Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY UBEZPIECZEŃ RZECZNIK FINANSOWY (UBEZPIECZONYCH), PIU, EIOPA, IAIS, FSB Ewa Demidziuk Karolina Dmowska Jacek Karasiński (Grupa C4)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY UBEZPIECZEŃ RZECZNIK FINANSOWY (UBEZPIECZONYCH), PIU, EIOPA, IAIS, FSB Ewa Demidziuk Karolina Dmowska Jacek Karasiński (Grupa C4)"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY UBEZPIECZEŃ RZECZNIK FINANSOWY (UBEZPIECZONYCH), PIU, EIOPA, IAIS, FSB Ewa Demidziuk Karolina Dmowska Jacek Karasiński (Grupa C4)

2 Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych) Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych) – polski urząd państwowy, którego zadaniem jest reprezentacja interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Do 5 sierpnia 2015 zwany był Rzecznikiem Ubezpieczonych. Kadencja trwa 4 lata; nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Obecnie Rzecznikiem Finansowym jest Aleksandra Wiktorow. Według nowej regulacji Rzecznika Finansowego powołuje Premier na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

3 Zadania Rzecznika Finansowego Rozpatrywanie skarg i wniosków. Wydawanie opinii dla projektów aktów prawnych. Wnioskowanie do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmiany prawa. Zawiadamianie właściwych organów nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotu rynku finansowego. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw klienta. Prowadzenie mediacji pomiędzy klientem, a podmiotem rynku finansowego (postępowanie na wniosek klienta – opłata 50 zł).

4 PIU – Polska Izba Ubezpieczeń Polska Izba Ubezpieczeń - organizacja samorządu branżowego zrzeszająca i reprezentująca wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce. Działa od 1990 roku na mocy ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. Stwarza możliwość wypracowania wspólnych stanowisk w ważnych dla ubezpieczycieli i ubezpieczonych zagadnieniach. Przynależność do niej jest obligatoryjna. PIU liczy obecnie 77 członków.

5 PIU – podstawowe zadania Wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Działania w zakresie zwiększania świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa. Prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w Polsce. Współdziałanie z UFG i Polskim Biurem Ubezpieczeń Komunikacyjnych (PBUK). Zgłaszanie państwowemu urzędowi nadzoru ubezpieczeń kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy. Zbieranie i gromadzenie informacji o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń w kraju i zagranicą.

6 EIOPA – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń I Pracowniczych Programów Emerytalnych EIOPA - jest organem, którego głównym celem jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora ubezpieczeniowego, by zachować stabilność finansową i zapewnić zaufanie do systemu finansowego jako całości oraz odpowiedniej ochrony konsumentów usług finansowych. Utworzona 1 stycznia 2011 roku. Członkami EIOPA są kraje należące do Unii Europejskiej. Polskę w radzie organów nadzoru EIOPA reprezentuje Komisja Nadzoru Finansowego.

7 EIOPA - zadania Wspieranie stabilności systemu finansowego, Zapewnienie przejrzystości rynków i produktów finansowych, Ochrona ubezpieczonych, członków i beneficjentów programów emerytalnych, Uprawnienie do świadczenia opinii dla Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w sprawach ubezpieczeniowych, Przyczynianie się do ustanowienia wysokiej jakości wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych w Unii Europejskiej, Wydawanie wytycznych i zaleceń oraz opracowywaniu projektu regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych.

8 IAIS – Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych IAIS - założono w 1994 roku. Rozwija współpracę pomiędzy instytucjami nadzorującymi sektor ubezpieczeniowy i finansowy. Zrzesza organy nadzoru ubezpieczeniowego z ponad 130 krajów i wiele podmiotów międzynarodowych. W Polsce członkami IAIS są KNF i PIU. Do głównych zadań IAIS należą: Opracowywanie standardów w dziedzinie nadzoru ubezpieczeniowego Implementacja standardów oraz wspieranie rozwoju rynków ubezpieczeń krajów członkowskich.

9 IAIS – organy Organami IAIS są: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Komitet Wykonawczy Sekretariat Komitet Techniczny (uczestniczy w nim KNF) Komitet Implementacyjny (uczestniczy w nim KNF) Komitet Budżetowy Komitet Stabilności Finansowej

10 FSB (Financial Stability Board) FSB ( pl. Rada stabilności finansowej ) – instytucja powstała w kwietniu 2009 roku na wniosek przywódców krajów G20. Wspiera i koordynuje działania największych organów finansowych na szczeblu międzynarodowym, tj. Ministerstw Finansów, banków centralnych i międzynarodowych instytucji finansowych. Jej podstawowym zadaniem jest monitorowanie ryzyka finansowego w Europie.

11 FSB – podstawowe zadania Ocena luk i słabych punktów mających wpływ na światowy system finansowy, jak również identyfikacja i weryfikacja, w sposób terminowy i ciągły, regulacji, nadzoru i związanych z nimi działań niezbędnych do usunięcia tych luk oraz ich skutków Promowanie koordynacji i wymiany informacji pomiędzy organami odpowiedzialnymi za stabilność finansową Monitorowanie i doradztwo w zakresie rozwoju rynków i ich implikacji dla polityki regulacyjnej oraz najlepszych praktyk w realizacji standardów regulacyjnych Podejmowanie wspólnych strategicznych przeglądów organów ustanawiających standardy międzynarodowe i koordynowanie ich poszczególnych prac rozwojowych w celu upewnienia się, że są aktualne, skoordynowane i skupione na wspólnych priorytetach Współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) w celu przeprowadzenia ćwiczeń wczesnego ostrzegania

12 BIBLIOGRAFIA http://rf.gov.pl/ https://www.piu.org.pl/ https://eiopa.europa.eu/ https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/organizacje/iais.html http://www.financialstabilityboard.org Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym


Pobierz ppt "SYSTEMY UBEZPIECZEŃ RZECZNIK FINANSOWY (UBEZPIECZONYCH), PIU, EIOPA, IAIS, FSB Ewa Demidziuk Karolina Dmowska Jacek Karasiński (Grupa C4)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google