Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Energią w Gminie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Energią w Gminie"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Energią w Gminie
Zintegrowany system zarządzania energią w ramach Systemu Informacji o Terenie planowanie energet. w gminie Zarządzanie Energią w Gminie

2 BIELSKO-BIAŁA Mapa fizyczna

3 Podział funkcjonalny wg Studium Uwarunkowań Rozwoju

4 Zarządzanie Energią w Gminie

5 Podział na strefy funkcjonalne (jednostki bilansowe)

6 Zarządzanie Energią w Gminie
Informacje pozyskiwane dla celów planowania energetycznego z SIT (System Informacji o Terenie) osie dróg punkty adresowe budynki infrastruktura energetyczna sieci cieplne, gazowe, elektryczne, obiekty energetyczne itp. Zarządzanie Energią w Gminie

7 Źródła danych o systemie energetycznym miasta
projekt JSZE przedsiębiorstwa energetyczne: monitoring poboru mocy dane o zużyciu energii SPELP (strategiczne planowanie energetyczne na poziomie lokalnym) monitoring na potrzeby planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Zarządzanie Energią w Gminie

8 Schemat informatycznego systemu zarządzania energią (BEN2005)
dane z SIT zarządzający budynkiem inkasa od PE Moduł główny systemu ankiety, internet itp. MG Moduł główny zarządzania budynkami Moduł monitorowania energii MB w systemach sieciowych MSE dane z faktur i umów Moduł zarządzania budynkami Moduł zarządzania budynkami monitoring uproszczony monitoring dokładny MUB MDB dane od administratora (z ankiet, umów itp)

9 Przykłady wykorzystania SIT na potrzeby energetyczne
struktura i intensywność wykorzystania gazu sieciowego struktura i intensywność wykorzystania ciepła sieciowego Zarządzanie Energią w Gminie

10 Zarządzanie Energią w Gminie

11 mapa - struktura i int. wykorz. gazu cz.2

12 Zarządzanie Energią w Gminie

13 mapa - struktura i int. wykorz. gazu na osobę cz.2

14 Zarządzanie Energią w Gminie

15 mapa - struktura i int. zużycia ciepła cz.2

16 Zarządzanie Energią w Gminie

17

18 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348) tekst ujednolicony

19 Ustawa Prawo energetyczne
Art. 7.pkt 5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii, jest obowiązane zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 9 ust. 1-4, i Art. 46, oraz w założeniach lub w planach, o których mowa w Art. 19 i 20. Zarządzanie Energią w Gminie

20 ŚRÓDMIEŚCIE zapotrzebowanie nośników
Zarządzanie Energią w Gminie

21 ŚRÓDMIEŚCIE – opis stanu istniejącego
Ciepło sieciowe Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” inwestuje w sieć ciepłowniczą w obrębie Starówki. Zainteresowane jest pozyskaniem odbiorców zarówno w sferze mieszkalnictwa jak i usług, głównie w budynkach z piecami węglowymi, położonych w rejonie sieci cieplnych. na łączną moc 3 MW. W efekcie przewiduje się znaczny wzrost zapotrzebowania w tej dzielnicy, o ponad 25% przy czym w sferze produkcji przemysłowej i wytwórczości wystąpił spadek zapotrzebowania w wyniku restrukturyzacji przemysłu. Energia elektryczna Z uwagi na brak rozwoju mieszkalnictwa w tej sferze nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania. Wzrost nastąpi w sferze usługowej o ponad 1,5 MW i nieznacznie w sferze wytwórczej poniżej 0,2 MW. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wyniesie ok. 22%. Pozostanie jeszcze rezerwa mocy w stacjach transformatorowo- rozdzielczych na poziomie ok. 32%. Gaz sieciowy Przewiduje się wzrost w mieszkalnictwie głównie z uwagi na likwidację pieców węglowych i wprowadzanie w niektórych budynkach gazowego ogrzewania etażowego. Wzrost nastąpi również w usługach i nieznacznie w wytwórczości – łącznie o ok. 43%. Zarządzanie Energią w Gminie

22 ŚRÓDMIEŚCIE wymagania w zakresie rozwoju
Zarządzanie Energią w Gminie

23 Zarządzanie Energią w Gminie
ŚRÓDMIEŚCIE - ustalenia z planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA - (wg zatwierdzonego planu rozwoju na lata ....) W dzielnicy tej, w wyniku likwidacji przemysłu – w tym Befamy – Zakładu A oraz RYTEX-u, obiekty po zakładach są adaptowane głównie na cele usługowe, przy czym część z nich jest zasilana z sieci ciepłowniczej wodnej (nastąpiła zmiana czynnika grzewczego z pary na wodę). W części dzielnicy wybudowana została nowa sieć ciepłownicza wodna preizolowana dla zasilania obiektów przełączonych z pary na wodę, a dla pozostałych obiektów, do których celowe i opłacalne jest doprowadzenie sieci ciepłowniczej w celu likwidacji ogrzewania piecowego i kotłów węglowych przewiduje się wybudowanie sieci ciepłowniczych i przyłączy w oparciu o opracowanie PUPH „IDEM” pt. „Optymalizacja uciepłownienia budynków mieszkalnych ogrzewanych piecami ceramicznymi w Bielsku-Białej” wykonane na zlecenie Zarządu Miasta Bielsko-Biała w 1996 r. Zapotrzebowanie mocy cieplnej do pokrycia z sieci ciepłowniczej wynosi 11,9 MW – poza potrzebami cieplnymi Starówki, a przewidywane zużycie ciepła to ok. 100 tys. GJ rocznie. Zadanie uciepłownienia obiektów dzielnicy wraz ze Starówką zostało zgłoszone do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej jako proponowane przedsięwzięcie zmierzające do poprawy jakości powietrza, do finansowania z funduszu Unii Europejskiej ISPA. Beskidzka Energetyka S.A. - (wg zatwierdzonego planu rozwoju na lata ) Budowa stacji tr. kontenerowej 15/0,4kV „BB Notra” przy ul. Boh.Warszawy, linii kablowych nn Górnośląski Zakład Gazowniczy- (wg zatwierdzonego planu rozwoju na lata ) Zarządzanie Energią w Gminie

24 Zarządzanie Energią w Gminie

25 Zarządzanie Energią w Gminie

26 Zarządzanie Energią w Gminie

27 Przykład zastosowania SIT do rejestracji nowego odbiorcy energii
Zarządzanie Energią w Gminie

28 Zarządzanie Energią w Gminie
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) tekst ujednolicony Zarządzanie Energią w Gminie

29 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego kolejno: 1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania; 6) uzyskuje opinie o projekcie planu. ... 7) uzgadnia projektu planu z. ... Zarządzanie Energią w Gminie

30 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 17. cd. 10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami; 11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wdrożenia planu; 12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania; 13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; 14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11. Zarządzanie Energią w Gminie

31 Schemat procedur administracyjnych
Uchwała RM o przystąpieniu do opracowania m. p. z. p. Obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie (Art. 17 pkt 1) Zawiadomienia organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu (Art. 17 pkt 2) Składanie wniosków do planu Przedsiębiorstwa energetyczne (energia elektryczna, ciepło, gaz) Biuro Zarządzania Energią Ocena wniosków przedsiębiorstw energetycznych Rekomendowanie sposobu rozpatrzenia wniosków w uwarunkowaniach założeń i planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczna i paliwa gazowe (Art. 17 pkt. 3 i 12), Inne organy i instytucje PREZYDENT MIASTA Opracowanie przez BZE zaleceń dotyczących wyboru nośnika do celów grzewczych oraz charakterystyki energetycznej terenu,

32 Zarządzanie Energią w Gminie

33

34 Przykład zastosowania SIT do pracy nad mpzp

35 Zarządzanie Energią w Gminie
Przykładowe ustalenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasilania w energię elektryczną: na terenie objętym planem z istniejących sieci średniego i niskiego napięcia w eksploatacji ENION S.A., w zakresie zasilania w gaz do celów technologicznych: na terenie objętym zakresem opracowania istnieje sieć gazowa średnioprężna Ø 200 stal/PE oraz niskoprężna Ø 150 stal, która może stanowić źródło gazu dla zabezpieczenia dostaw dla potencjalnych odbiorców, ewentualna rozbudowa sieci gazowej na ww. terenie będzie możliwa pod warunkiem spełnienia kryterium ekonomicznej opłacalności budowy, w zakresie zaopatrzenia w ciepło: zasilanie w ciepło do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów usługowych z istniejącej w obrębie obszaru objętego planem sieci ciepłowniczej, Zarządzanie Energią w Gminie

36 Zarządzanie Energią w Gminie
Przykładowe ustalenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ ... dążenie do zmniejszenia energochłonności istniejących budynków, które nie spełniają norm izolacyjności cieplnej, przez działania termomodernizacyjne oraz obniżenie niskiej emisji z indywidualnych kotłowni na paliwo stałe”. Zarządzanie Energią w Gminie

37 Wzór wniosku do Art. 17 pkt 1 ................ dnia .......
sygn.: Biuro Rozwoju Miasta  Na podstawie art. 17 pkt. 1, w związku z art. 17 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku), oraz w związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej BRM-7322/ .. / ... / z dnia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie , obejmującego obszar położony wnioskuję uwzględniając: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Bielsko-Biała (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIX/664/2003 z r.) oraz wnioski złożone przez dysponentów sieci energetycznych, o przyjęcie do wyżej wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego następujących ustaleń w zakresie dotyczącym: 1.         Zasad zasilania w energie elektryczną ustalenia w oparciu o wniosek ENION-u 2.         Zasada zaopatrzenia w gaz ustalenia w oparciu o wniosek GSG 3.         Zasad zaopatrzenia w ciepło ustalenia w oparciu o wniosek PK THERMA   Ponadto informuję, że dla dzielnicy , w obrębie której leży teren objęty przedmiotowym planem, Uchwała Rady Miejskiej jak wyżej, w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przewiduje następujące zapotrzebowanie nośników energii do 2010 roku.

38 Zarządzanie Energią w Gminie
Wzór wniosku do Art. 17 pkt 11 dnia sygn.: Biuro Rozwoju Miasta Działając na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku), nie/wnoszę,uwag/i (skreślić właściwe) do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie , obejmującego obszar położony podać ewentualne uwagi Zarządzanie Energią w Gminie

39 w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 1 Biuro Zarządzania Energią
Urząd Miejski w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 1 Biuro Zarządzania Energią Dziękuję za uwagę Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej do spraw Zarządzania Energią Edward Then


Pobierz ppt "Zarządzanie Energią w Gminie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google