Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO FINANSÓW Bieżące i przyszłe wyzwania w procesach legislacyjnych dotyczące sektora bankowego w Polsce Dariusz Daniluk Podsekretarz Stanu w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO FINANSÓW Bieżące i przyszłe wyzwania w procesach legislacyjnych dotyczące sektora bankowego w Polsce Dariusz Daniluk Podsekretarz Stanu w."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO FINANSÓW Bieżące i przyszłe wyzwania w procesach legislacyjnych dotyczące sektora bankowego w Polsce Dariusz Daniluk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

2 MINISTERSTWO FINANSÓW Pakiet regulacyjny 13 października 2008 r. ogłoszenie tzw. pakietu regulacyjnego Cel zabezpieczenie krajowego rynku finansowego przed negatywnym wpływem niepewności na rynkach międzynarodowych odbudowa zaufania do sektora bankowego 2

3 MINISTERSTWO FINANSÓW Składniki pakietu regulacyjnego ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym 3

4 MINISTERSTWO FINANSÓW Cel ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej określenie zasad współpracy, w tym wymiany informacji, pomiędzy głównymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego oraz działań podejmowanych na rzecz wspierania stabilności finansowej 4

5 MINISTERSTWO FINANSÓW Zadania KSF dokonywanie ocen sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach międzynarodowych zapewnienie właściwego obiegu informacji pomiędzy członkami Komitetu, dotyczących istotnych zdarzeń i tendencji mogących stanowić zagrożenie dla stabilności krajowego systemu finansowego opracowywanie i przyjmowanie procedur współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego koordynowanie działań członków Komitetu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego 5

6 MINISTERSTWO FINANSÓW Współpraca w ramach Komitetu Stabilności Finansowej 2008 - 10 posiedzeń KSF 2009 - 4 posiedzenia KSF Tematy posiedzeń: bieżąca sytuacja na rynku finansowym aktualne wydarzenia na rynku finansowym, m.in: Nowe Memorandum dotyczące współpracy pomiędzy organami nadzoru finansowego, bankami centralnymi i ministerstwami finansów w zakresie stabilności finansowej i zarządzania kryzysem o charakterze transgranicznym w UE wdrożenie norm płynnościowych, ocena zagrożeń z tytułu zmian w strukturze walutowej kredytów, ocena wpływu sytuacji niektórych segmentów rynku na stabilność systemu finansowego zadłużenie zagraniczne w kontekście raportów banków inwestycyjnych, wpływ zawartych transakcji zabezpieczających na kurs złotego długookresowe prognozy płynności sektora bankowego, problematyka opcji walutowych na krajowym rynku finansowym 6

7 MINISTERSTWO FINANSÓW Cel nowelizacji ustawy o BFG Przywrócenie zaufania do sektora bankowego m.in. poprzez: zwiększenie poziomu ochrony depozytów do 50.000 EUR możliwość czasowego określenia, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, wyższej niż określona w ustawie o BFG górnej granicy środków gwarantowanych oraz procentu środków gwarantowanych 7

8 MINISTERSTWO FINANSÓW Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Rozszerzenie katalogu przedmiotowego celów, których realizacja przez banki spółdzielcze może być finansowana z FRBS Możliwość udzielenia pomocy finansowej bankowi spółdzielczemu na finansowanie: nabycia akcji banku zrzeszającego planowanych wydatków o charakterze inwestycyjnym poniesionych lub planowanych wydatków związanych z łączeniem się banków spółdzielczych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych środków pieniężnych lub poprawę albo ujednolicenie standardów obsługi klientów, a w szczególności na: nabycie lub modyfikację programów lub sprzętu informatycznego rozwój lub ujednolicenie technologii bankowej modyfikację procedur finansowo-księgowych rozwój lub unifikację produktów i usług bankowych 8

9 MINISTERSTWO FINANSÓW Cel ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym wyposażenie Ministra Finansów w instrumenty mające na celu przeciwdziałanie kryzysowi finansowemu Minister Finansów będzie mógł podejmować określone działania na wniosek instytucji finansowej po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego 9

10 MINISTERSTWO FINANSÓW Formy wsparcia instytucji finansowych gwarancje Skarbu Państwa pożyczki skarbowych papierów wartościowych sprzedaż skarbowych papierów wartościowych z odroczonym terminem płatności sprzedaż skarbowych papierów wartościowych z rozłożeniem płatności na raty sprzedaż skarbowych papierów wartościowych w drodze oferty kierowanej do określonej instytucji finansowej 10

11 MINISTERSTWO FINANSÓW Wysokość funduszy własnych banków spółdzielczych minimalna wymagana wartość kapitału założycielskiego w spółdzielczych instytucjach kredytowych - 1 mln EUR - została określona w dyrektywie CRD i ustawie – Prawo bankowe sposób przeliczania wysokości funduszy własnych EUR/PLN - wg średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu sprawozdawczym lub na koniec roku 11

12 MINISTERSTWO FINANSÓW Pożyczki podporządkowane Poselska propozycja nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Rozszerzenie katalogu czynności bankowych wykonywanych przez banki spółdzielcze za zgodą banku zrzeszającego o: emitowanie bankowych papierów wartościowych zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych w konsekwencji - możliwość zwiększenia funduszy własnych banków spółdzielczych w ramach pożyczek podporządkowanych 12

13 MINISTERSTWO FINANSÓW Kredyty preferencyjne dla rolnictwa Obecnie oprocentowanie kredytów preferencyjnych jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych przez NBP. Połowę oprocentowania – nie mniej niż 2% – płaci kredytobiorca, pozostałą część pokrywa Agencja W 2008 r. banki udzieliły kredytów inwestycyjnych na kwotę 2,3 mld zł oraz kredytów klęskowych na kwotę 1,05 mld zł W 2009 r. dostępnych jest 13 linii kredytowych z dopłatami do oprocentowania, okres kredytowania 8-20 lat, w tym karencja w spłacie kredytu 2-3 lata W 2009 r. planowana akcja kredytowa dla kredytów inwestycyjnych - ponad 3 mld zł, a dla kredytów klęskowych – w I pół. br. około 1 mld zł. Kwoty dopłat Agencji do oprocentowania: kredytów inwestycyjnych - 2008 r. 716.134 tys. zł plan 2009 r. 853.982 tys. zł kredytów klęskowych - 2008 r. 201.424 tys. zł plan 2009 r. 245.871 tys. zł 13

14 MINISTERSTWO FINANSÓW Kredyty preferencyjne dla rolnictwa Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.01.2009 w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: podwyższenie wysokości oprocentowania płaconego bankom do 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP w stosunku rocznym – w odniesieniu do kredytów udzielonych do 30.04.2007 obniżenie do 2% minimalnego oprocentowania płaconego przez kredytobiorców w przypadku umów zawartych: w okresie od 8.07.2008 do 25.02.2009, na podstawie zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.04.2007 w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR przed 1.05.2007, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.01.1996 w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji Skutek - ujednolicenie oprocentowania kredytów płaconego bankom oraz ustalenie minimalnego oprocentowania płaconego przez kredytobiorców dla wszystkich kredytów preferencyjnych udzielonych od 24.02.1996 14

15 MINISTERSTWO FINANSÓW Bieżące prace legislacyjne projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych zmiana dyrektywy CRD implementacja dyrektywy o kredycie konsumenckim implementacja dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego prace nad Strategią obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 15

16 MINISTERSTWO FINANSÓW Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MINISTERSTWO FINANSÓW Bieżące i przyszłe wyzwania w procesach legislacyjnych dotyczące sektora bankowego w Polsce Dariusz Daniluk Podsekretarz Stanu w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google