Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY ORAZ KONSUMENTA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY ORAZ KONSUMENTA"— Zapis prezentacji:

1 PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY ORAZ KONSUMENTA

2 KTO TO JEST SPRZEDAWCA:
Osoba fizyczna lub prawna dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, oferując je nabywcy. Gdy przychodzimy do sklepu, czy punktu usługowego, zastajemy tam personel lub kogoś, kto wydaje się nam personelem. Czy powinniśmy legitymować personel? Czy umowa zawarta z osobą, która podaje się za ekspedienta jest ważna? Prawo na to pytanie daje jasną odpowiedź. Otóż wszystkie osoby obsługujące konsumentów w lokalu przedsiębiorstwa traktuje się jako upoważnione do zawierania umów z konsumentami. Nawet gdybyś zawarł w takich okolicznościach umowę z osobą, która nie była personelem sprzedawcy, tylko osobą, która pomagała w obsłudze - umowa jest ważna.

3 OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY:
* podać do wiadomości kupującego dwie ceny: cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary), chyba że obie ceny są takie same lub towar sprzedawany jest luzem. (Taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany w reklamie.); * potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru, na próbę, za cenę powyżej zł, a także zawsze na żądanie kupującego w pozostałych przypadkach; * udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji w języku polskim dotyczących sprzedawanego towaru, które umożliwią kupującemu podjąć właściwą decyzję o jego nabyciu lub rezygnacji z takiego zamiaru. W szczególności należy podać nazwę towaru, określenie producenta lub importera, kraj pochodzenia towaru, znak bezpieczeństwa i znak zgodności z norm, jeśli są one wymagane przez odrębne przepisy, informację o dopuszczeniu do obrotu w Polsce, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności. Jeśli towar sprzedawany jest w opakowaniu jednostkowym lub zestawie wszystkie te informacje powinny znajdować się na towarze lub być z nim trwale połączone. W innych przypadkach sprzedawca zobowiązany jest umieścić w miejscu sprzedaży informację, która zawiera przynajmniej: nazwę towaru, jego główną cechę użytkową, nazwę producenta lub importera i kraj pochodzenia; * zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne, umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów; * na żądanie kupującego - wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy; * wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy, * w przypadku, gdy konsument zwrócił się z żądaniami w związku z niezgodnością towaru z umową wówczas sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do takiego żądania w terminie 14 dni, w przeciwnym razie zostanie przyjęte, że uznał roszczenia za uzasadnione.

4 Sprzedawca ODPOWIADA wobec kupującego, jeżeli:
* towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową i jednocześnie * niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru (w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania!).

5 Sprzedawca NIE ODPOWIADA za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy:
* kupujący wiedział o tej niezgodności, * oceniając rozsądnie, kupujący powinien był wiedzieć o niezgodności; * niezgodność towaru z umową powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

6 KTO TO JEST KONSUMENT: Konsumentem jest potencjalny klient, ma on prawo kupić to na co go stać. Obowiązki sprzedawcy to mieć towar w sklepie oraz uprzejmie służyć kupującemu. Według Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem w rozumieniu tego przepisu jest osoba fizyczna, która nabywa określony towar lub usługę tylko na potrzeby własne lub swojego gospodarstwa domowego. Nie jest już natomiast konsumentem taka osoba, która kupuje towar lub usługę w celu jego dalszej odprzedaży, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, czy na potrzeby swojego przedsiębiorstwa handlowego lub produkcyjnego, albo w celu korzystania z niego w swojej działalności zawodowej, nawet jeśli nie jest przedsiębiorcą w prawnym znaczeniu tego pojęcia.

7 PRZYWILEJE KONSUMENTA:
Konsument, który stwierdzi, że sprzedany mu towar nie ma odpowiedniej jakości, nie posiada właściwości, jakie mieć powinien lub o jakich zapewniała reklama, czyli jest niezgodny z umową, może żądać od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy. Jest to pierwszy etap realizacji uprawnień konsumenta. Wybór sposobu usunięcia niezgodności z umową należy do konsumenta. Konsument nie może domagać się naprawy lub wymiany, gdy napraw lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przez długi okres pojęcie konsumenta w polskim obrocie gospodarczym kojarzone było głównie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym warunków zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów. Od pewnego jednak czasu polski rynek zaczął oswajać się z wyrażeniem 'konsument' w znacznie szerszym zakresie. Dotyczy to wszystkich sektorów gospodarki, w tym także ubezpieczeń.

8 Twórcy: Piotr Bujnik, Karol Pisarzewski, Sylwester Stolarczyk
KONIEC Twórcy: Piotr Bujnik, Karol Pisarzewski, Sylwester Stolarczyk


Pobierz ppt "PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY ORAZ KONSUMENTA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google