według skali PIT. Ostateczne rozliczenie następuje w zeznaniu składanym do końca kwietnia roku następującego po tym roku, którego rozliczenie dotyczy 17

18 Zalety 19% podatku liniowego
Korzystna forma opodatkowania dla podmiotów osiągających wysokie dochody (wysokie przychody, niskie koszty uzyskania przychodu) Wady 19% podatku liniowego Brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych np. (ulgi na dzieci) Brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub wychowywanym dzieckiem 18

19 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Zryczałtowany podatek dochodowy uregulowany jest w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i obliczany według stawek procentowych od osiągniętego przychodu 19

20 Ryczałtem nie mogą być opodatkowani podatnicy, którzy prowadzą działalność w ramach:
działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych prowadzenia aptek, lombardów, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii) 20

21 świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do powołanej ustawy
wykonywania wolnego zawodu innego niż wymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 140, poz. 930 ze zm.) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do powołanej ustawy 21

22 Obowiązuje pięć stawek ryczałtu – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
3% 5,5% 17% % 22

23 STAWKI PODATKU 3% - handel
5,5% - bilety, znaczki pocztowe, żetony i karty do automatów, produkcja, przewóz ładunków 17% - komputerowe nośniki informacji, samochody, taxi, usługi pomocy społecznej, usługi parkingowe 20% - wolne zawody, lekarz, stomatolog, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz 23

24 Zalety ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
z góry wiadomo ile podatku trzeba będzie zapłacić nie ma możliwości „wpadnięcia” w wyższą stawkę podatku w przypadku uzyskania wyższych przychodów 24

25 Wady brak możliwości pomniejszenia kwoty podatku o koszty uzyskania przychodu wybór ryczałtu nie jest korzystny dla przedsiębiorców, którzy ponoszą wysokie koszty swojej działalności 25

26 UTRATA RYCZAŁTU po przekroczeniu Euro przychodu przedsiębiorca traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od następnego roku podatkowego przedsiębiorca musi przejść na ogólne zasady opodatkowania 26

27 POMNIEJSZENIE RYCZAŁTU
ryczałtowiec może pomniejszyć uzyskany przychód tylko o stratę z lat ubiegłych zapłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe samego lub osób współpracujących 27

28 Karta podatkowa Jest najbardziej uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego. Ta forma opodatkowania jest ograniczona do przychodów osiąganych z niektórych, ściśle określonych, rodzajów działalności wymienionych w art. 23 ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik 3). 28

29 DZIAŁALNOŚĆ NA KARTĘ PODATKOWĄ
W formie karty podatkowej mogą płacić podatek podatnicy, prowadzący m. in. działalność: usługową lub usługowo wytwórczą gastronomiczną usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (wolny zawód) oraz usług weterynaryjnych 29

30 OGRANICZENIA W przypadku karty podatkowej podatnik nie ma możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub wychowywanym dzieckiem. 30

31 Opodatkowanie według skali podatkowej
PRZYKŁAD: Kalkulacja wyboru formy opodatkowania – jednoosobowa działalność gospodarcza Przychód: zł Koszty uzyskania przychodu: zł Opodatkowanie według skali podatkowej Podatnik szacuje, że możliwa do odliczenia od dochodu składka na ubezpieczenie społeczne będzie stanowić kwotę 7.377,36 zł. 31

32 stąd podstawa obliczenia podatku wyniesie 46.311zł.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne możliwą do odliczenia od podatku (7,75% podstawy jej wymiaru) szacuje na kwotę 2.317,16 zł.  zł  zł =  zł. (  zł ,36 zł + 0 zł) : 2 = ,32 zł, stąd podstawa obliczenia podatku wyniesie zł. 32

33 Oszacowana kwota podatku do zapłaty, po
Wyliczając podatek według skali podatkowej, pomniejsza go o kwotę zmniejszającą podatek i mnoży przez dwa: [(46.311 zł x 18%)] x 2 = ,96 zł. Od obliczonego podatku odlicza zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne i kwotę ulgi na dzieci: 16.671,96 zł ,16 zł ,04 zł = ,76 zł. Oszacowana kwota podatku do zapłaty, po zaokrągleniu do pełnych złotych wyniesie  zł. 33

34 Podatek liniowy Dochód podatnika po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu wyniesie  zł (  zł  zł). Podatek po obliczeniu z zastosowaniem 19% stawki podatku wyniesie ,14 zł {[(  zł ,36 zł) x 19%] ,16 zł}. Oszacowana kwota podatku do zapłaty, po zaokrągleniu do pełnych złotych wyniesie 15.281 zł. 34

35 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Działalność prowadzona przez pana „Kowalskiego” podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 5,5%. 35

36 PRZYKŁAD: Obliczenie kwoty podatku:
[(  zł ,36 zł) x 5,5%] ,16 zł = 3.877,09 zł. Podatek do zapłaty, po zaokrągleniu do pełnych złotych wyniesie 3.877 zł. WYNIK: Najbardziej korzystną formą opodatkowania w przypadku pana Kowalskiego będzie ryczałt ewidencjonowany. 36 36

37 WARUNKI WYBORU FORMY OPODATKOWANIA:
Wybór właściwej, najbardziej korzystnej formy opodatkowania jest złożony, ponieważ zależy od wielu czynników: osiąganych przychodów poziomu ponoszonych kosztów zakresu odliczeń od podstawy opodatkowania stawki podatku możliwości dokonania odliczeń 37

38 Pełna księgowość Ustawa o rachunkowości reguluje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do prowadzenia pełnej księgowości są zobowiązane następujące podmioty: spółki akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowe spółki komandytowo – akcyjne 38

39 Do prowadzenia pełnej księgowości są zobowiązane jednostki, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód co najmniej euro. Kwestię tę regulują art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 39

40 Wady prowadzenia ksiąg rachunkowych:
Ustawa o rachunkowości nakłada na podmiot gospodarczy wiele obowiązków i ograniczeń Wymaga konieczności ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań 40

41 Prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa Sformalizowana forma prowadzenia księgowości wiąże się ponoszeniem dość wysokich kosztów (kosztowna rachunkowość) 41

42 Zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych:
Prawidłowo prowadzone księgi handlowe dają syntetyczny i analityczny obraz stanu finansowego firmy Umożliwiają śledzenie na bieżąco stanów zapasów, należności i zobowiązań Przydatne do prowadzenia analizy finansowej i podejmowania decyzji 42

43 Podatek od towarów i usług - VAT
Podstawą opodatkowania jest obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży towaru lub świadczenia usług pomniejszona o kwotę podatku. Podstawę opodatkowania stanowi cena sprzedaży (brutto) pomniejszona o należny od tej sprzedaży podatek od towarów i usług. 43

44 STAWKI PODATKOWE W zależności od rodzaju towaru (usługi) lub podatnika mają zastosowania różne stawki: 0% 8% 23% Techniczny sposób naliczania podatku przez podatników z kolejnych faz polega na tym, iż po zamknięciu ewidencji podatkowej – (faktury za dany miesiąc: zakupy i sprzedaż) dokonuje się wyliczenia podatku należnego urzędowi skarbowemu 44

45 P P P podatek należny US za dany miesiąc (kwartał) u
podatek wyliczony na fakturach sprzedaży za dany miesiąc P z podatek wyliczony na fakturach zakupu wystawionych w danym miesiącu 45


Pobierz ppt "System podatkowy w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google