Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMIARY PASYWNE (WIOŚ) POMIARY MANUALNE (WIOŚ/ PIS) POMIARY AUTOMATYCZNE (WIOŚ) EMISJA PUNKTOWA WSTĘPNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA (WIOŚ) BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMIARY PASYWNE (WIOŚ) POMIARY MANUALNE (WIOŚ/ PIS) POMIARY AUTOMATYCZNE (WIOŚ) EMISJA PUNKTOWA WSTĘPNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA (WIOŚ) BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI."— Zapis prezentacji:

1

2 POMIARY PASYWNE (WIOŚ) POMIARY MANUALNE (WIOŚ/ PIS) POMIARY AUTOMATYCZNE (WIOŚ) EMISJA PUNKTOWA WSTĘPNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA (WIOŚ) BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA (WIOŚ) EMISJA KOMUNIKACYJNA DANE METEO (IMGW/WIOŚ) PROGRAM OCHRONY POWIETRZA (WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA UW) EMISJA POWIERZCHNIOWA MODELOWANIE MATEMATYCZNE

3 STACJE AUTOMATYCZNE LABORATORIUM WIOŚ SERWER C.A.S. STACJE MANUALNE LABORATORIA PIS POMIARY PASYWNE LABORATORIUM WIOŚ W ŁODZI CENTRALA SIECI POMIAROWEJ WIOŚ SERWER C.S. CENTRALA SIECI POMIAROWEJ WSSE BAZA DANYCH MA/ JPP WOJEWÓDZKA BAZA DANYCH JPOAT SERWER WIOŚ STACJE MANUALNE POMIARY PASYWNE STACJE AUTOMATYCZNE POMIARY PASYWNE LABORATORIA WIOŚ (DELEGATURY) POMIARY MANUALNE POMIARY PASYWNE POMIARY MANUALNE STACJE AUTOMATYCZNE POMIARY PASYWNE STACJE MANUALNE KRAJOWA BAZA DANYCH JPOAT SERWER GIOŚ OPRACOWANIA WŁASNE WIOŚ, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O JAKOŚCI POWIETRZA STRONA WWW WERYFIKACJA WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW NA POZIOMIE LABORATORIUM KONTROLA ZERA I SPANU WALIDACJA STATYSTYCZNA SERII POMIAROWYCH

4 BADANIA ANKIETOWE (WIOŚ) EMISJA PUNKTOWA EMISJA KOMUNIKACYJNA DANE METEOROLOGICZNE IMGW EMISJA POWIERZCHNIOWA (EMISJA NISKA) EMISJA ENERGETYCZNA EMISJA TECHNOLOGICZNA POMIARY METEOROLOGICZNE WIOŚ DANE ADRESOWE EMITENTÓW BAZA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO (SOZAT) MATERIAŁY POKONTROLNE INSPEKCJI WIOŚ ORAZ DECYZJE WOJEWODY O DOPUSZCZALNEJ EMISJI DANE O RUCHU DROGOWYM ZUŻYCIE PALIW I POWIERZCHNIA GRZEWCZA MIESZKAŃ URZĘDY MIAST I GMIN SZACOWANIE WIELKOŚCI I PRZEBIEGU ROCZNEGO EMISJI BAZA DANYCH EMISJI (INFORMIX) SYSTEM GIS MODELOWANIE MATEMATYCZNE WYNIKI POMIARÓW IMISJI ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA, OPRACOWANIA, PREZENTACJE GRAFICZNE WERYFIKACJA WYNIKÓW MODELOWANIA

5 koszty utrzymania sieci pomiarowej WIOŚ i PIS koszty wykonania matematycznego modelowania jakości powietrza rozproszone źródła pozyskiwania danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza brak szczegółowych danych o źródłach emisji punktowej w istniejących oficjalnych bazach danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza brak legislacji w zakresie ankietyzacji podmiotów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza brak danych o uciepłownieniu i sposobach ogrzewania lokali w miastach brak pomiarów natężenia ruchu –niezbędnych do szacunków emisji liniowej w wielu mniejszych miastach województwa niespójne i niepełne zasoby danych przestrzennych – oraz podkładów mapowych ograniczony dostęp do danych pochodzących ze statystyki narodowej (GUS)

6 brak dostatecznej ilości stanowisk zgodnych z metodyką referencyjną we wszystkich strefach oceny (pomiary manualne P.I.S.) nie wszystkie stacje pomiarów manualnych posadowione są w obszarach najwyższych stężeń w strefie oceny konieczność określania jakości powietrza ze względu na 1-godzinny czas uśredniania nawet w strefach III klasy wg oceny wstępnej restrykcyjne terminy wykonania oceny rocznej w porównaniu z możliwościami aktualizacji bazy emisji dla celów modelowania matematycznego

7 Manualna metoda wagowa z separacją frakcji PM10 (metoda referencyjna UE) METODY BEZ SEPARACJI FRAKCJI PM10 METODY Z SEPARACJĄ FRAKCJI PM10 ?

8 155 Wg danych za 2004r. Pomiary PM10 prowadzone były w 155 miastach Polski Na obszarach objętych monitoringiem żyje około 15,6 mln mieszkańców Liczba stanowisk pomiarów stężenia pyłu PM10 w Polsce wynosiła 252, w tym: -117 stanowisk Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 94 stanowisk obsługiwanych przez WIOŚ - 27 stanowisk zakładowych - 11 stanowisk należących do samorządów - 3 stanowiska instytutów naukowych Monitoring imisji pyłu PM2.5 jest prowadzony w 6 miastach (po jednym stanowisku na miasto), o łącznej liczbie mieszkańców ok. 3,9 mln

9

10 woj. mazowieckie 60 stanowisk pomiaru stężenia pyłu zawieszonego, w tym: 8 stanowisk automatycznych pomiarów PM10 (TEOM1400) 22 stanowiska manualnych pomiarów PM10 29 stanowisk pomiarów pyłu BS 1 stanowisko pomiaru stężenia pyłu PM2,5 woj. łódzkie 50 stanowisk pomiaru stężenia pyłu zawieszonego, w tym: 8 stanowisk automatycznych pomiarów PM10 (TEOM1400) 10 stanowisk manualnych pomiarów PM10 31 stanowisk pomiarów pyłu BS 1 stanowisko pomiaru stężenia pyłu PM2,5 woj. świętokrzyskie 19 stanowisk pomiaru stężenia pyłu zawieszonego, w tym: 11 stanowisk manualnych pomiarów PM10 7 stanowisk pomiarów pyłu BS 1 stanowisko pomiaru stężenia pyłu TSP

11 1.Wdrożenie pomiarów składu ziaren pyłu PM10 (zawartość As, Cd, Ni, B(a)P) 2.Wprowadzenie pomiarów drobniejszych frakcji pyłu zawieszonego (poniżej 10μm) 3.Wdrożenie i udoskonalanie systemów prognoz zanieczyszczenia powietrza 4.Usprawnienie systemów ostrzegania ludności o wystąpieniu przekroczenia poziomów alarmowych substancji w powietrzu

12 Od 2006r. obowiązuje nowy podział obszaru województw na strefy oceny (komasacja stref) pod względem stężenia pyłu PM10 oraz metali i WWA w nim zawartych!! 247 W woj. łódzkim liczba stref oceny zmalała z 24 do 7 w tym: 3 strefy Aglomeracje i miasta na prawach powiatu (3 strefy) - Aglomeracja Łódzka - m. Piotrków Trybunalski - m. Skierniewice 4 Pozostałe 4 strefy - łęczycko - zgierska - sieradzko – wieluńska - skierniewicko – łowicka - piotrkowsko - radomszczańska

13

14

15

16

17


Pobierz ppt "POMIARY PASYWNE (WIOŚ) POMIARY MANUALNE (WIOŚ/ PIS) POMIARY AUTOMATYCZNE (WIOŚ) EMISJA PUNKTOWA WSTĘPNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA (WIOŚ) BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google