Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Od stycznia 2012 r., zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Od stycznia 2012 r., zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

2 Od stycznia 2012 r., zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pełni rolę Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. „System Pieczy Zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców” - art.2 ust.2 cytowanej ustawy.

3 Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej to zespół specjalistów (m. in. psycholog, pedagog, prawnik, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej), których zadaniem jest w szczególności: Prowadzenie kwalifikacji oraz szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym m.in. poprzez prowadzenie grup wsparcia, zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej, zapewnienie pomocy prawnej, prowadzenie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczą zastępczą, jak też zajęć dla dzieci i młodzieży z tych rodzin dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz funkcjonowania rodzin, pomoc dla usamodzielniających się wychowanków

4 Obecnie Dział ds. Pieczy Zastępczej nadzoruje ponad 80 rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie miasta Tarnowa w tym 113 dzieci. Małoletni przebywający w rodzinach zastępczych to w większości dzieci, które w swoim naturalnym środowisku nie doznały ciepła, miłości.

5 Dzieci przyjmowane do rodziny zastępczej wnoszą ze sobą bagaż swego dotychczasowego życia. Doznają wielu trudnych przeżyć związanych z: utratą rodziców ( śmierć rodziców), przemocą oraz zaniedbaniem, alkoholizmem ( lub innym uzależnieniem) ze strony rodziców, niewydolnością wychowawczą rodziców biologicznych, często wchodzą do rodziny z piętnem porzucenia przez rodziców biologicznych ( np. eurosiercotwo).

6 Małoletni dzięki opiece zastępczej... - poznają prawidłowe wzory rodziny, - czują się akceptowane i kochane, - mają szanse na szczęśliwe dzieciństwo oraz odpowiedzialne, dorosłe życie.

7 Rodzina zastępcza... stwarza możliwości zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji, wyrównuje braki w zakresie właściwego dla wieku poziomu rozwoju fizycznego i psychicznego, jest dla dziecka szansą, dającą mu możliwość wzrastania w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych.

8 TROCHĘ TEORII…

9 Rodzinna piecza zastępcza - to przejściowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Utworzenie rodziny zastępczej (w przeciwieństwie do adopcji inaczej zwanej przysposobieniem) nie powoduje powstania więzi rodzinno- prawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem. Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia.

10 Rodzina zastępcza, sprawując osobistą opiekę nad dzieckiem, w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Rodzina zastępcza ma obowiązek współpracy (o ile sąd nie postanowi inaczej) z rodzicami biologicznymi umieszczonych w niej dzieci, w szczególności dotyczy to sytuacji gdy rodzice biologiczni nie są całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej. Współpraca ta odbywa się za pośrednictwem Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i polega głównie na wymianie informacji o dziecku oraz umożliwieniu przez rodzinę zastępczą dziecku spotkań z rodzicem biologicznym (spotkania te odbywają się na terenie siedziby MOPS, przy wsparciu specjalistów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej) Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa, ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności - wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba pełnoletnia za zgodą rodziców zastępczych decyduje się na pozostanie w rodzinie do czasu ukończenia nauki w szkole, jednak czas ten nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez nią 25 roku życia.

11 Formy rodzinnej pieczy zastępczej: rodzina zastępcza spokrewniona tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka (krewni w linii prostej), rodzina zastępcza niezawodowa tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni nie będący wstępnymi i zstępnymi dziecka (czyli m.in. ciocie, wujkowie), rodzina zastępcza zawodowa, w tym: -zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego zajmuje się dziećmi przez krótki okres czasu (do 4 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu dziecka do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej),

12 zawodowa specjalistyczna, w której umieszcza się w szczególności: 1) dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 2) dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 3) małoletnie matki z dziećmi, rodzinny dom dziecka (dla maksymalnie 8 dzieci).

13 JAK ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM…

14 Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

15 zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów posiadają predyspozycje i odpowiednia motywacje do pełnienia pieczy zastępczej uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przebywają na terytorium RP.

16 Osoby spełniające powyższe warunki......oraz chętne do podjęcia się misji rodzicielstwa zastępczego proszone są o kontakt z pracownikami Działu ds. Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Juliana Goslara 5. Po zweryfikowaniu wyżej wymienionych wymagań kandydaci na rodziców zastępczych przechodzą diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oraz szkolenie, po których uzyskują opinię dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji rodzica zastępczego lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

17 Nasze działania na rzecz rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci: 30 maja 2012 r. zorganizowano Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obchody miały miejsce w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego. Była to doskonała okazja do zintegrowania rodzin zastępczych, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim złożenia podziękowania za codzienny trud wychowania powierzonych dzieci. W uroczystościach wzięły także udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną; z przedstawieniami wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnowie oraz laureaci Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży „Pod szczęśliwą gwiazdą”.

18

19 14 czerwca 2012 r. w ramach Kampanii społecznej przeciwko przemocy werbalnej „ Słowa ranią na całe życie" prowadzonej przez Fundację Dzieci Niczyje – Dział ds. Pieczy Zastępczej zorganizował szkolenie dla rodzin zastępczych „ Trudne rozmowy, jak pomagać nie raniąc”.

20 29 września 2012 r. zorganizowany został Festyn Rodzinny. Dla najmłodszych uczestników zorganizowano zabawy i konkursy, dmuchane zjeżdżalnie, kącik bajkowy – czytanie bajek i przebieranie się za postacie bajkowe, artystyczne malowanie twarzy. Ponadto dorośli mogli skorzystać z porad specjalistów Ośrodka w zakresie rodzicielstwa zastępczego oraz niepełnosprawności.

21 Rozstrzygnięto także konkurs na logo Działu ds. Pieczy Zastępczej, laureatom wręczono nagrody. Prace konkursowe można było oglądać na płycie Rynku w Tarnowie. Wręczono także dyplom zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej.

22

23 19 grudnia 2012 r., w Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia "Siódemka" w Tarnowie, odbyła się zabawa choinkowa. W radosną i świąteczną atmosferę wprowadził uczestników wspaniały wodzirej oraz „ekipa Świętego Mikołaja" (pracownicy MOPS). Niebanalnym zabawom, tańcom i pląsom nie było końca. Cała sala rozbrzmiewała w radosnym gwarze i śpiewie. Nie zabrakło także słodkości dla małych i dużych. Na zakończenie imprezy pojawił się długo oczekiwany Święty Mikołaj, który obdarował wszystkich najmłodszych prezentami.

24

25 Od 02 stycznia 2013 r. Organizator Pieczy Zastępczej rozpoczął pracę w nowym, komfortowo wyposażonym lokalu, przy ul. Juliana Goslara 5.

26 Od razu rozpoczęto przygotowania do organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych pod hasłem „My się zimy nie boimy”. - „Z kulturą za pan brat”- tak rozpoczęły się ferie w pieczy zastępczej. Dnia 15.01. 2013 r. dzieci odwiedziły tarnowski teatr- oglądając spektakl autorstwa Agaty Biziuk i Agnieszki Makowskiej pt.:„ Babcia mówi papa”, który to w niebanalny i zabawny sposób poruszył trudne tematy dorastania, odchodzenia oraz skrajnych postaw życiowych.

27

28 Dnia 17.01.2013 r. młodzież wyruszyła w filmową podróż do Transylwanii, goszcząc w Centrum Sztuki Mościce na seansie „Hotel Transylwania”- historii o trudach dorastania, ujętej zarówno z perspektywy rodzica, jak też dziecka. Pomysłowo zrealizowanej, której o celem było przekazanie w atrakcyjnej wizualnie formie ważnych życiowych idei.

29 W dniu 22.01.2013 r. wraz z Centrum Artystyczno - Hobbistycznym „ Arabeska” zostały stworzone nietuzinkowe kartki okolicznościowe; Każdy z uczestników mógł poczuć się przez moment jak prawdziwy artysta i podarować swoje dzieło bliskiej osobie…

30 24.01.2013 roku uczestniczy naszych ferii gościli w radiu RDN Małopolska poznając pracę reportera „od kuchni”, zapoznając się podstawowymi formami reporterskimi, rozwijając wyobraźnię i kreatywność.

31 W piątek 25.01.2013 r. zakończyliśmy wypoczynek spotkaniem w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej przy ul. Klikowskiej. Dzieci mogły poznać pracę strażaków, sprzęt ratowniczo - gaśniczy; uczestniczyli także w szkoleniu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych dotyczących zasad bezpiecznego zachowania się w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

32 W ramach bieżącej pracy Działu ds. Pieczy Zastępczej pracownicy prowadzą: zajęcia socjoterapeutyczne „Chodź pomaluj mój świat” dla dzieci z rodzin zastępczych. Obecnie zajęcia odbywają się w co drugi poniedziałek miesiąca od godz. 16:00 do 17:30. zajęcia warsztatowe „Dobry Start” dla usamodzielniających się wychowanków obecnie zajęcia odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od 16:00 do 18:00 szkolenia dla rodziców zastępczych, każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. od 16:00 do 18:00

33 POSZUKUJEMY równie ż …

34 W o l o n t a r i u s z y W o l o n t a r i u s z y MŁODYCH DUCHEM ALE NIE KONIECZNIE WIEKIEM... AKTYWNYCH… Z PASJĄ POMAGANIA… SZCZEGÓLNIE DZIECIOM/ MŁODZIEŻY… CHCĄCYCH ZDOBYĆ NOWE DOŚWIADCZENIE.

35 Chcielibyśmy, aby wolontariusze... pomagali w nauce naszym podopiecznym… nauczyli aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego…. wzmacniali znaczenie więzi międzypokoleniowych oraz uświadamiali szczególną rolę jaką dziadek/babcia mogą pełnić w życiu młodego człowieka.

36 CO W ZAMIAN:)…. RADOŚĆ, SATYSFAKCJA Z DOBRYCH UCZYNKÓW;), ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI, LEPSZE POZNANIE SAMEGO SIEBIE, KREATYWNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO POCZUCIE BYCIA POTRZEBNYM

37 „Każdy człowiek posiada coś, czym może podzielić się z innymi. Wolontariusze są takimi ludźmi, którzy poświęcają swój czas chorym, starszym, samotnym i dzieciom. Istnieją po to, żeby pomagać i nieść nadzieję wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna”. /Bożena Marczak, koordynator Wolontariatu GOPS Stare Babice/

38 PRACOWNICY DZIAŁU:

39 SYLWIA WALASZEK- BANUCH kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej, POKÓJ NR 18, TEL. 14 688 20 50 ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PIECZY ZASTĘPCZEJ JANUSZ KANTOR- koordynator zespołu ds. świadczeń pieczy zastępczej, POKÓJ NR 17, TEL. 14 688 20 53 MONIKA GIZA- pracownik socjalny ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej ANNA GIERACKA- pracownik socjalny ds. usamodzielniających się wychowanków POKÓJ NR 22, TEL. 14 688 20 56

40 ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ MAGDALENA STUS- koordynator zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej /pedagog JOANNA BŁASZKIEWICZ- psycholog kliniczny POKÓJ NR. 37, TEL. 14 688 20 57 EWELINA LASKO- koordynator ds. rodzinnej pieczy zastępczej POKÓJ NR 19, TEL. 14 688 20 55 KAROLINA ŻERDA- koordynator ds. rodzinnej pieczy zastępczej POKÓJ NR 21, TEL. 14 688 20 55 AGNIESZKA BALAWEJDER- koordynator ds. rodzinnej pieczy zastępczej POKÓJ NR 29, TEL. 14 688 20 51 Można również korzystać z pomocy prawnika po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem MARIUSZ LISZKA- prawnik, POKÓJ NR 20


Pobierz ppt "ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Od stycznia 2012 r., zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google