Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2015. 30 marca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2015. 30 marca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2015. 30 marca 2016 r.

2 rok20112012201320142015 stopa bezrobocia 6,66,57,15,84,4 Stopa bezrobocia w powiecie (stan na 31 grudnia).

3 Stopa bezrobocia

4 Stopa bezrobocia (stan na 31.12.2015 r.)

5 Struktura bezrobotnych Wyszczególnianie bezrobotni zarejestrowani ogółemw tym z prawem do zasiłku Stan na 31 grudnia 2015 roku razemkobietyrazemkobiety ogółem 23631123352189 z tego poprzednio pracujące 2054972350187 w tym zwolnione z przyczyn zakładu pracy 23912911358 dotychczas niepracujące 30915122

6 Struktura bezrobotnych (31.12.2015) Wyszczególnienie bezrobotni zarejestrowani ogółemw tym z prawem do zasiłku w końcu m-ca sprawozdawczego razemkobietyrazemkobiety 0 1234 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) do 30 roku życia 4802905838 do 25 roku życia 213124107 długotrwale bezrobotne 127958000 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X154X7 powyżej 50 roku życia 96534116771 bez kwalifikacji zawodowych 7903848350 bez doświadczenia zawodowego 42521933 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 1941661412 osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 643722 niepełnosprawni 7729114

7

8 Bezrobotni do 25 roku życia Osoby bezrobotne do 25 roku życia to szczególna grupa osób bezrobotnych. Są to osoby młode wchodzące na rynek pracy często po raz pierwszy. Największy poziom rejestracji bezrobotnych do 25 roku życia przypada na miesiące zimowe tj. styczeń, luty, grudzień. W końcu grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 213 osób do 25 roku życia, tj. 9,0 % ogółu bezrobotnych.

9 Osoby długotrwale bezrobotne (31.12.2015) wiek18-2425-3435-4445-5455-5960 i więcej liczba osób 59191241304298186

10 Osoby bezrobotne wg wieku

11 Wyszczególnienie stan na dzień 31.12.2015 Osoby% Ogółem2363100,0 do 24 lat2139,0 25 - 34 lata 53322,6 35 - 44 lata44919,0 45 - 54 lata48720,6 55 - 59 lat42317,9 60 lat i więcej25810,9 Bezrobotni wg wieku

12 Bezrobotni powyżej 50 roku życia W końcu grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 965 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, które stanowiły 40,8 % ogółu bezrobotnych. Wśród osób powyżej 50 roku życia dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (32,75%) i zasadniczym zawodowym (31,19%) oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – (22,38 % tej populacji bezrobotnych).

13 Bezrobotni niepełnosprawni W końcu grudnia 2015 r. w rejestrach bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zarejestrowanych było 77 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 29 kobiet. Udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 3,26 %. Bezrobotni niepełnosprawni to najczęściej osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 49 osób (63,6 % bezrobotnych osób niepełnosprawnych) oraz lekkim stopniem niepełnosprawności – 25 osób. W ewidencji Urzędu figurowały również 3 osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Natomiast 7 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych było jako osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu.

14 Trwałe bariery utrzymujące się na rynku pracy: – brak kwalifikacji zawodowych, – niski poziom wykształcenia, – wiek powyżej 50 roku życia, – zły stan zdrowia, – niepełnosprawność, – odbycie kary pozbawienia wolności.

15 Cechy, które nie sprzyjają „wychodzeniu” z bezrobocia: – płeć: kobietom trudniej znaleźć pracę, – brak kwalifikacji zawodowych, – niski poziom wykształcenia, – wiek powyżej 45 roku życia, – brak aktywności własnej w poszukiwaniu pracy, – brak zainteresowania programami aktywizacji zawodowej.

16 USŁUGI RYNKU PRACY

17 POŚREDNICTWO PRACY: - udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, -pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy, -udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, - informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

18 PORADNICTWO ZAWODOWE: -udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, -udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, -udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy.

19 ORGANIZACJA SZKOLEŃ – inicjowanie, organizowanie i finansowanie z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO pozaszkolnych zajęć mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia szans bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższanie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej.

20

21 Wykonując usługę pośrednictwa pracy w 2015 r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu pozyskali do współpracy 433 pracodawców, przyjęli do realizacji 1570 miejsc pracy, w tym: – 1181 niesubsydiowanych, – 389 subsydiowanych, – zorganizowano 245 staży. Pośrednictwo pracy

22 Największe problemy wystąpiły przy realizacji ofert pracy związanych z koniecznością posiadania określonych kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Do zawodów deficytowych* należą: –pracownicy przygotowujący posiłki fast-food, –operatorzy maszyn do szycia, –robotnicy wykonujący proste prace polowe, –technicy archiwiści i pokrewni, –kierownicy ds. badań i rozwoju, –projektanci aplikacji sieciowych i multimediów. * zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie.

23 Najwięcej realizowanych ofert pracy to oferty na stanowiskach: – magazynier – 63 oferty, – pracownik utrzymania czystości – 34 oferty, – sprzedawca – 30 ofert, – kierowca kat. C, C+E, D – 25 ofert, – kasjer – 22 oferty, – operator wózka widłowego – 10 ofert, – pomoc kuchenna – 8 ofert, – pracownik produkcji – 17 ofert.

24 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zorganizował w 2015 r. 17 Giełd Pracy m.in. na stanowiska: Operator linii montażowej dla: – agencji zatrudnienia GI GROUP Sp. z o.o. Sprzedawca, kasjer handlowy, kierownik działu, konserwator, pracownik porządkowy dla: –Kaufland Polska Markety sp. z o.o. Pracownik fizyczny produkcji dla: – Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego DAWTONA.

25 Kasjer oraz pracownik hali dla: – Auchan Polska sp. z o.o. Pracownik magazynu farmaceutycznego, pracownik porządkowy oraz operator wózków widłowych dla: – agencji zatrudnienia DK PARTNER Sp. z o.o. Magazynier, sprzedawca, kasjer dla: – MarcPol S.A. Pracownik magazynu, pracownik archiwum dla: – Wadowicz sp. z o.o.

26 Operator wprowadzania danych dla: – Arterii Documents Solutions sp. z o.o. Pracownik produkcyjny dla: – Korporacji KGL S.A. Robotnik magazynowy dla: – Grupacon sp. z o.o.

27 Pracownik produkcji dla: – Transline group sp. z o.o. Kierownik spedycyjny, Kierowca kat. C dla: – Expertoo International Poland sp. z o.o. Kierownik marketu, kierownik sklepu, sprzedawca, kasjer dla: – Dino Polska S.A.

28 Odbyło się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne dla Centrum Kształcenia i Animacji CKIA Danuta Zakrzewska. Pracodawca poszukiwał pięciu osób na stanowisko animatora czasu wolnego. Przedstawiciel firmy przedstawił ogólne warunki pracy i zakres obowiązków na danym stanowisku.

29 W kwietniu 2015 roku w Centrum Kultury w Błoniu odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne pn. Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2015 roku zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Na spotkaniu omówiono: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Krajowy Fundusz Szkoleniowy; Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców; Procedury ubiegania się o środki KFS oraz elementy umowy.

30 ochronie miejsc pracy" W dniu 02.06.2015 r. w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie odbyła się debata pt. „Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców – Krajowy Fundusz Szkoleniowy i ustawa o ochronie miejsc pracy”. W spotkaniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu oraz organizacji Pracodawcy RP. Debata była podzielona na dwie części tematyczne. Pierwsza dotyczyła Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, omówiona została przez pracowników z Zespołu Wypłaty Świadczeń z FGŚP z WUP w Warszawie. Druga część poświęcona była Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu podczas której przedstawiono prezentacje pracowników WUP w Warszawie oraz PUP w Błoniu.

31 We wrześniu w Warszawie odbyła się ogólnokrajowa konferencja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, reprezentanci wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz organizacji pracodawców. Pracownicy Urzędu zaprezentowali dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

32 28 września 2015 r. W Centrum Kultury w Błoniu odbyły się Warszawskie Zachodnie Targi Pracy udział wzięło 820 osób bezrobotnych

33 Warszawskie Zachodnie Targi Pracy zaproszeni zostali eksperci z: – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, – Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany.

34 W Targach Pracy udział wzięli przedstawiciele następujących firm: Adecco Poland Sp. z o.o., Auchan Polska Sp. z o.o., Datacontact Sp. z o.o., Dawtona Frozen Sp. z o.o., DK Partner Sp. z o.o., Eurokadra S. A., Farmacol S. A., Fundacja Aktywizacja, Gi Group Sp. z o.o., Instytut Szkoleń Oświatowych S. C., Interkadra Sp. z o.o., Jaga Temp Sp. z o.o., Marcpol S. A., Mc Donald’s Polska Sp. z o.o., Medcare 24 Sp. z o. o., Medivet S. A., Manpower Group Sp. z o. o., Mobilis Sp. z o.o., Nagel Polska Sp. z o.o., Ochotnicze Hufce Pracy, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Midi”, Randstad Polska Sp. z o.o., Selgros Cash&Carry Sp. z o. o., Towarzystwo opieki nad ociemniałymi, Wyg HR Consulting, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki; Kabel Technik Sp. z o.o.

35

36 W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu realizował zadania z zakresu poradnictwa zawodowego poprzez: –udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia, –udzielanie porad indywidualnych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, –organizowanie grupowych porad zawodowych. Poradnictwo zawodowe

37

38  Targi Edukacyjne w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zapoznawali uczestników targów z usługami rynku pracy oraz prawami i obowiązkami osób bezrobotnych. Chętni mogli skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym.  V Targi Pracy zorganizowane przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

39 W 2015 r. doradcy zawodowi przeprowadzili 2 grupowe spotkania informacyjne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu. Uczestnikom spotkań przestawiono prawa i obowiązki osób bezrobotnych oraz usługi rynku pracy. Każdy uczestnik otrzymał materiały informacyjne przydatne w dalszym planowaniu aktywności zawodowej. tworzenie dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy, przeprowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych, nakreślenie możliwości korzystania z pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

40 Przeprowadzili też spotkania informacyjne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie. Uczestniczyli w nich uczniowie klas zawodowych. Doradcy zawodowi przedstawili uczestnikom prawa i obowiązki osób bezrobotnych oraz usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP. elementy ćwiczeń grupowych elementy zabaw wywodzących się z metody Assessment Center przykładowe ogłoszenia prasowe

41 W 2015 roku doradcy klienta indywidualnego: ustalili profil pomocy dla 3132 osób bezrobotnych, założyli 3023 Indywidualne Plany Działania; w czasie ich realizacji klienci mieli możliwość określenia swoich mocnych i słabych stron, rozwijania umiejętności poszukiwania pracy oraz zdobywania nowych kompetencji zawodowych. Indywidualny Plan Działania

42

43 W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu skierował na szkolenia indywidualne 105 osób bezrobotnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu: –księgowości lub kadr i płac, –szkolenia okresowe kierowców, –kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, –uprawnienia SEP, –kasjer, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, –kurs komputerowy ECDL. Szkolenia

44 Spośród 105 osób, które ukończyły szkolenia – 33 zostały wyrejestrowane z tytułu podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia lub w terminie 3 m-cy od jego zakończenia lub z tytułu podjęcia działalności gospodarczej. 2 osoby zostały skierowane na staż.

45 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu skierował 1 osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną jako poszukującą pracy na szkolenie ze środków PFRON „AutoCAD poziom podstawowy i zaawansowany”.

46 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu sfinansował studia podyplomowe dla 5 osób bezrobotnych. Były to studia z zakresu: –Menedżer w oświacie, –Psychologia transportu, –Windykacja należności, –Dietetyka i planowanie żywienia. 1 osoba, która rozpoczęła studia w 2014 r. na kierunku Bazy danych i ich aplikacje w 2015 r. ukończyła je. Studia podyplomowe

47 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu przyznał 1 osobie bezrobotnej stypendium na kontynuowanie nauki finansowane z FP oraz kontynuowano wypłatę stypendium 1 osobie z 2014 r. Stypendium na kontynuowanie nauki

48 W 2015 r. przyznany limit na realizację kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyniósł 815 000,00 zł. Urząd wydatkował kwotę 784 980,93 zł. Urząd podpisał umowy na dofinansowanie z 27 pracodawcami. Pracodawcy korzystali z dofinansowania kosztów kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Ze wsparcia skorzystali przedsiębiorcy (mikro oraz więksi przedsiębiorcy) a także jednostki samorządowe (urzędy gmin i miast, ośrodki pomocy społecznej, domy opieki społecznej). Urząd dofinansował koszty kształcenia ustawicznego dla łącznej liczby 563 osób, w tym dla 314 kobiet. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

49 PRACODAWCY: - PERI Polska Sp. z o.o., - Sealed Air Polska, - CRUZ Group Sp. z o.o, - Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, - POLMO Łomianki S.A., - Wojciech von Sadowski Broker Ubezpieczeniowy, - Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

50 Kierunki studiów podyplomowych: - Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera, - Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna z logopedią szkolną, - Menadżer samorządu terytorialnego, - Diagnoza i terapia pedagogiczna, - Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień, - Logopedia, - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością, - Pedagogika dla nauczycieli. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

51 Tematyka kursów: -warsztaty doskonalenia pracy dla opiekunów DPS i pracowników OPS, - kursy komputerowe, -KP, KPA, informacja publiczna, ochrona danych osobowych, - fotografia i obróbka zdjęć, - techniki sprzedaży i sprzedaż w internecie, - księgowość, podatki, - eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych, - obsługa suwnic i żurawi, - pierwsza pomoc, - zarządzanie serwisem samochodowym, - zasady pracy zespołowej, zasady komunikacji interpersonalnej, - językowe (jęz. angielski, rosyjski), - zarządzanie zasobami ludzkimi, - praca z dziećmi z zespołem ADHD, Aspergera, Tourette’a - zamówienia publiczne, -instruktor pływania, - fryzjerskie i kosmetyczne, - dla kadry zarządzającej. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

52 INSTRUMENTY RYNKU PRACY

53 Podstawowe usługi rynku pracy wspierane są INSTRUMENTAMI RYNKU PRACY Korzystanie z instrumentów rynku pracy oznacza, uzyskanie przez pracodawcę bezpośredniego wsparcia finansowego lub brak ponoszenia kosztów na działania związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych.

54 INSTRUMENTAMI WSPIERAJĄCYMI PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY SĄ: Roboty publiczne Prace interwencyjne Staże Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie stanowiska pracy Prace społecznie użyteczne Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego 50+ Bony stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie

55 Roboty publiczne W ramach robót publicznych w 2015 r. zatrudnienie znalazło 106 osób bezrobotnych. Najwięcej miejsc pracy zorganizowały gminy: Leszno i Kampinos. Osoby bezrobotne kierowane były przeważnie do Urzędów Gmin i Gminnych Spółek Wodnych.

56 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w 2015 roku skierował na prace interwencyjne 17 osób m.in. do n/w pracodawców: –PPH POLKAT, –Mercus Bus, –Stimulus Małgorzata Pieńkowska, –Fundacja na rzecz kształtowania proekologicznych postaw społecznych JUNONA, –KODEK Łukasz Chudzicki, –P.W. LOREX. Prace interwencyjne

57 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2015 roku skierował 245 osób do odbycia stażu m.in. do n/w pracodawców: –Supergift promotion, –King Dystrybucja sp. z o.o., –Raben Polska, –Polmo Łomianki S. A., –Debiut Plus E. i T. Miągowscy sp.j., –SEE YOU Paweł Kucharski, –Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, –Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, –Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, –Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. Po zakończeniu stażu zatrudnienie znalazło 126 osób bezrobotnych. Staże

58 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2015 roku skierował 6 osób do odbycia stażu w ramach przyznanego bonu stażowego do n/w pracodawców: –Tomasz Borkowski, –Promissum Grażyna Zielińska, –AUTO-LIW-POL sp. z o.o., –PHU EDSSA Edyta Kowalczyk, –GURUNAKI POLSKA sp.j., –Sklep ogólnospożywczy Sylwia Dobosz. W 2015 r. 6 osób kontynuowało staż, w ramach przyznanego w 2014 r. bonu stażowego. Bony stażowe

59 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w 2015 roku przyznał 83 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

60 Rodzaj działalności prowadzonej przez osoby bezrobotne otrzymujące jednorazowe środki to m.in.:  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,  Działalność w zakresie projektowania,  Działalność fotograficzna,  Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,  Działalność agencji reklamowych,  Działalność prawnicza.

61 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON W 2015 roku 1 osoba niepełnosprawna otrzymała jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Rodzaj prowadzonej działalności: Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

62 Doposażenie stanowiska pracy W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zrefundował 6 pracodawcom koszty wyposażenia lub doposażenia 7 stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych na stanowiskach: −mechanik pojazdów samochodowych, −technik prac biurowych, −telemarketer, −szklarz i montażysta elementów szklanych, −magazynier, −młodszy konsultant ds. rejestracji produktów leczniczych weterynaryjnych.

63 Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 r. ż. W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu dofinansował 6 pracodawcom wynagrodzenie zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 r. ż. Dofinansowanie otrzymali m.in. następujący Pracodawcy:  Centrum Medyczne SORNO,  Gospodarstwo agroturystyczne Wędrowniczek,  Eurotir. Kontynuowano dofinansowanie wynagrodzenia dla 5 osób z roku poprzedniego.

64 Inne zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w 2015 roku.

65 EFS Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu realizował w 2015 r. trzy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Bliżej klienta” – Poddziałanie 6.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Realizacja projektu „Bliżej klienta” Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie umożliwiła zatrudnienie 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.

66 EFS – „Bliżej klienta” Wzrost zatrudnienia pozwolił podnieść jakość, zasięg i dostęp do świadczonych usług z zakresu pośrednictwa i doradztwa zawodowego. Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy poprzez upowszechnienie dostępu do pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wszystkich klientów naszego Urzędu: osób bezrobotnych, poszukujących pracy, niepełnosprawnych, biernych zawodowo i pracodawców.

67 EFS Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – Poddziałanie 1.1.1. Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzieży NEET). Grupę docelową projektu stanowiły 93 osoby bezrobotne zakwalifikowane do II profilu pomocy. W ramach ww. projektu odbyły się 33 szkolenia, 40 staży oraz 20 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

68 EFS Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawski zachodnim (I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim. Grupę docelową projektu stanowiło 70 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy. W ramach ww. projektu odbyło się 39 szkoleń, 31 staży oraz 14 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

69 SZKOLENIA pracowników Urzędu Pracownicy uczestniczyli w 19 szkoleniach płatnych oraz 30 bezpłatnych. Zorganizowano 2 szkolenia grupowe pn.: –Zespół pracowników jako grupa zadaniowa, czyli jak współpracować efektywnie, bezkonfliktowo i optymalnie zarządzając czasem; –KPA w codziennej pracy urzędnika, rejestracja, pomoc de minimis i pomoc publiczna.

70 SZKOLENIA pracowników Urzędu szkolenia indywidualne: 1.Polski rynek pracy a doświadczenie UE - możliwości i ich adaptacja w zakresie rozwiązywania polskich problemów w różnych skalach przestrzennych i strukturalnych. 2.Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji: "od rejestracji do aktywizacji - pozyskiwanie informacji od bezrobotnego i poszukującego pracy dla profilowania pomocy. Postępowanie administracyjne z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej. Naliczanie świadczeń z FP. Współpraca z doradcami klienta„. 3.Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. Współpraca z wymiarem sprawiedliwości, organami ścigania, zasady bezpieczeństwa. 4.Narzędzie do badania kompetencji. 5.Interaktywny płatnik PLUS - nowy wymiar komunikacji z ZUS w 2015. 6.Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER dla PUP.

71 OŚWIADCZENIA DOT. CUDZOZIEMCÓW Rejestracja OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY na warunkach określonych rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 558) LICZBA zarejestrowanych oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w 2015 r. wynosiła - 5331 szt. Zgłoszenia dotyczyły głównie pracowników – obywateli Ukrainy; Najczęściej powtarzające się branże: - rolnictwo, - budownictwo, - usługi domowe (opieka, prowadzenie domu).

72 DECYZJE ADMINISTRACYJNE W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w toku postępowania administracyjnego wydał ogółem 9 577 decyzje, z tego zaskarżonych do II instancji – 24, z których zostały uchylone 4 decyzje administracyjne.

73 FINANSE

74 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2015 r. PLAN na 2015 r.WYDATKI OGÓŁEMFP EFS – PO WER EFS - RPOOGÓŁEMFP EFS – PO WER EFS - RPO STAŻE 1 827 113,00 1 197 840,00 246 485,00 382 788,00 1 451 861,92 1 193 074,49195 046,5563 740,88 ROBOTY PUBLICZNE 946 000,00 - - 929 536,28 - - PRACE INTERWENCYJNE 66 029,00 - - 63 283,90 - - SZKOLENIA 621 730,00 103 944,00 412 200,00 105 586,00 225 937,32 99 501,6972 597,8853 837,75 STUDIA PODYPLOMOWE 23 141,00 - - 23 140,08 - - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 49 286,00 - - 49 013,10 - - ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁ. GOSP. 1 736 137,00 981 024,00 459 615,00 295 498,00 1 717 234,17 977 304,18444 431,99295 498,00 ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁAL. GOSP. SZKOLENIA 21 728,00 - - 7 176,28 - - STYPENDIUM NA KONTYNUACJĘ NAUKI 4 314,00 - - - - DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY 118 084,00 - - - - INNE WYDATKI (BADANIA BEZROBOTNYCH) 3 922,00 - - 3 153,35 - - BON STAŻOWY 84 406,00 - - 80 742,57 - - BON ZATRUDNIENIOWY 19 531,00 - - 18 699,60 - - DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA 50+ 71 062,00 - - 69 036,58 - - OPIEKA NAD DZIECKIEM 717,00 - - - - RAZEM 5 593 200,00 3 669 300,00 1 118 300,00 805 600,00 4 761 930,15 3 629 600,82 712 076,42 420 252,91 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 815 000,00 - -784 980,93 - - OGÓŁEM 6 408 200,004 484 300,001 118 300,00805 600,005 546 911,084 414 581,75712 076,42420 252,91

75 Pasywne wydatki z Funduszu Pracy w 2015 r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2015. 30 marca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google