Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE 7 MAJA 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE 7 MAJA 2014"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE 7 MAJA 2014
Stażyści NA JĘZYKACH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Trwałe i efektywne podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i zdobycie doświadczenia zawodowego, przez osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.

3 UCZESTNIK/-CZKA PROJEKTU
Osoba bezrobotna do 30 roku życia: zamieszkała na terenie miasta Gdynia lub miasta Sopot; zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni; należąca do jednej z poniższych grup: w wieku do 25 lat, w wieku od 25 do 30 lat, niepełnosprawna.

4 UCZESTNIK/-CZKA PROJEKTU w wieku od 25 do 30 lat
Osoba bezrobotna w wieku od 25 do 30 lat musi dodatkowo spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: bezrobotny długotrwale, po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego, samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 r.ż., osoba, która w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyła 27 r.ż., osoba, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia.

5 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
Kryteria formalne Kryteria dodatkowo punktowane: osoba bezrobotna bez kwalifikacji pkt., osoba bezrobotna bez wykształcenia średniego - 15 pkt., osoba bez doświadczenia zawodowego - 10 pkt., kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 5 pkt. Łącznie można uzyskać 45 punktów.

6 REKRUTACJA DO PROJEKTU
od 2 do 17 stycznia 2014 od 2 do 16 maja 2014 od 1 do 12 września 2014 W zależności od przebiegu rekrutacji terminy mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu. Może też być zmiana terminów rekrutacji.

7 REKRUTACJA DO PROJEKTU
Formularz rekrutacyjny (wraz z CV) można składać: osobiście (PUP Gdynia, ul. Kołłątaja 8, godz – 15.00, pok. 101 – kancelaria), za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do Urzędu), faxem ( )

8 REKRUTACJA DO PROJEKTU
Formularz rekrutacyjny można pobrać: w PUP Gdynia – parter stanowisko 12 lub I piętro pok. 116 na stronie (Urząd pracy → Programy i Projekty → Projekty realizowane → Projekt Stażyści na językach)

9 FORMULARZ REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

10 ETAPY REKRUTACJI złożenie Formularza rekrutacyjnego,
ocena Formularza rekrutacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna , Lista uczestników oraz Lista rezerwowa, informacja o zakwalifikowaniu, podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie

11 FORMY WSPARCIA Indywidualny Plan Działania Szkolenia Staż
Pośrednictwo pracy Wsparcie dodatkowe: stypendium szkoleniowe i stażowe

12 INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
Spotkania i warsztaty z Doradcą zawodowym. I spotkanie indywidualne (1,5h) – analiza sytuacji zawodowej, rozpoznanie potrzeb; Warsztaty samopoznania (10h zajęć w grupie) – pomoc w rozpoznaniu mocnych stron i predyspozycji za pomocą technik Assessment Center oraz testów i arkuszy samooceny; II spotkanie indywidualne (1,5h) – analiza wyników obserwacji, testów, podsumowanie informacji o mocnych stronach i o obszarach do rozwoju; III spotkanie indywidualne (1,5h) – sprecyzowanie celu zawodowego oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

13 SZKOLENIA Szkolenie interpersonalne (50h) – zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie między innymi zasady komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, postawy asertywne, autoprezentację, motywację zawodową; Intensywny kurs języka angielskiego (120h - 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu) - zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie między innymi słownictwo, gramatykę i ćwiczenie języka mówionego na poziomie średniozaawansowanym.

14 STAŻ 6 miesięcy; podczas stażu uczestniczki/-y zapoznają się ze specyfiką pracy na danym stanowisku, zdobywając w ten sposób doświadczenie zawodowe oraz mając możliwość praktycznego zastosowania umiejętności i wiedzy zdobytej na szkoleniu z języka angielskiego.

15 POŚREDNICTWO PRACY Usługa świadczona pod koniec realizacji stażu i/lub po jego zakończeniu, której celem będzie udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia u pracodawcy, u którego organizowany był staż lub znalezienie innego odpowiedniego zatrudnienia.

16 UWAGA !!! Procedura rekrutacyjna nie zwalnia z obowiązku przychodzenia do Działu Pośrednictwa Pracy, celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy lub na inne wcześniej ustalone terminy.

17 DZIĘKUJEMY Koordynator projektu Specjalista ds. rekrutacji
Agnieszka Śliż pok. 116, I piętro tel wew. 116 Specjalista ds. rekrutacji Zofia Gunia stanowisko 12, parter tel wew. 312


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE 7 MAJA 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google