Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat wspólnie Dwadzie ś cia lat temu ż ycie było du ż o trudniejsze ni ż dzisiaj. Po ka ż dy towar, nawet najdrobniejszy trzeba było sta ć w kolejkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat wspólnie Dwadzie ś cia lat temu ż ycie było du ż o trudniejsze ni ż dzisiaj. Po ka ż dy towar, nawet najdrobniejszy trzeba było sta ć w kolejkach."— Zapis prezentacji:

1

2 20 lat wspólnie

3 Dwadzie ś cia lat temu ż ycie było du ż o trudniejsze ni ż dzisiaj. Po ka ż dy towar, nawet najdrobniejszy trzeba było sta ć w kolejkach. Głównym ź ródłem utrzymania była ci ęż ka praca w wielkich gospodarstwach, które posiadała wtedy ka ż da rodzina. Z czasem zaszło wiele zmian, dzi ę ki którym obecnie ż yje nam si ę du ż o łatwiej.

4 Co zmieniło się w naszej miejscowości? W naszej miejscowo ś ci powstało wiele bogatych w ró ż norodny towar sklepów. Dzisiaj nie musimy sta ć w długich kolejkach, sklepy s ą samoobsługowe. Dawniej trudno dost ę pne były najpotrzebniejsze leki. Obecnie wszystkie lekarstwa kupimy w aptece. Mo ż emy je zakupi ć nawet w Biadolinach, poniewa ż znajduje si ę w nich Punkt apteczny. W ka ż dym domu jest telefon, Internet, telewizor co pozwala mieszka ń com naszej miejscowo ś ci łatwy kontakt z Wielkim ś wiatem.

5 W jaki sposób rozwiązywane były problemy drogowe? Plan dróg dwadzie ś cia lat temu był identyczny jak dzi ś, z t ą ró ż nic ą, ż e tamtejsze drogi były w wi ę kszo ś ci ż wirowe.

6 W jaki sposób rozwiązywane były problemy kanalizacyjne? Sytuacja z kanalizacj ą nie zmieniła si ę do dnia dzisiejszego, mimo ż e od kilku lat w planach jest rozwi ą zywanie tego problemu.

7 W jaki sposób odbywała się dostawa wody? Powstały wodoci ą gi, które funkcjonowały w wi ę kszo ś ci domostw, ale równie ż ludzie korzystali z wody ze studni.

8 W jaki sposób odbywał się wywóz śmieci? Dwadzie ś cia lat temu towary pakowane były w opakowania wielokrotnego u ż ytku, np. szklane butelki, papierowe torebki. To czego nie mo ż na było wymieni ć lub spali ć zostawało zakopywane, a odpadki jedzenia zjadały kury.

9 Zmiany szkolne. Szkoła została rozbudowana. Powstała sala komputerowa. Zakupiono nowe ławki. Wyremontowano sal ę gimnastyczn ą. Odbyła si ę uroczysto ść nadania imienia.

10 Nowe miejsca użyteczności publicznej. Powstał Punkt apteczny. Wybudowano nowe boisko sportowe. Przedszkole zostało wyposa ż one w plac zabaw. Otwarto ś wietlic ę, gdzie dzieci mog ą sp ę dza ć wolny czas. W Domu Stra ż aka powstała Kafejka Internetowa.

11 W jaki sposób odbywają się konsultacje z obywatelami przed podjęciem decyzji dotyczących gmin/miejscowości? Przed podj ę ciem jakiej ś decyzji odbywaj ą si ę zebrania Sołeckie.

12 A teraz zapraszamy do ogl ą dni ę cia kilku fotografii przedstawiaj ą cych nasz ą miejscowo ść dawniej i dzi ś.

13 Dawne przedszkole

14 Nasze okolice

15 Ko ś ciół parafialny

16

17

18 Kaplica ś w. Piotra i Pawła

19 Kaplica ś w. Stanisława

20 Aktualny wygl ą d naszej szkoły

21 Wykonały: Monika Gala i Wiktoria Padło


Pobierz ppt "20 lat wspólnie Dwadzie ś cia lat temu ż ycie było du ż o trudniejsze ni ż dzisiaj. Po ka ż dy towar, nawet najdrobniejszy trzeba było sta ć w kolejkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google