Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w roku 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w roku 2013."— Zapis prezentacji:

1 Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w roku 2013

2 Misja i zadania Misją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest dążenie do powszechnego przestrzegania prawa z zakresu ochrony środowiska i zapewnienie wiarygodnych, obiektywnych informacji o stanie środowiska w województwie lubuskim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego. Działamy na obszarze województwa lubuskiego, stanowiąc aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. WIOŚ działa na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlegając nadzorowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach przyznanych kompetencji kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, monitoruje i ocenia stan środowiska oraz przekazuje zebrane informacje do wiadomości publicznej.

3 Struktura zatrudnienia 102 osoby - 96,75 etatów  W Zielonej Górze: 75 osób - 69,75 etatów  W Gorzowie Wlkp.: 27 osób - 27 etatów Wydział Inspekcji 15 osób – 15 etatów Dział Inspekcji - 11 osób - 11 etatów Laboratorium  Pracownia w Zielonej Górze - 23 osoby – 22 etaty  Pracownia w Gorzowie Wlkp. 11 osób – 11 etatów Wydział Monitoringu Środowiska  Zielona Góra - 6 osób - 6 etatów  Gorzów- 4 osoby – 4 etaty Wydział Budżetu Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych - 5 osób – 5 etatów WAT 17 osób – 15 etatów  8 osób 8 etatów – stanowiska merytoryczne

4 Inspekcja 1087 kontroli - 26 osób  kontrole planowe – 551,  kontrole pozaplanowe w terenie – 191  w tym: 140 interwencyjnych, 49 na wniosek i 2 inwestycyjne,  kontrole bez ustalonego podmiotu – 34  w tym: 23 rozpoznania zanieczyszczenia w terenie oraz 11 kontroli transportu lub odpadów, w ramach których sprawdzono 111 środków transportu, w tym 12 pojazdów z odpadami,  kontrole w oparciu o dokumentację - 311  w tym 93 kontrole planowe oraz 218 kontroli pozaplanowych. Efekty kontroli:  281 zarządzeń pokontrolnych,  56 mandatów na kwotę 15 400 zł,  218 pouczeń,  8 spraw do organów ścigania (prokuratura i policja),  3 wnioski o ukaranie do sądów powszechnych,  26 wystąpień do organów samorządowych i rządowych,  64 decyzje ustalające administracyjne kary łączne na kwotę 1 075 636,75 zł,  1 decyzja o wstrzymaniu użytkowania instalacji.

5 Inspekcja - Skargi i wnioski

6

7 Inspekcja sprawy trudne  ferma trzody chlewnej w Panowicach - postępowanie administracyjne w celu wstrzymania użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Decyzja wstrzymująca użytkowanie fermy  Ferma norek w Radachowie – zagrożenie odpływem ścieków z części hodowlanych do okolicznych rowów  Osowa Sień – niewłaściwa gospodarka osadami ściekowymi  Hałda odpadów ropopochodnych w Nowej Soli – działania zmierzające do likwidacji lubuskiej bomby ekologicznej

8 Inspekcja Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na inspekcję ochrony środowiska nowe obowiązki kontrolne:  zaplanowano kontrolę 10% gmin. W praktyce kontrolami objęto 34 gminy województwa co stanowi 41 % ogółu gmin województwa: 6 gmin województwa (Łagów, Gozdnica, Lubniewice, Cybinka, Krzeszyce oraz Słubice) 4 związki międzygminne: Zielonogórski Związek Gmin, Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ, Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. i Celowy Związek Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie.  W stosunku do Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze, który nie zorganizował przetargu na odbieranie odpadów komunalnych podjęto karne postępowanie administracyjne - Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wymierzył Związkowi administracyjną karę pieniężną w kwocie 50000 zł.  kontrole Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) regionu północnego, tj. Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. Szczegółowa analiza ewidencji i dokumentów prowadzonych przy przyjmowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Materiały z kontroli przekazano do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  kontrola Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych TEW w Kiełczu obsługującą region wschodni. Kontrolowany RIPOK przekroczył warunki ilościowe wytwarzanych odpadów za rok 2012 ustalone w pozwoleniu Starosty Nowosolskiego - wymierzono administracyjną karę w wysokości 10 000 zł.

9 Państwowy Monitoring Środowiska Specyfika regionu, o niewielkim uprzemysłowieniu, sprawia, że nie ma istotnych czynników wpływających na pogorszenie stanu środowiska. Niemniej jednak wymagającymi zauważenia są:  wysoki poziom PM 10 w dużych aglomeracjach miejskich i w okresach zimowych – spowodowany spalaniem niskiej jakości opału w indywidualnych systemach grzewczych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne.  przekroczenia średnioroczne benzo(a)pirenu – na obszarze: Zielona Góra, Gorzów, Wschowa (największe wartości) – spowodowane emisją niską – spalanie niskiej jakości paliw w indywidualnych kotłowniach  przekroczenia arsenu we Wschowie, oszacowane jako zanieczyszczenia napływowe – wdrażany program ochrony powietrza – marszałek lubuski  konieczność wdrożenia nowych i kontynuacji już opracowanych programów ochrony powietrza – (m.in. KAWKA – Gorzów Wlkp.)  dobry stan ekologiczny odnotowano na 44% jednolitych częściach wód rzek  bardzo dobry i dobry stan ekologiczny jezior – 50% jezior  wody podziemne - na obszarze województwa nie stwierdzono wód bardzo dobrej jakości (klasa I), wody o dobrej jakości (klasa II) stwierdzono w 5 punktach, w 35 punktach stwierdzono wody o zadowalającej jakości (klasa III), a w 9 punktach wody o niezadowalającej jakości (klasa IV). Wody złej jakości (klasa V) występowały w 5 punktach w miejscowościach: Gorzów Wlkp., Jasień, Przewóz (2 punkty), Rybojedzko.  Pomiary hałasu komunikacyjnego w latach 2011-2012 wykonano w 19 punktach pomiarowych. Przekroczenia norm dla pory dziennej w 6 punktach: Słubice, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański. W porze nocnej przekroczenia w 8 punktach: Słubice, Sulęcin, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański.  Zarówno w 2011 jak i 2012 roku nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego natężenia promieniowania elektromagnetycznego.

10 Państwowy Monitoring Środowiska Celem Państwowego Monitoringu Środowiska jest:  prowadzenie pomiarów, ocen, analiz i prognoz stanu środowiska  gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku oraz wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:  jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów;  występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych

11 Państwowy Monitoring Środowiska Oceny :  Roczna ocena jakości powietrza w woj. lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2012 r.,  Ocena jakości wód podziemnych woj. lubuskiego w 2012 r.,  Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012,  Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012,  Ocena jakości wód rzek granicznych w ramach współpracy międzynarodowej w latach 2010-2012. Opracowania :  Natężenia pól elektromagnetycznych w 2012 r.  Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2012 r. Materiały na sesje rad:  Stan środowiska w powiecie świebodzińskim w 2012 r.  Stan środowiska w powiecie słubickim w 2012 r.  Stan środowiska w powiecie wschowskim w 2012 r.  Stan środowiska w powiecie sulęcińskim w 2012 r.  Stan środowiska w powiecie nowosolskim w 2012 r.  Stan środowiska w mieście Żary

12 Państwowy Monitoring Środowiska  Raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012” Opracowanie to ma na celu przedstawienie najbardziej istotnych informacji o stanie środowiska regionu - wybranych komponentów: jakości powietrza, wód jezior i rzek, hałasu, czy badania pól elektromagnetycznych. W formie elektronicznej publikujemy go również na stronie internetowej. Oparty o rezultaty kontroli i badań monitoringowych wykonanych przez WIOŚ w Zielonej Górze 2 lata pracy zespołu pracowników inspektoratu umożliwiającej precyzyjną analizę i interpretację zjawisk z zakresu ochrony środowiska zachodzących w regionie. Podstawa do analiz i interpretacji dla różnych instytucji rządowych i samorządowych Materiał do wykorzystania w edukacji dzieci i młodzieży przez uczelnie wyższe i szkoły

13 Laboratorium 79459 oznaczeń analitycznych i pomiarów:  68512 w ramach monitoringu środowiska,  2012 w ramach kontroli  8935 w ramach prac własnych i zleceń zewnętrznych Pracownia w Zielonej Górze - 23 osoby Pracownia w Gorzowie Wlkp. - 11 osób

14 Laboratorium W kwietniu i sierpniu 2013 r. Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze i Laboratorium WIOŚ Delegatury w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny poddane zostały ocenie w nadzorze przez Polskie Centrum Akredytacji. W wyniku oceny potwierdzone zostało spełnienie wymagań akredytacyjnych przez oba laboratoria oraz rozszerzono zakresy posiadanych akredytacji. Akredytacje

15 Laboratorium Z dniem 8.10.2013 r. w wyniku reorganizacji w miejsce dwóch niezależnych laboratoriów:  Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze (akredytacja Nr AB 235)  i Laboratorium Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. (akredytacja NR AB 127) powstał jeden podmiot: Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Pracownią w Zielonej Górze i Pracownią w Gorzowie Wlkp. Połączenie laboratoriów

16 Współpraca międzynarodowa  W ramach współpracy z Republiką Federalną Niemiec corocznie prowadzony jest monitoring wód granicznych na wodach płynących (Nysa Łużycka, Odra) oraz przejściowych (Zalew Szczeciński) i przybrzeżnych (Zatoka Pomorska). W celu jego realizacji utworzona została grupa robocza W2 „Ochrona wód” Polsko-Niemieckiej Komisji Wód Granicznych.  Działania Grupy Roboczej W3 koncentrują się na ustalaniu źródeł zagrożeń mogących prowadzić do nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych, opracowywaniu, uzgadnianie oraz stosowaniu planów alarmowych, planów akcji oraz planów zgłoszeń w przypadku zdarzeń związanych z nadzwyczajnymi zanieczyszczeniami.  WIOŚ w Zielonej Górze uczestniczy również w pracach Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej do spraw realizacji konwencji EKG o transgranicznych skutkach awarii przemysłowych  Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest członkiem Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie jakości powietrza na obszarach leżących wzdłuż granicy, działającej również w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Współpracy Sąsiedzkiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska.

17 Rok intensywnej pracy na rzecz ochrony środowiska zbudowania solidnych podstaw działania i tworzenia perspektyw rozwoju w przyszłości  zrealizowano plan kontroli w działalności inspekcyjnej WIOŚ  2013 - rok wielu skarg i wniosków zgłaszanych do inspekcji  ustawa „śmieciowa” zdominowała działania inspekcji WIOŚ w II półroczu 2013  publikacja raportu o stanie środowiska w województwie lubuskim  3 audity laboratorium, rozszerzenie zakresu akredytacji  procesy restrukturyzacyjne w WIOŚ (zmiana struktury organizacyjnej, połącznie laboratoriów)  pozyskanie działki pod budowę laboratorium w parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie (współpraca UZ, wojewoda lubuski, starosta zielonogórski, WIOŚ) (0.7 ha o wartości 330 tys. zł)  działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na ten cel (GIOŚ, NFOŚ, wojewoda lubuski) - na liście inwestycji GIOŚ projekt wartości 16 mln zł  podpisanie umowy na remont dachu delegatury w Gorzowie w 2014 r. (200 tys. zł)  realizowano współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej województwa w zakresie podpisanych porozumień.  dodatkowe porozumienia z inspekcją nadzoru budowlanego, sanitarną oraz strażą pożarną  pierwszy Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska w Lubuskiem.

18


Pobierz ppt "Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w roku 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google