Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji mi ę dzy jej uczestnikami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji mi ę dzy jej uczestnikami."— Zapis prezentacji:

1

2  Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji mi ę dzy jej uczestnikami.

3  Rozwój komunikacji mia ł bardzo wielkie znaczenie w dziejach ludzko ś ci. Dzi ę ki komunikacji ludzie mog ą si ę porozumiewa ć bez ż adnych problemów. U ł atwiona jest wymiana informacji.

4  Ludzie od dawnych czasów próbowali si ę ze sob ą porozumiewa ć. Nauczyli oni si ę komunikowa ć ze sob ą za pomoc ą przeró ż nych ś rodków: od wyrazu twarzy, poprzez gesty, a ż po wydawane przez siebie d ź wi ę ki.

5  Pocz ą tkowo ludzie, aby si ę mi ę dzy sob ą porozumie ć dawali sobie ró ż ne znaki np. dymne lub d ź wi ę kowe.

6  Hieroglify-znaki za pomoc ą których komunikowali si ę ludzie zanim zosta ł o wynalezione pismo.

7  Kolejnym sposobem za pomoc ą którego komunikowali si ę ludzie staro ż ytni by ł o pismo obrazkowe. Odpowiednie rysunki/znaki co ś oznacza ł y

8  Ludzie porozumiewali się również za pomocą znaków dymnych.

9  Aby nawi ą za ć kontakt z drugim cz ł owiekiem nauczyli ś my si ę mówi ć. Zosta ł utworzony alfabet dzi ę ki czemu ludzie rozumiej ą przekaz nadawcy s ł ysz ą c odpowiednie danym liter ą d ź wi ę ki.

10  Alfabet Morse’a - sposób reprezentacji alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomoc ą d ź wi ę ków, b ł ysków ś wiat ł a, impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kresk ą i kropk ą

11  Gazety umożliwiają nam szybki przekaz informacji do dużej liczby odbiorców.

12 telefaks – us ł uga polegaj ą ca na przesy ł aniu wiadomo ś ci w postaci obrazów nieruchomych pomi ę dzy aparatami symilograficznymi, realizowana za po ś rednictwem łą czy telefonicznych z komutacj ą automatyczn ą

13  Telefon- urz ą dzenie ko ń cowe do łą czane do zako ń czenia łą cza telefonicznego. Za pomoc ą telefonu ludzie mog ą si ę bardzo szybko komunikowa ć nawet na du żą odleg ł o ść

14  Internet-ogólno ś wiatowa sie ć komputerowa, okre ś lana równie ż jako sie ć sieci. Przez internet mo ż emy komunikowa ć si ę na skale globaln ą w bardzo szybki sposób.

15  Prezentacje przygotowa ł a: Natalia Uchwat


Pobierz ppt " Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji mi ę dzy jej uczestnikami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google