Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych"— Zapis prezentacji:

1 Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
PARTNERSTWA LOKALNE DROGĄ DO EFEKTYWNIEJSZEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Iwona Witkowska Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Koszalin, 7 marca 2007

2 „Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, każdy stanowi ułamek kontynentu.”
John Donne

3 Czym jest partnerstwo lokalne?
Porozumienie grupy podmiotów działających wspólnie na rzecz wybranego problemu / zagadnienia. Związek organizacji, instytucji i podmiotów działających wspólnie, mających wspólną misję i wizje, nastawionych na osiągnięcie określonych celów. Prowadzenie trwałych i systematycznych działań przy wykorzystaniu zasobów organizacji partnerskich.

4 Co stanowi płaszczyznę porozumienia?
realizacja wspólnego tematu, podobny rodzaj organizacji, doświadczenie i praktyka działania, zidentyfikowanie problemu podobnego rodzaju, praca na rzecz podobnej grupy docelowej.

5 Wyznaczniki partnerstwa lokalnego
związek osób lub podmiotów, wspólna wizja, misja, jasno określony cel działania, określone role poszczególnych członków, wspólne planowanie, realizowanie i monitoring, czytelne procedury określające zasady funkcjonowania partnerstwa, tworzenie efektu synergii (1+1=3).

6 Najważniejsze cechy udanego partnerstwa
właściwe wykorzystanie potencjału poszczególnych członków, wymiana informacji między partnerami, wspólna wizja, cele partnerstwa, odpowiedzialność członków za partnerstwo i ich zaangażowanie, otwartość na innych partnerów,

7 Najważniejsze cechy udanego partnerstwa (cd.)
otwartość na otoczenie partnerstwa, współdziałanie jako zespół, jasno określone role, uczciwość, właściwy lider (instytucjonalny/osobowy), czytelne zasady komunikacji, gotowość do consensusu, poszanowanie czasu partnera.

8 Podmioty tworzące partnerstwa
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, biznes, szkoły, powiatowe urzędy pracy... ... działające na danym obszarze.

9 Trójkąt współpracy Jest to płaszczyzna wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnych powiatu/gminy reprezentujących trzy sektory społeczeństwa. Trójkąt współpracy tworzą: Samorząd terytorialny (Sektor I), Lokalne firmy prywatne (Sektor II), Organizacje pozarządowe (Sektor III).

10 Rodzaje partnerstw partnerstwa na rzecz rozwoju (strategia rozwoju, wzmacnianie konkurencyjności), partnerstwa na rzecz rynku pracy (warunki dla lokalnego rynku pracy, aktywność), partnerstwa na rzecz edukacji (programy nauczania), partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki (partnerstwa projektowe).

11 Etapy tworzenia partnerstw lokalnych
identyfikacja partnerów, identyfikacja problemów do rozwiązania, sformułowanie celów, zdefiniowanie zadań i działań, podpisanie lokalnego porozumienia, powstawanie strategii/programów/projektów.

12 Jakie korzyści daje partnerstwo?
różnorodne podejścia do problemów i metod ich rozwiązywania, trafniejsze rozpoznanie potrzeb i problemów do rozwiązania zwiększenie ‘wagi’ projektów partnerskich, efekt synergetyczny wynikający z połączenia sił, wzmocnienie potencjału wewnętrznego partnerów (podnoszenie umiejętności kadr, poszerzanie liczby kontaktów, budowanie marki i wiarygodności własnego podmiotu), szerszy zasięg oddziaływania, lepsze zaspokojenie potrzeb różnych grup społecznych, większe możliwości wygospodarowania wkładu własnego, skuteczniejsza promocja i upowszechnianie projektu.

13 Korzyści płynące z partnerstwa w aspekcie projektów
spójność i koordynacja działań współfinansowanych z funduszy unijnych na danym terenie, możliwość zrealizowania większej ilości projektów w danym czasie, działania nie będą się powielać, co uchroni przed marnotrawstwem środków, zamiast konkurować o środki np. z organizacjami pozarządowymi ze swojego terenu i przegrać z partnerstwem z sąsiedniego, można wspólnie zdobyć dofinansowanie.

14 „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie”
Dobre praktyki „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie” Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , Działanie Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

15 Partnerstwo trójsektorowe:
Dobre praktyki cd. Partnerstwo trójsektorowe: Wnioskodawca projektu: Gmina Miasto Koszalin Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie Partnerzy projektu: Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” – placówka szkoleniowa, Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych – organizacja pozarządowa

16 Dobre praktyki cd. Cele projektu:
udzielanie kompleksowego wsparcia kobietom na rynku pracy, aktywizacja zawodowa i osobista kobiet, która pozwoli im na podniesienie swojego statusu zawodowego i społecznego, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, promowanie kształcenia ustawicznego, zwiększenie poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

17 Dobre praktyki cd. Niektóre zakładane rezultaty twarde:
14 kobiet uzyska pracę, 2 kobiety uruchomią własną działalność gospodarczą, 6 kobiet podejmie udział w wolontariacie, 8 kobiet będzie kontynuować dalszą naukę, około 20 kobiet skorzysta z zajęć Grupy Wsparcia, około 20 kobiet ukończy szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Rezultaty miękkie: zwiększenie poczucia pewności siebie i własnej wartości, zwiększenie aspiracji osobistych i zawodowych.

18 Partnerstwo a środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zasady działania funduszy strukturalnych koncentracji - środki są przeznaczone przede wszystkim dla obszarów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (Cel 1 i Cel 2), programowania - proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania działań wynikających z programów, strategii szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, zgodności - operacje finansowane z funduszy europejskich muszą być zgodne z innymi politykami Wspólnoty i prawodawstwem wspólnotowym,

19 Partnerstwo a środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cd.
Zasady działania funduszy strukturalnych koordynacji - pomiędzy poszczególnymi funduszami poprzez: dokumenty programowe, monitorowanie i ocenę pomocy, indykatywne wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie polityk Wspólnoty, dodatkowości - środki europejskie muszą uzupełniać finansowanie krajowe, a nie mogą go zastępować, partnerstwa - współpraca układu europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego (wertykalna) oraz z partnerami gospodarczymi i społecznymi (horyzontalna).

20 Partnerstwo a środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cd.
Priorytet V - Dobre Rządzenie Działanie Państwo Partnerskie Typ realizowanych projektów - Promocja partnerstw pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym (partnerstwo publiczno-społeczne) w celu realizacji zadań społecznych Priorytet VII - Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Typ realizowanych projektów - Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym

21 Partnerstwo a środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII - Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Typ realizowanych projektów- Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Typ realizowanych projektów: Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk wspomagających pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników

22 Idea partnerstwa lokalnego w usługach ROEFS
spotkania z przedstawicielami środowisk lokalnych w 9 powiatach (od kwietnia 2007), spotkania poświęcone tworzeniu strategii powstawania i funkcjonowania porozumień w lokalnych środowiskach, szkolenia z zakresu tworzenia partnerstw lokalnych, doradztwo z zakresu partnerstw lokalnych – pomoc w tworzeniu partnerstw, usługi informacyjne związane z tematyką partnerstw.

23 Idea partnerstwa lokalnego w usługach ROEFS cd.
Do końca marca 2007 idea partnerstwa lokalnego realizowana będzie poprzez usługi doradcze świadczone przez Doradców Kluczowych oraz usługi informacyjne świadczone przez Specjalistkę ds. informacji i promocji w ramach Infopunktu. Od kwietnia 2007 pomoc w zakresie tworzenia i funkcjonowania partnerstw świadczona będzie przez Animatorkę Regionalną.

24 Dane kontaktowe Iwona Witkowska e-mail: iwona. witkowska@kcwis. org
Dane kontaktowe Iwona Witkowska tel./fax:


Pobierz ppt "Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google