Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia"— Zapis prezentacji:

1 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

2 Dostawca produktu, po otrzymaniu zamówienia, potwierdza fakt przyjęcia go do realizacji. To potwierdzenie jest w zasadzie jednoznaczne z tym, że pomiędzy dostawcą a odbiorcą zawarta została umowa kupna-sprzedaży, na mocy której dostawca zobowiązuje się do terminowego dostarczenia produktu, a odbiorca do zapłacenia ceny za dostarczony produkt.

3

4 Potwierdzenia takiego można dokonać na trzy sposoby:
jeśli zamówienie złożono minimum w 2 egzemplarzach, potwierdzenie przybiera formę adnotacji z datą, pieczątką i podpisem na kopii zamówienia, którą zwraca się odbiorcy, np.Zamówienie przyjęto do realizacji                            pieczęć i podpis jeśli zamówienie dostarczono w jednym egzemplarzu, potwierdzenia dokonuje się w oddzielnym krótkim piśmie o treści podobnej do adnotacji, jednak rozszerzonej o numer zamówienia, jego datę, znak i rodzaj zamówionego towaru, np. Potwierdzamy przyjęcie do realizacji Waszego zamówienia nr 16/11/2001 z dnia 20 marca 2001 roku na wyroby wędliniarskie. Bardzo często tekst potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wydrukowany jest na formularzu zamówienia i wystarczy jedynie we wskazanym miejscu wpisać datę, złożyć podpis i odcisnąć pieczęć.

5 Umowa o dostawę w formie aktu sporządzana jest zwykle na papierze bez nadruku. Przyczyna tego leży w dużej różnorodności umów. W umowie kupna-sprzedaży należy podać: 1. Rodzaj umowy (umowa kupna-sprzedaży, umowa dostawy). 2. Miejsce i datę jej spisania lub zawarcia.

6 3.  Informacje o dostawcy i odbiorcy – nazwa, adres i ewentualni pełnomocnicy. Dodatkowo należy podać uprawnione organy tych osób prawnych, za pośrednictwem których umowa jest zawierana, np. dostawca – Hurtownia Napojów „PTYŚ”, ul. Kcyńska 57, Wiktorowo, reprezentowana przez: Dyrektora – mgr. Jana Kowalskiego Gł. Księgowego – mgr Urszulę Niżańską odbiorca – Przedsiębiorstwo Handlowe „BIEDRONKA”, ul. Kwiatowa 24, Szubin, reprezentowane przez: Dyrektora – mgr. inż. Adama Nowego Gł. Księgowego – mgr Janinę Gniot

7 4.  Dokładne informacje o przedmiocie umowy – określenie towaru, ilości, jakości, ceny, opakowania, rozmiarów itp. 5. Warunki i termin dostawy – kto i w jakim terminie dostarczy towar oraz na czyj koszt i czyje ryzyko. 6. Warunki i termin płatności – gotówka, przelew, w jakim terminie.

8 7. Warunki reklamacji – termin składania, jakie wady, braki, jakie dokumenty są wymagane, np. Reklamacje można składać w ciągu 14 dni od daty dostawy. Reklamacje można składać w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady. Strony ustalają, że w wyniku reklamacji ilościowych i jakościowych uznanych przez dostawcę, odbiorcy przysługują następujące uprawnienia: -odstąpienie od umowy, czyli zwrot wadliwego towaru i odzyskanie zapłaconej kwoty, -wymiana towaru na wolny od wad -obniżenie ceny proporcjonalne do rodzaju i wielkości wad.

9 8.  Odesłanie w sprawach nieuregulowanych w umowie do odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego,
np. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowania mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 9.  Stwierdzenie, w ilu egzemplarzach umowa została spisana i ile egzemplarzy otrzymały strony, np.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z umawiających się stron. Niniejszą umowę sporządzono w trzech, jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje dostawca, a jeden odbiorca. 10. Podpisy stron umowy lub ich pełnomocników.

10 Ćwiczenie Wypisz przykładową umowę kupna-sprzedaży.
Otwórz plik umowa kupna sprzedazy samochodu.doc i uzupełnij luki na czerwono. Wciel się w rolę kupującego samochód.


Pobierz ppt "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google