Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy ocen jakości powietrza w aspekcie lokalnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy ocen jakości powietrza w aspekcie lokalnym"— Zapis prezentacji:

1 Problemy ocen jakości powietrza w aspekcie lokalnym
ze szczególnym uwzględnieniem pyłu PM10 Regionalne Forum CAFE Kielce r. Bartłomiej Świątczak WIOŚ Łódź

2 Wojewódzki system oceny jakości powietrza
1 2

3 1. Schemat organizacyjny systemu pomiarów imisji w województwie łódzkim
WALIDACJA STATYSTYCZNA SERII POMIAROWYCH ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW NA POZIOMIE LABORATORIUM KONTROLA ZERA I SPANU

4 2. Schemat organizacyjny wojewódzkiego systemu modelowania jakości powietrza
DANE ADRESOWE EMITENTÓW BAZA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO (SOZAT) MATERIAŁY POKONTROLNE INSPEKCJI WIOŚ ORAZ DECYZJE WOJEWODY O DOPUSZCZALNEJ EMISJI EMISJA PUNKTOWA BADANIA ANKIETOWE (WIOŚ) URZĘDY MIAST I GMIN DANE O RUCHU DROGOWYM ZUŻYCIE PALIW I POWIERZCHNIA GRZEWCZA MIESZKAŃ EMISJA KOMUNIKACYJNA EMISJA POWIERZCHNIOWA (EMISJA NISKA) EMISJA TECHNOLOGICZNA EMISJA ENERGETYCZNA SZACOWANIE WIELKOŚCI I PRZEBIEGU ROCZNEGO EMISJI BAZA DANYCH EMISJI (INFORMIX) DANE METEOROLOGICZNE IMGW SYSTEM GIS POMIARY METEOROLOGICZNE WIOŚ MODELOWANIE MATEMATYCZNE WERYFIKACJA WYNIKÓW MODELOWANIA WYNIKI POMIARÓW IMISJI ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA, OPRACOWANIA, PREZENTACJE GRAFICZNE

5 Główne problemy monitoringu jakości powietrza
koszty utrzymania sieci pomiarowej WIOŚ i PIS koszty wykonania matematycznego modelowania jakości powietrza rozproszone źródła pozyskiwania danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza brak szczegółowych danych o źródłach emisji punktowej w istniejących oficjalnych bazach danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza brak legislacji w zakresie ankietyzacji podmiotów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza brak danych o uciepłownieniu i sposobach ogrzewania lokali w miastach brak pomiarów natężenia ruchu –niezbędnych do szacunków emisji liniowej w wielu mniejszych miastach województwa niespójne i niepełne zasoby danych przestrzennych – oraz podkładów mapowych ograniczony dostęp do danych pochodzących ze statystyki narodowej (GUS)

6 Główne problemy ocen jakości powietrza
brak dostatecznej ilości stanowisk zgodnych z metodyką referencyjną we wszystkich strefach oceny (pomiary manualne P.I.S.) nie wszystkie stacje pomiarów manualnych posadowione są w obszarach najwyższych stężeń w strefie oceny konieczność określania jakości powietrza ze względu na 1-godzinny czas uśredniania nawet w strefach III klasy wg oceny wstępnej restrykcyjne terminy wykonania oceny rocznej w porównaniu z możliwościami aktualizacji bazy emisji dla celów modelowania matematycznego

7 Główne problemy oceny jakości powietrza ze względu na pył PM10
? Główne problemy oceny jakości powietrza ze względu na pył PM10 METODY Z SEPARACJĄ FRAKCJI PM10

8 Pomiary imisji pyłu PM10 w Polsce
Wg danych za 2004r. Pomiary PM10 prowadzone były w 155 miastach Polski Na obszarach objętych monitoringiem żyje około 15,6 mln mieszkańców Liczba stanowisk pomiarów stężenia pyłu PM10 w Polsce wynosiła 252, w tym: - 117 stanowisk Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowisk obsługiwanych przez WIOŚ stanowisk zakładowych stanowisk należących do samorządów stanowiska instytutów naukowych Monitoring imisji pyłu PM2.5 jest prowadzony w 6 miastach (po jednym stanowisku na miasto), o łącznej liczbie mieszkańców ok. 3,9 mln

9

10 Pomiary imisji pyłu PM10 w woj. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim
woj. mazowieckie 60 stanowisk pomiaru stężenia pyłu zawieszonego, w tym: 8 stanowisk automatycznych pomiarów PM10 (TEOM1400) 22 stanowiska manualnych pomiarów PM10 29 stanowisk pomiarów pyłu BS 1 stanowisko pomiaru stężenia pyłu PM2,5 woj. łódzkie 50 stanowisk pomiaru stężenia pyłu zawieszonego, w tym: 10 stanowisk manualnych pomiarów PM10 31 stanowisk pomiarów pyłu BS woj. świętokrzyskie 19 stanowisk pomiaru stężenia pyłu zawieszonego, w tym: 11 stanowisk manualnych pomiarów PM10 7 stanowisk pomiarów pyłu BS 1 stanowisko pomiaru stężenia pyłu TSP

11 Nowe zadania w monitoringu jakości powietrza
Wdrożenie pomiarów składu ziaren pyłu PM10 (zawartość As, Cd, Ni, B(a)P) Wprowadzenie pomiarów drobniejszych frakcji pyłu zawieszonego (poniżej 10μm) Wdrożenie i udoskonalanie systemów prognoz zanieczyszczenia powietrza Usprawnienie systemów ostrzegania ludności o wystąpieniu przekroczenia poziomów alarmowych substancji w powietrzu

12 Wstępna ocena jakości powietrza dla As, Cd, Ni oraz B(a)P w pyle PM10
w województwie łódzkim Od 2006r. obowiązuje nowy podział obszaru województw na strefy oceny (komasacja stref) pod względem stężenia pyłu PM10 oraz metali i WWA w nim zawartych!! W woj. łódzkim liczba stref oceny zmalała z 24 do 7 w tym: Aglomeracje i miasta na prawach powiatu (3 strefy) Aglomeracja Łódzka m. Piotrków Trybunalski m. Skierniewice Pozostałe 4 strefy łęczycko - zgierska sieradzko – wieluńska skierniewicko – łowicka piotrkowsko - radomszczańska

13

14 Pomiary stężenia pyłu PM2,5

15

16

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Problemy ocen jakości powietrza w aspekcie lokalnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google