Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA
Opracował: Dr inż. Michał Krzemiński

2 Podstawy prawne Ustawa z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach:
cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, Ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę.

3 Podstawy prawne cena jednostkowa towaru (usługi) – cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach, kształtowanie cen – uzgadnianie cen między stronami umowy lub ich ustalanie w trybie art. 4, 5 i 8, Ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę.

4 Podstawy prawne Cena z punktu widzenia zamawiającego: kwota, którą inwestor jest skłonny zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia; jest wyrażoną w pieniądzu wartością tego zamówienia dla inwestora, uwzględniającą aktualną sytuację w zakresie popytu i podaży na rynku budowlanym. Kwota płacona przez zamawiającego wykonawcy jest wynagrodzeniem wykonawcy za wykonanie zamówienia.

5 Podstawy prawne Według kodeksu cywilnego wynagrodzenie wykonawcy może
mieć formę: Wynagrodzenia ryczałtowego, Wynagrodzenia kosztorysowego.

6 Podstawy prawne Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne bez względu na rzeczywisty zakres zamówienia, warunki jego wykonania i koszty poniesione przez wykonawcę.

7 Podstawy prawne Wynagrodzenie kosztorysowe jest ustalone na podstawie planowanego zakresu prac dla wykonania zamówienia i przewidywanych kosztów wykonania tych prac; wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w umowie (przed wykonaniem zamówienia) jest wynagrodzeniem orientacyjnym, a ostateczna wysokość wynagrodzenia wykonawcy uwzględnia rzeczywisty zakres i ilości wykonanych prac oraz taką zmianę stawek i cen w okresie wykonywania zamówienia, na którą wykonawca nie miał wpływu.

8 Podstawy prawne O formie wynagrodzenia wykonawcy decyduje zamawiający.

9 Podstawy prawne -wynagrodzenie ryczałtowe
Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy ma mieć formę wynagrodzenia ryczałtowego, zamawiający przekazuje wykonawcy wykaz tych części zamówienia, których suma cen tworzy łączną wartość wynagrodzenia wykonawcy. Tymi częściami zamówienia są całe obiekty inwestycyjne lub ich wyodrębnione części (elementy), kompletne pod względem konstrukcyjnym lub użytkowym.

10 Podstawy prawne -wynagrodzenie ryczałtowe
Dokument przekazywany przez zamawiającego jest zwykle określany jako Wykaz Elementów Rozliczeniowych, Tabela Elementów Rozliczeniowych lub Wykaz Robót. Termin „Roboty" oznacza w tym przypadku świadczenia wykonawcy wynikające z umowy zawartej z zamawiającym. Dokument opracowany przez wykonawcę i przedstawiony zamawiającemu nosi nazwę Wycenionego Wykazu Elementów Rozliczeniowych, Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych lub Wycenionego Wykazu Robót.

11 Podstawy prawne -wynagrodzenie kosztorysowe
Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy ma mieć formę wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający przekazuje wykonawcy wykaz robót, których sumy cen tworzą ceny obiektów lub ich elementów. W dokumencie przekazywanym przez zamawiającego są podane opisy robót oraz ich jednostki miary i ilości, dlatego dokument ten jest określany jako przedmiar robót (przedmiar- bo ilości są mierzone przed wykonaniem robót; po wykonaniu robót sporządza się obmiar, a dokument jest określany jako książka obmiarów).

12 Podstawy prawne - wynagrodzenie kosztorysowe
Zamawiający decyduje również, w jaki sposób wykonawca powinien wyliczyć ceny robót (Opis sposobu wyliczenia ceny oferty). Dokument opracowany przez wykonawcę i przedstawiony zamawiającemu nosi nazwę kosztorysu ofertowego (ofertowy - bo zawiera propozycję wynagrodzenia wykonawcy, wyliczonego przed wykonaniem robót).

13 Podstawy prawne Cena z punktu widzenia wykonawcy:
Kwota, za którą wykonawca jest skłonny sprzedać wykonane roboty; wysokość tej kwoty powinna: zapewnić uzyskanie zamówienia, zapewnić opłacalność produkcji.

14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

15 § Rozporządzenie określa metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robot budowlanych stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych.

16 Nieaktualne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.


Pobierz ppt "PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google