Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla nowych podmiotów – aplikacje w kontraktowaniu na lata 2011 - 2013 Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze wrzesień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla nowych podmiotów – aplikacje w kontraktowaniu na lata 2011 - 2013 Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze wrzesień 2010."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla nowych podmiotów – aplikacje w kontraktowaniu na lata Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze wrzesień 2010

2 Program szkolenia Uwarunkowania prawne Proces kontraktowania
Rejestracja w systemie Obsługa aplikacji – część praktyczna Portal Potencjału, program Konkurs Ofert

3 Uwarunkowania prawne Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U tekst jednolity ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484). Rozporządzenia „koszykowe” – rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych odnoszące się do poszczególnych rodzajów świadczeń.

4 Uwarunkowania prawne Podstawowe akty prawne
Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: … Zarządzenie nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. (ze zmianami tj. 85/2009/DSOZ, 50/2010/DSOZ) w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zarządzenie nr 49/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Zarządzenie nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. (ze zmianami tj. 15/2010/DSOZ) w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

5 Zarządzenie nr 49/2010/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ankieta – zestaw pytań Funduszu kierowanych do oferentów aplikacja ofertowa – aplikacja informatyczna udostępniona przez Fundusz do przygotowania formularza ofertowego i oferty elektronicznej formularz ofertowy – pisemna, zunifikowana część oferty zawierająca ofertę rzeczową i cenową wraz z opisem proponowanego potencjału wykonawczego oferenta i odpowiedziami na pytania ankietowe miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń oferenta,  w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu oferta – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego złożona przez oferenta, zgodnie z przedmiotem postępowania określonym w ogłoszeniu o postępowaniu. Oferta składa się z formularza ofertowego wraz z danymi o charakterze informacyjnym dotyczącymi oferenta oraz innych dokumentów wymaganych od oferenta w danym postępowaniu

6 Zarządzenie nr 49/2010/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oferta elektroniczna – forma elektroniczna formularza ofertowego wraz z danymi o charakterze informacyjnym dotyczącymi oferenta Portal NFZ - środowisko komunikacyjne określone w Zarządzeniu nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ, przeznaczone do wymiany danych pomiędzy Funduszem a oferentem bądź świadczeniodawcą mającym zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej bądź podwykonawcą … potencjał wykonawczy - zasoby będące w dyspozycji świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń oraz posiadany sprzęt profil świadczeniodawcy – struktura organizacyjna i wykonawcza świadczeniodawcy z danymi o jego potencjale wykonawczym zapytanie ofertowe - elektroniczna definicja przedmiotu postępowania, która użyta w aplikacji ofertowej pozwoli oferentowi na przygotowanie formularza ofertowego

7 Zarządzenie nr 49/2010/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej § 10 Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej wraz z ofertą elektroniczną Oferta w formie pisemnej obejmuje: wydruk formularza ofertowego, zgodny z jego postacią elektroniczną; (…) Formularz ofertowy sporządzany jest z użyciem aplikacji ofertowej w sposób określony przez oddział Funduszu, w regulaminie technicznym przygotowania oferty.

8 Zarządzenie nr 49/2010/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej § 11 Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z narzędziami informatycznymi określonymi przez oddział Funduszu w regulaminie technicznym przygotowania oferty W celu przygotowania oferty oferent jest zobowiązany, w szczególności, do: pobrania materiałów niezbędnych do przygotowania oferty wraz z ofertą elektroniczną zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem Portalu NFZ przygotowania formularza ofertowego i oferty elektronicznej na podstawie zapytania ofertowego i danych zawartych w profilu świadczeniodawcy zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje wyraz: „oferta”, nazwa i adres oferenta, numer i przedmiot postępowania; wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnymi z załączonym wzorem podpisów (…)

9 Zarządzenie nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. (zmienione zarządzeniem nr 15/2010/DSOZ) w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenie wprowadza Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wzór umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Rejestracja Użytkownika: wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej służącej do logowania się do Portalu, podpisanie umowy, przesłanie do Funduszu podpisanych dokumentów: wydruku formularza rejestracyjnego i 2 egzemplarzy umowy odbiór podpisanego przez Dyrektora LOW NFZ egzemplarza umowy Fundusz zakłada konto użytkownika dane dotyczące konta, które służy do administrowania Portalem (login i hasło) odbiera się osobiście w Oddziale Funduszu lub są one przesyłane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej

10 Proces kontraktowania na 2010 rok
Definicja potencjału oferta Świadczeniodawca OW NFZ Rejestracja potencjału rejestracja Przygotowanie oferty Definicja potencjału do systemu oceny OW Definicja zapytania Definicja zapytania Definiowanie Zapytania ofertowego Portal System OW Aplikacja Świadczeniodawca OW NFZ Świadczeniodawca

11 Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe:
Władysław Kaczmarek – tel – rejestracja nowych podmiotów, nadawanie uprawnień Katarzyna Stępniak, – tel – obsługa portalu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkolenie dla nowych podmiotów – aplikacje w kontraktowaniu na lata 2011 - 2013 Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze wrzesień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google