Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy Legnica, 28 lutego 2007 r. PARTNERSTWO JAKO JEDNA Z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy Legnica, 28 lutego 2007 r. PARTNERSTWO JAKO JEDNA Z."— Zapis prezentacji:

1 Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy Legnica, 28 lutego 2007 r. PARTNERSTWO JAKO JEDNA Z GŁÓWNYCH ZASAD POLITYKI STRUKTURALNEJ W POLSCE W LATACH 2007 - 2013

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności Art. 11 PARTNERSTWO Każde państwo członkowskie realizując cele polityki strukturalnej organizuje partnerstwo z władzami i podmiotami, takimi jak: Władze regionalne i lokalne oraz inne władze publiczne Partnerzy gospodarczy i społeczni Inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, partnerów zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za wspieranie równości kobiet i mężczyzn Komisja Europejska rokrocznie konsultuje z partnerami społecznymi i gospodarczymi z poszczególnych państw członkowskich stan wdrażania funduszy strukturalnych. Partnerstwo w polityce strukturalnej Unii Europejskiej

3 3 Sejm i Senat Podmioty polityki rozwoju Rada Ministrów Samorząd województwa Samorząd lokalny Partnerzy społeczni i gospodarczy: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Wojewódzkie stałe konferencje współpracy organizacje pracodawców, organizacje związkowe, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, samorządy zawodowe, jednostki naukowe Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju Podmioty polityki rozwoju w Polsce

4 Partnerzy społeczni aktywnie uczestniczą we wdrażaniu programów operacyjnych, na każdym etapie obejmującym: PROGRAMOWANIE PRZYGOTOWANIE REALIZACJĘ MONITOROWANIE OCENĘ Zakres przedmiotowy partnerstwa

5 Tryb przyjmowania Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych Krajowy Program Operacyjny właściwy minister lub MRR we współpracy opinia MRR o zgodności PO z SRK (oraz planem wykonawczym) Regionalny Program Operacyjny Zarząd województwa we współpracy z MRR decyzja RM w sprawie zgodności Akceptacja RM uchwała Zarządu województwa MRR zawiera z Zarządem województwa kontrakt regionalny MRR może przekazać wojewodzie nadzór nad wykorzystaniem środków Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

6 powołuje Konferencję współpracy powołuje wojewoda Skład Konferencji wojewoda – przewodniczący marszałek województwa – wiceprzewodniczący przedstawiciele organizacji samorządowych biorący udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiciele gmin i powiatów przedstawiciele ministrów przedstawiciele partnerów społecznych Członkowie Konferencji uczestniczą w jej pracach nieodpłatnie Konferencja Współpracy

7 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Konferencja jest forum wymiany informacji oraz ustalania wspólnego stanowiska uczestników Konferencja zajmuje się sprawami gmin, powiatów i województwa Konferencja zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych Minister Rozwoju Regionalnego może proponować tematy do dyskusji Konferencja Współpracy

8 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) - podstawowy dokument strategiczny określający cele i priorytety polityki rozwoju w latach 2007 - 2015 Cel główny SRK Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin Priorytety 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 2.Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 3.Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 5.Rozwój obszarów wiejskich 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

9 Uczestnicy konsultacji Uczestnicy konsultacji (lipiec – październik 2006)Ilość podmiotów Organizacje pozarządowe27 Organizacje pracodawców26 Regionalne organizacje pracodawców15 Związki zawodowe3 Społeczno- zawodowe organizacje rolników6 Agencje Rozwoju Regionalnego16 Uczelnie wyższe56 Instytuty i komitety naukowe16 Przedsiębiorstwa37 Eksperci24 RAZEM226 Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Konsultacje społeczne

10 Rodzaj konsultacjiOrganizator 16 konferencji i spotkań regionalnych MRR, Urzędy Marszałkowskie, przy udziale Urzędów Wojewódzkich Konferencje – konsultacje PORPW MRR, i Urzędy Marszałkowskie przy udziale Urzędów Wojewódzkich w województwach: podkarpackim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim Konferencje i spotkania tematyczne MRR we współpracy z innymi ministrami Konferencje i spotkania przekrojowe współorganizowane przez partnerów społecznych i gospodarczych takich jak: Związek Banków Polskich, Federacja Zielonych, Instytut Spraw Publicznych Narodowa Strategia Spójności 2007 – 2013 Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne

11 Uczestnicy konsultacji społecznych Ponad 4,8 tys. osób Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013

12 Cele i programy operacyjne 85, 6 mld euro (środki UE + wkład krajowy) na cele określone w Narodowej Strategii Spójności (NSRO)

13 Strategia Rozwoju Kraju Wizja Polski - 2015 rok Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Komponent krajowy - 39% (4,5 mld euro) - działania horyzontalne Zatrudnienie i integracja społecznaZatrudnienie i integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwRozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Wysoka jakość systemu oświatyWysoka jakość systemu oświaty Szkolnictwo wyższe i naukaSzkolnictwo wyższe i nauka Dobre rządzenieDobre rządzenie Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnymProfilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Komponent regionalny - 61% (7 mld euro) Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznejRynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Regionalne kadry gospodarkiRegionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskichPartnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

14 Strategia Rozwoju Kraju Wizja Polski - 2015 rok Promocja partnerstwa na rynku pracy planowany poziom alokacji - ok. 370 mln EUR Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet 7 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Umacnianie sieci partnerskich powiązań oraz partnerstwa publiczno-społecznego w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej Podnoszenie potencjału instytucji rynku pracy, w tym instytucji dialogu społecznego, na rzecz poprawy efektywności polityki rynku pracy Włączanie partnerów społecznych w realizację zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

15 Promocja partnerstwa na rzecz podnoszenia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw planowany poziom alokacji – ok. 140 mln EUR Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Szkolenia, tworzenie sieci współpracy, wzmacnianie dialogu społecznego oraz działania podejmowane wspólnie z partnerami społecznymi w zakresie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw Wsparcie instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz ich sieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

16 Promocja partnerstwa na rzecz realizacji zadań publicznych planowany poziom alokacji - ok. 12 mln EUR Priorytet 5 Dobre rządzenie Wspieranie i rozwój partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz realizacji zadań publicznych Upowszechnianie instytucji dialogu społecznego Badania i analizy stanu oraz perspektyw współpracy administracji publicznej z partnerami społecznymi oraz kierunków rozwoju instytucjonalnych form dialogu społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

17 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl


Pobierz ppt "Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy Legnica, 28 lutego 2007 r. PARTNERSTWO JAKO JEDNA Z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google