Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

2 Sposób formułowania warunków ubezpieczenia POLISA KLASYCZNA enumeratywnie wymienione i zdefiniowane zdarzenia powodujące powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej ZU POLISA ALL RISK ZU ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia na skutek działania czynników nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego za wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych

3 F L Ex A Fire Lightning Explosion Aircraft crash landing

4 UBEZPIECZENIA ALL RISK POLISY, W KTÓRYCH OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE WSZYSTKIE PRZYPADKI ZA WYJĄTKIEM TYCH, KTÓRE ZOSTAŁY WYRAŹNIE WSKAZANE W WARUNKACH UMOWY Przeciwieństwo klasycznych polis Obejmuje typowe zdarzenia oraz wszystkie inne, które były trudne do przewidzenia, nagłe lub losowe Pozwala na łatwiejsze określenie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, bo o jej zakresie decyduje tylko katalog wyłączeń Przenosi tzw. ciężar dowodu na ubezpieczyciela

5 Ryzyko wystąpienia szkody i jej przewidywalna wielkość Czynniki wpływające na wielkość zagrożenia pożarowego: 1.Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia bodźca inicjującego pożar i możliwości jego kontaktu z materiałem palnym 2.Ocena czasu zauważenia pożaru i szybkości jego rozprzestrzeniania się Cechy techniczno- budowlane obiektu, rodzaj materiałów i surowców, sposób i miejsce składowania, efektywność zabezpieczeń przeciwpożarowych, dozór

6 Inicjatory ognia 1.Otwarty ogień 2.Iskry: spawalnicze, udarowe 3.Niedopałki papierosów, 4.Wyładowania atmosferyczne 5.Promieniowanie cieplne 6.Samozapalenie 7.Instalacje i urządzenia elektryczne (przeciążenia, zwarcia, iskrzenie)

7 Liczba pożarów w Polsce (171,8 tys. 2011)

8 Miejsce pożaru (2012)

9 Przyczyny pożarów w Polsce 2012 (183,8tys.)

10 Czynniki ryzyka Lokalizacja obiektu – odległość między budynkami (15-20 m). Oszklenie (35-70% - o 50% większa; pow.70% - 100%) Warunki konstrukcyjno- materiałowe budynku i instalacja (gazowa, grzewcza, wentylacyjna): 1.Budynki klasy I – murowane, kryte niepalne (cegła, beton, pustaki, dachówki, eternit, beton) 2.Budynki klasy II – pozostałe Obowiązkowa instalacja sygnalizacji pożarowej: Obiekty handlowe (jednokond. pow. Powyżej 5000m.kw; wielokond. pow. 500m.kw), Teatry i obiekty gastronomiczne (300 miejsc) Kina (600) Hotele (50) Budynki administracyjno- biurowe (wys. pow. 25m) szpitale

11 PML w ubezpieczeniach majątkowych Ekspozycja na ryzyko EML (estimated max loss) PML - możliwa maksymalna szkoda kt. może powstać w wyniku pożaru (innego ryzyka dominującego) na skutek splotu najbardziej niekorzystnych okoliczności oraz przy założeniu, że pożar nie jest zwalczany wystarczająco skutecznie bądź wcale i może zostać zatrzymany tylko wtedy, gdy napotka niemożliwe do przejścia przeszkody lub zabraknie materiału palnego. Wyznaczania kompleksów ogniowych – budynki, instalacje, kt. są przestrzennie oddzielone od sąsiadujących: – 20m od składowisk materiałów palnych na wolnym powietrzu – 15m między budynkami (magazynowanie materiałów palnych) – 10m zwykłe obiekty

12 Szacowanie wartości PML PML = 100% wartości mienia zlokalizowanego na obszarze kompleksu (tzw. szkoda całkowita) Obniżenie wartości PML jest uzasadnione, gdy: Posiada dużą powierzchnię podzieloną dużą liczbą ognioodpornych przedzieleń konstrukcyjnych (brak materiałów łatwopalnych) Na obszarze kompleksu nie występują materiały palne i wybuchowe Zasady szacowania PML: Pomija się możliwość ograniczenia rozmiaru szkody przez zadziałanie: Automatycznych i ręcznych instalacji zwalczania pożaru Urządzeń sygnalizacji pożarowej Zakładowej lub publicznej straży pożarnej Pracowników i osób dozorujących zakład.

13 Szacowanie PML Nie uwzględnia się: Zjawiska kumulacji szkód na skutek: Podpalenia lub uderzenia pioruna jednoczesnie w większej liczbie kompleksów Upadku statku powietrznego (bliskość lotniska) Eksplozji cysterny przejeżdżającej

14 Proces 1.Wydzielenie kompleksów 2.Określenie wartości odtworzeniowej mienia 3.Identyfikacja scenariuszy przebiegu szkody w poszczególnych kompleksach 4.Oszacowanie PML

15 Zalety PML Efektywne wykorzystanie pojemności ubezpieczeniowej Adekwatny do rozmiaru ryzyka poziom składki Określenie progu opłacalności w przypadku akwizycji w warunkach silnej konkurencji cenowej Ustalenie rzeczywistych potrzeb reasekuracyjnych Pomaga w negocjacjach z reasekuratorem Efektywniejsze zarządzanie ryzykiem

16 Wady PML Subiektywne założenia i kalkulacje Rozpatruje tylko negatywne możliwości rozwoju zdarzenia Może być nieadekwatny w przypadku niskiej jakości danych o wartości mienia Nie uwzględnia możliwości transferu ryzyka między kompleksami

17 Underwiting na bazie sumy ubezpieczenia i PML Pojemność programu reasekuracyjnego PML : Zapewnia uzyskanie bardziej wyrównanego tecnicznie portfela ubezpieczeniowego Zwiększa możliwości akceptacyjna (generowanie wyższej składki) Wyraża rzeczywiste ekspozycję ZU na ryzyko (optymalizacja kosztów reasekuracji) Pozwala na wzrost rentowności ZU (takie same koszty akwizycji lecz wyższa składka)

18 UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA budynki, budowle wraz z urządzeniami i instalacjami w nich zawartymi, maszyny, urządzenia produkcyjne, aparaty, narzędzia, wyposażenie sklepów i magazynów, nakłady inwestycyjne, tj. koszty poniesione na adaptację budynku lub lokalu do potrzeb działalności ubezpieczającego lub podniesienie ich standardu, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, towary, wyroby gotowe, opakowania, przedmioty przyjęte od osób trzecich w celu przetworzenia lub wykonania innej usługi, niezbędne w pracy a zarazem w życiu codziennym przedmioty prywatne ubezpieczonego/ jego pracowników w miejscu zatrudnienia, gotówkę, papiery wartościowe i inne walory,

19 UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZU MOŻE OBEJMOWAĆ: SZKODĘ W PRZEDMIOCIE UBEZPIECZENIA SZKODY BĘDĄCE WYNIKIEM SKAŻENIA LUB ZANIECZYSZCZENIA UBEZPIECZONEGO MIENIA, POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA JEDNEGO LUB KILKU Z OBJĘTYCH UMOWĄ UBEZPIECZENIA RYZYK SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK AKCJI RATOWNICZEJ PROWADZONEJ W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIAMI LOSOWYMI, OBJĘTYMI UMOWĄ UBEZPIECZENIA KOSZTY WYNIKŁE Z ZASTOSOWANIA PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO WSZELKICH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W CELU ZMNIEJSZENIA SZKODY W UBEZPIECZONYM MIENIU ORAZ W CELU ZABEZPIECZENIA BEZPOŚREDNIO ZAGROŻONEGO MIENIA, JEŻELI ŚRODKI TE BYŁY WŁAŚCIWE, CHOCIAŻBY OKAZAŁY SIĘ NIESKUTECZNE KOSZTY ZWIĄZANE Z RATOWANIEM MIENIA (DOZÓR MIENIA, OPŁATY ZA PRZECHOWANIE, TRANSPORT, HOLOWANIE ITP.) KOSZTY ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

20 UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKRES UBEZPIECZENIA POŻAR UDERZENIE PIORUNA WYBUCH UPADEK STATKU POWIETRZNEGO LUB JEGO CZĘŚCI FLEXA Ryzyka dodatkowe (EC) HURAGAN DESZCZ NAWALNY GRAD LAWINA POWÓDŹ OSUWANIE SIĘ / ZAPADANIE SIĘ ZIEMI CIĘŻAR ŚNIEGO, LODU SZKOD WODNO-KANAZIZACYJNE FALA UDERZENIOWA, HUK PONADDŹWIĘKOWY DYM UDERZENIE POJAZDU

21 UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH WYŁĄCZENIA OGÓLNE działanie promieniowania jonizującego/ skażenie radioaktywne, w szczególności z paliwa jądrowego/ odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej, wojna, najazd, wrogie działanie drugiego państwa, działania wojenne bez względu na fakt, czy wojnę wypowiedziano czy też nie, wojna domowa, bunt, przewrót, powstanie, działania sił zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego/ wyjątkowego, rozruchy, strajki, niepokoje pracownicze o ile niniejsze ryzyka nie zostały włączone do ubezpieczenia a ich zakres dokładnie określony, akty terrorystyczne = wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, konfiskata, zawłaszczenie, nacjonalizacja, rekwizycja, zniszczenie, które nastąpiło na mocy aktu prawnego wydanego przez władze państwowe, publiczne, lokalne lub celne, skażenie lub zanieczyszczenie środowiska odpadami przemysłowymi, wina umyślna lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego lub osób za które ponosi on odpowiedzialność

22 UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWE spowodowane wybuchami wywołanymi przez ubezpieczającego dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych, powstałe w związku z poddawaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła technologicznego, albo w związku z wytwarzaniem i/ lub przekazywaniem przez nie w procesie technologicznym ognia lub ciepła technologicznego, powstałe na skutek dymów, oparów lub innych wyziewów powstałych w trakcie przeprowadzania procesów technologicznych, w silnikach spalinowych zniszczonych lub uszkodzonych przez wybuch mający miejsce w komorze spalania, w urządzeniach elektrycznych wskutek działania prądu elektrycznego, zarówno z pojawieniem się ognia jak i bez (np. prąd przetężeniowy, przepięcie, wady izolacji, zwarcie), na skutek nagłej zmiany parametrów prądu elektrycznego spowodowanej uderzeniem pioruna, powstałe wskutek zalania wywołanego złym stanem dachu lub nienależytego zabezpieczenia otworów dachowych albo innych elementów obiektu, powstałe wskutek systematycznego zawilgacania przedmiotu ubezpieczenia z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i technologicznych, górnicze w rozumieniu prawa górniczego, powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi, polegające na zapadaniu się ziemi, w przedmiotach o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikalnym lub w przedmiotach o wartości kolekcjonerskiej, a także futer, kamieni szlachetnych, biżuterii oraz metali szlachetnych;

23 UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ POPŻ.: Zachowane przestrzeganie odpowiednich branżowych przepisów ppoż Spełnienie norm przepisów BHP Spełnianie warunków użytkowania maszyn i urządzeń Spełnianie norm prawa budowlanego przez obiekt Wszelkie dodatkowe podejmowane przez ubezpieczającego działania mające na celu ograniczanie ryzyk mają bezpośrednie odzwierciedlenie w wysokości stawki ubezpieczeniowej


Pobierz ppt "Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google