Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji mi ę dzy jej uczestnikami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji mi ę dzy jej uczestnikami."— Zapis prezentacji:

1

2  Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji mi ę dzy jej uczestnikami.

3  Rozwój komunikacji mia ł bardzo wielkie znaczenie w dziejach ludzko ś ci. Dzi ę ki komunikacji ludzie mog ą si ę porozumiewa ć bez ż adnych problemów. U ł atwiona jest wymiana informacji.

4  Ludzie od dawnych czasów próbowali si ę ze sob ą porozumiewa ć. Nauczyli oni si ę komunikowa ć ze sob ą za pomoc ą przeró ż nych ś rodków: od wyrazu twarzy, poprzez gesty, a ż po wydawane przez siebie d ź wi ę ki.

5  Pocz ą tkowo ludzie, aby si ę mi ę dzy sob ą porozumie ć dawali sobie ró ż ne znaki np. dymne lub d ź wi ę kowe.

6  Hieroglify-znaki za pomoc ą których komunikowali si ę ludzie zanim zosta ł o wynalezione pismo.

7  Kolejnym sposobem za pomoc ą którego komunikowali si ę ludzie staro ż ytni by ł o pismo obrazkowe. Odpowiednie rysunki/znaki co ś oznacza ł y

8  Ludzie porozumiewali się również za pomocą znaków dymnych.

9  Aby nawi ą za ć kontakt z drugim cz ł owiekiem nauczyli ś my si ę mówi ć. Zosta ł utworzony alfabet dzi ę ki czemu ludzie rozumiej ą przekaz nadawcy s ł ysz ą c odpowiednie danym liter ą d ź wi ę ki.

10  Alfabet Morse’a - sposób reprezentacji alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomoc ą d ź wi ę ków, b ł ysków ś wiat ł a, impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kresk ą i kropk ą

11  Gazety umożliwiają nam szybki przekaz informacji do dużej liczby odbiorców.

12 telefaks – us ł uga polegaj ą ca na przesy ł aniu wiadomo ś ci w postaci obrazów nieruchomych pomi ę dzy aparatami symilograficznymi, realizowana za po ś rednictwem łą czy telefonicznych z komutacj ą automatyczn ą

13  Telefon- urz ą dzenie ko ń cowe do łą czane do zako ń czenia łą cza telefonicznego. Za pomoc ą telefonu ludzie mog ą si ę bardzo szybko komunikowa ć nawet na du żą odleg ł o ść

14  Internet-ogólno ś wiatowa sie ć komputerowa, okre ś lana równie ż jako sie ć sieci. Przez internet mo ż emy komunikowa ć si ę na skale globaln ą w bardzo szybki sposób.

15  Prezentacje przygotowa ł a: Natalia Uchwat

16 Źródła z których skorzystałam to :  http://www.sciaga.pl/tekst/32652-33-komunikacja_interpersonalna  http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_interpersonalna  http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_niewerbalna  http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1152&bih=667&tbm=isch&tbnid=- oYWN58mAf1zaM:&imgrefurl=http://www.we- dwoje.pl/komunikacja%3Binterpersonalna%3Bw%3Bbiznesie,artykul,22632.html&docid=RtVs_XD4NcduF M&imgurl=http://www.we- dwoje.pl/p/a_i/40/8/0/22632/b/b_1_22632.jpg&w=618&h=800&ei=XCmCUoS6GpOFhQf_gIH4Dg&zoom =1&iact=rc&dur=484&page=3&tbnh=147&tbnw=115&start=53&ndsp=24&ved=1t:429,r:65,s:0,i:289&tx=5 5&ty=112  http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1152&bih=667&tbm=isch&tbnid=- eEeksOfeA1d4M:&imgrefurl=http://blog.trainingfactory.eu/%3Fp%3D317&docid=JRqUo0auNh3ACM&i mgurl=http://trainingfactory.home.pl/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/Coaching-for- Managers.jpg&w=334&h=283&ei=4imCUpKbBJSihger3YCICw&zoom=1&iact=hc&vpx=757&vpy=338&d ur=795&hovh=207&hovw=244&tx=137&ty=84&page=3&tbnh=147&tbnw=180&start=53&ndsp=24&ved= 1t:429,r:69,s:0,i:301  http://www.google.pl/imgres?um=1&sa=N&biw=1152&bih=667&hl=pl&tbm=isch&tbnid=0- xAYS9a1RNoxM:&imgrefurl=http://pl.123rf.com/photo_3690413_zatwierdzania-i-nie-sa-zachecajace- gesty-rak-na-bialym- tle.html&docid=j00t3aaVBsADxM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/penguinn/penguinn0810 /penguinn081000008/3690413-zatwierdzania-i-nie-sa-zachecajace-gesty-rak-na-bialym- tle.jpg&w=1200&h=804&ei=lCqCUrCeGsuihgfEiYHIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=564&vpy=243&dur=1170 &hovh=184&hovw=274&tx=150&ty=122&page=3&tbnh=140&tbnw=208&start=53&ndsp=32&ved=1t:429,r:63,s:0,i:276

17  http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1152&bih=667&tbm=isch&tbnid=j8ZXTMADPb4kNM:&imgrefurl =http://piaski-pustyni.blogspot.com/2010/03/hieroglify-egipskie.html&docid=OWs- qBC6B0AROM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_LCX9eCdRDq0/S64S1RqTF9I/AAAAAAAAAhI/GAy4e xT5_fM/s1600/hieroglify.jpg&w=584&h=223&ei=LCuCUv7DCcKihgeah4HoCg&zoom=1&iact=rc&dur=15 &page=1&tbnh=99&tbnw=235&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:9,s:0,i:115&tx=147&ty=23  http://www.google.pl/imgres?biw=1152&bih=667&tbm=isch&tbnid=gJ9kjmgbKS- kJM:&imgrefurl=http://www.mist-er.com/media-en.html&docid=qp- u02Q5YMYBsM&imgurl=http://www.mist- er.com/files/Gazeta_2006_07_07.jpg&w=1000&h=791&ei=byuCUszkBdGqhQeTgIGYAg&zoom=1&iact= hc&dur=1310&page=1&tbnh=107&tbnw=135&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:7,s:0,i:107&tx=86&ty=145 &vpx=853&vpy=228&hovh=200&hovw=252  http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1152&bih=667&tbm=isch&tbnid=tIwaw2TIxX0O- M:&imgrefurl=http://pl.wikipedia.org/wiki/Telefaks&docid=PDvnhYcrzdeQQM&imgurl=http://upload.wi kimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Fax-amarys.jpg&w=1136&h=924&ei=xCuCUq-- BI6UhQfRgoAw&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=140&tbnw=173&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i :88&tx=118&ty=55  http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1152&bih=667&tbm=isch&tbnid=yJdI3rIE9Q7GQM:&imgrefurl =http://aplikacje.komorkomania.pl/2009/11/05/najpopularniejsze-telefony-pazdziernika- 2009&docid=xqqzoRRRgCbgfM&imgurl=http://komorkomania.pl/images/2009/11/telefony.jpg&w=501 &h=305&ei=BSyCUvWwIILd4QS764DABA&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=45&dur=2934&hovh=175&h ovw=288&tx=149&ty=112&page=1&tbnh=145&tbnw=234&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:18,s:0,i:142  http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1152&bih=667&tbm=isch&tbnid=kvboxB93eXwdOM:&imgrefu rl=http://klubkm.pl/forum/showthread.php%3Ft%3D44062&docid=EhIClQ_yhsyYuM&imgurl=http://fbe.k su.edu.tr/images/telefon.jpg&w=555&h=366&ei=aCyCUsabHcGqhQfn5oHQBw&zoom=1&iact=rc&dur =140&page=1&tbnh=145&tbnw=274&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:4,s:0,i:100&tx=130&ty=99

18  http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://s3.flog.pl/media/foto/473194_znaki- dymne.jpg&imgrefurl=http://danielw.flog.pl/wpis/473194/znaki- dymne&h=1024&w=683&sz=61&tbnid=RDWhMX2WqaYwNM:&tbnh=97&tbnw=65&zoom=1&usg=__xdiK Z0iET65FMtxoV4qjLkDcq8c=&docid=KF5I4kY8ZklByM&sa=X&ei=_SyCUvqtI9CUhQeJoYGoCA&sqi=2&ved =0CCwQ9QEwAA


Pobierz ppt " Komunikacja – proces przekazywania (wymiany) informacji mi ę dzy jej uczestnikami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google