Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANY DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM PLANY DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Styczeń 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANY DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM PLANY DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Styczeń 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 PLANY DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM PLANY DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Styczeń 2008 r.

2 PLAN DZIAŁANIA stanowi uszczegółowienie zapisów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Szczegółowego opisu priorytetów PO KL i jest zgodny z ich zapisami; autorski dokument IP – interpretacja zapisów dokumentów programowych, w kontekście potrzeb regionu (przy współpracy z IP2 – jeśli została wyznaczona); przedstawia diagnozę sytuacji w danych obszarach, rezultaty planowane do osiągnięcia, zamierzenia IP w danym roku, co do preferowanych form wsparcia (typów projektów) oraz zasady i terminy wyboru projektów; obejmuje rok budżetowy (wyjątek stanowi pierwszy Plan Działania dot. lat 2007 – 2008); opracowany dla każdego Priorytetu PO KL (dokumenty komplementarne); opiniowany i zatwierdzany przez IZ PO KL na podstawie rekomendacji Komitetu lub Podkomitetu Monitorującego.

3 PLAN DZIAŁANIA - STRUKTURA IObszary wsparcia - Preferowane formy wsparcia - Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb – uzasadnienie preferowanych form wsparcia -Cele przewidziane do osiągnięcia w wyniku realizacji wybranych form wsparcia IIPlan Finansowy -Budżet Priorytetów w podziale na Działania i Podziałania na rok 2007 -Budżet Priorytetów w podziale na Działania i Podziałania na rok 2008 IIIWskaźniki -Wartość wskaźników do osiągnięcia w roku 2008 w odniesieniu do wartości docelowych IV Opis systemu wyboru projektów -Projekty systemowe - Projekty konkursowe – opis kryteriów wyboru, tryb procedury konkursowej, kwartalny harmonogram ogłaszanych konkursów, opis procedury wyboru projektów VProjekty innowacyjne i ponadnarodowe -Tematy dla projektów innowacyjnych i ponadnarodowych, oczekiwane efekty realizacji, obszar realizacji, typy beneficjentów/projektodawców

4 KOMPONENT REGIONALNY Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

5 STRUKTURA - KOMPONENT REGIONALNY Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA Działanie 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

6 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU Priorytet VI Priorytet VI KwartałDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEALOKACJAFORMAIP I DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (typ projektów badawczych) 4 000 000,00 Konkurs ZAMKNIĘTY WUP DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 5 179 083,00 Konkurs OTWARTY WUP DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości X 14 110 881,00 Konkurs OTWARTY DEFS II DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (typy projektów z wyłączeniem projektów badawczych) 8 644 697,00 Konkurs OTWARTY WUP III DZIAŁANIE 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich X 1 056 079,00 Konkurs OTWARTY DEFS

7 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (typ projektów badawczych) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (IP II) SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2010 roku. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Brak. KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 6.1.1 w 2008 roku

8 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (typy projektów z wyłączeniem projektów badawczych) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (IP II) SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Maksimum 2 000 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2010 roku. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium grupy docelowej (5 pkt.): Premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie będzie adresowane do osób niepełnosprawnych i/lub osób po 45 roku życia - pozostających bez zatrudnienia. Kryterium potrzeb lokalnych (15 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu. KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 6.1.1 w 2008 roku

9 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (IP II) SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium wkładu własnego: Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez Beneficjenta wkładu własnego w wysokości 15% pochodzącego ze środków budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego lub ze środków funduszu pracy.. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2009 roku. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Brak. KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 6.1.2 w 2008 roku

10 KRYTERIA OCENY dla Działania 6.2 W 2008 ROKU PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nie dotyczyUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Maksimum 2 000 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryteria dotyczące typów projektów, w ramach których grupą docelową odbiorców są osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Kryterium grupy docelowej (5 pkt.): Premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie będzie kierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, należące do jednej lub kilku poniższych grup tj.: kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osób niepełnosprawnych, osób w wieku 50-64 lata, osób z terenów wiejskich. Kryterium zakresu projektów (5 pkt.): Premiowane będą projekty, w ramach których nastąpi wsparcie inicjatyw przedsiębiorczych generujących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Kryterium potrzeb lokalnych (10 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

11 KRYTERIA OCENY dla Działania 6.3 W 2008 ROKU PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Nie dotyczyUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: M aksimum 50 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium zakresu projektów (5 pkt.): Premiowane będą projekty, w ramach których nastąpi wsparcie inicjatyw lokalnych generujących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Kryterium potrzeb lokalnych (15 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

12 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEBENEFICJENT VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PROJEKT SYSTEMOWY Powiatowe Urzędy Pracy województwa pomorskiego Projekt w ramach Poddziałania 6.1.3: Działania projektowe obejmą instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych, - staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, - prace interwencyjne, - przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej. Cel projektu: Planowane działania w ramach projektu mają pomóc w powrocie na rynek pracy osobom zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotni. Grupy docelowe: Osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szacowany budżet projektu: Planowane wydatki w 2008 r. wynoszą ogółem 55 000 000,00 PLN (EFS + krajowy wkład publiczny), w tym 40 % wydatków w 2008 r. stanowi wkład własny projektodawców, a 60 % stanowić będzie kwota dofinansowania. PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 6.1.3 (1/2)

13 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEBENEFICJENT VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PROJEKT SYSTEMOWY Powiatowe Urzędy Pracy województwa pomorskiego Projekt w ramach Poddziałania 6.1.3: Zadania planowane do realizacji to m.in.: 1.szkolenia (w tym łącznie m.in. koszty zlecenia szkolenia, dodatki szkoleniowe, koszty badań lekarskich, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty przejazdu zakwaterowania i wyżywienia, koszty egzaminów, koszty opieki nad dziećmi lub osobą zależną) mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę; 2.staże (w tym łącznie m.in. koszty badań lekarskich, stypendium, koszty zakwaterowania w miejscu pracy, koszty opieki nad dziećmi i osobą zależną); 3.przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (w tym łącznie m.in. koszty badań lekarskich, stypendium, koszty zakwaterowania w miejscu pracy, koszty opieki nad dziećmi i osobą zależną) mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę; 4.prace interwencyjne (w tym łącznie m.in. refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, koszty opieki nad dziećmi lub osobą zależną), co pozwoli obniżyć koszty pracy i znaleźć bezrobotnym zatrudnienie; 5.przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (w tym łącznie m.in. refundacja kosztów jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa), co umożliwi osobom mającym pomysł na własną działalność niezależność i samodzielność zawodową; 6.Obsługa, promocja i ewaluacja projektu. PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 6.1.3 (2/2)

14 KOMPONENT REGIONALNY Priorytet VII Promocja integracji społecznej

15 STRUKTURA - KOMPONENT REGIONALNY Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe Poddziałanie 7.1.3 Ponoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekty systemowe Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem - projekty konkursowe Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - projekty konkursowe Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI - projekty konkursowe

16 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU Priorytet VII Priorytet VII Kwartał DZIAŁANIEPODDZIAŁANIEALOKACJAFORMAIP I DZIAŁANIE 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem (typ projektów badawczych i ukierunkowanych na partnerstwa) 2 000 000,00 Konkurs OTWARTY DEFS DZIAŁANIE 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (podział środków na powiaty) Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem (pozostałe typy projektów wskazane w SzOP) Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 6 053 294,00 4 591 978,00 Konkurs OTWARTY DEFS DZIAŁANIE 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (projekty o zasięgu ponadpowiatowym) Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem (pozostałe typy projektów wskazane w SzOP) Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 1 513 324,00 1 147 993,00 Konkurs OTWARTY DEFS III DZIAŁANIE 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (podział środków na powiaty) X 3 061 318,00 Konkurs OTWARTY DEFS DZIAŁANIE 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (projekty o zasięgu ponadpowiatowym) X 765 329,00 Konkurs OTWARTY DEFS

17 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 7.2.1 W 2008 ROKU (1/4) PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS I KONKURS – projekty dotyczące badań i partnerstw Typ projektu: - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanego typu projektu (20 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane na rzecz PPnRZiSS.

18 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 7.2.1 W 2008 ROKU (2/4) PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS I KONKURS – projekty dotyczące badań i partnerstw Typ projektu: - prowadzenie, publikowanie i upowszechnienie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Brak.

19 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 7.2.1 W 2008 ROKU (3/4) PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS II KONKURS – z podziałem środków finansowych na powiaty Typ projektu: wszystkie typy projektów skazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL z wyłączeniem typów: - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, - prowadzenie, publikowanie i upowszechnienie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar powiatu wskazanego w konkursie. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Kryterium Beneficjenta: Prowadzenie przez beneficjenta statutowej działalności w zakresie integracji społecznej. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium potrzeb lokalnych (20 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

20 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 7.2.1 W 2008 ROKU (4/4) PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS III KONKURS – projekty o zasięgu ponadpowiatowym Typ projektu: wszystkie typy projektów skazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL z wyłączeniem typów: - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, - prowadzenie, publikowanie i upowszechnienie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar obejmujący co najmniej dwa powiaty województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Kryterium Beneficjenta: Prowadzenie przez beneficjenta statutowej działalności w zakresie problematyki związanej z integracją społeczną. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Brak.

21 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 7.2.2 W 2008 ROKU (1/2) PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS I KONKURS - z podziałem środków finansowych na powiaty SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar powiatu wskazanego w ogłoszeniu o konkursie. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Kryterium Beneficjenta: Prowadzenie przez beneficjenta statutowej działalności w zakresie integracji społecznej. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanego typu projektu (5 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie. Kryterium potrzeb lokalnych (15 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

22 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 7.2.2 W 2008 ROKU (2/2) PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS II KONKURS – projekty o zasięgu ponadpowiatowym SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar obejmujący co najmniej dwa powiaty województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Kryterium Beneficjenta: Prowadzenie przez beneficjenta statutowej działalności w zakresie integracji społecznej. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanego typu projektu (20 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie.

23 KRYTERIA OCENY dla Działania 7.3 W 2008 ROKU (1/2) PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VII Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Nie dotyczyUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS I KONKURS - z podziałem środków finansowych na powiaty SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar powiatu wskazanego w ogłoszeniu o konkursie. Kryterium wysokości finansowej projektu: Maksimum 50 000,00 zł. Kryterium Beneficjenta: Prowadzenie przez beneficjenta statutowej działalności w zakresie integracji społecznej. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanego typu projektu (5 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie. Kryterium potrzeb lokalnych (15 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

24 KRYTERIA OCENY dla Działania 7.3 W 2008 ROKU (2/2) PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VII Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Nie dotyczyUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS II KONKURS – projekty o zasięgu ponadpowiatowym SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar obejmujący co najmniej dwa powiaty województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Kryterium Beneficjenta: Prowadzenie przez beneficjenta statutowej działalności w zakresie integracji społecznej. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanego typu projektu (20 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie.

25 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEBENEFICJENT VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PROJEKT SYSTEMOWY Ośrodki pomocy społecznej Rozwój form aktywnej integracji poprzez: kontrakty socjalne (w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności) oraz programy aktywności lokalnej. Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). Grupa docelowa: osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: - osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia), - osoby bezdomne, - osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi, - osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia, - młodzież w wieku 15 - 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem osób objętych wsparciem na szczeblu ogólnopolskim w ramach projektów systemowych realizowanych przez OHP). Ponadto: - ośrodki pomocy społecznej i ich pracownicy, - inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie. PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 7.1.1 (1/2)

26 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEBENEFICJENT VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PROJEKT SYSTEMOWY Ośrodki pomocy społecznej Opis planowanych działań: Beneficjenci realizują część projektu systemowego za pomocą następujących narzędzi: Kontraktu socjalnego – pisemnej umowy pomiędzy osobą korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno - zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Programu aktywności lokalnej – zawiązywany w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych. Powinien zaspokajać potrzeby członków społeczności lokalnej. W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz programów aktywności lokalnej pracownik socjalny oraz inni projektodawcy mogą stosować i finansować zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym. Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy: pierwsza grupa to instrumenty aktywizacji zawodowej, druga grupa to instrumenty aktywizacji edukacyjnej, trzecia grupa to instrumenty aktywizacji zdrowotnej, czwartą grupę stanowią instrumenty aktywizacji społecznej. Szacowany budżet projektu: Rok 2008 – 9 955 300,00 (IP planuje dokonanie zwiększenia budżetu projektu do wysokości alokacji przewidzianej dla Poddziałania 7.1.1 tj. do kwoty 20 609 229,00 zł). Minimalna wartość projektu: 25 000,00zł. Poziom wymaganego wkładu własnego: 9,75% PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 7.1.1 (2/2)

27 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEBENEFICJENT VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie PROJEKT SYSTEMOWY Powiatowe centra pomocy rodzinie Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, (indywidualne programy integracji uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób z pobytem tolerowanym, posiadających zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, oraz indywidualne, programy usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo-wychowawcze) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące; Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej); Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym rozwój komponentów aktywizacyjnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej). Grupa docelowa: osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: - osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, - uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE mający trudności z integracją zawodową i społeczną, - osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo wychowawcze i resocjalizacyjne, - mające trudności z integracją zawodową lub społeczną. Ponadto: - powiatowe centra pomocy rodzinie i ich pracownicy, - inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie. PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 7.1.2 (1/2)

28 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEBENEFICJENT VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie PROJEKT SYSTEMOWY Powiatowe centra pomocy rodzinie Opis planowanych działań: Beneficjenci realizują część projektu systemowego za pomocą następujących narzędzi: Kontraktu socjalnego – pisemnej umowy pomiędzy osobą korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno - zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Programu aktywności lokalnej – zawiązywany w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych. Powinien zaspokajać potrzeby członków społeczności lokalnej. W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz programów aktywności lokalnej pracownik socjalny oraz inni projektodawcy mogą stosować i finansować zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym. Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy: pierwsza grupa to instrumenty aktywizacji zawodowej, druga grupa to instrumenty aktywizacji edukacyjnej, trzecia grupa to instrumenty aktywizacji zdrowotnej, czwartą grupę stanowią instrumenty aktywizacji społecznej. Szacowany budżet projektu: Rok 2008 – 6 007 509,00zł (IP planuje dokonanie zwiększenia budżetu projektu do wysokości alokacji przewidzianej do 40% wartości Poddziałania 7.1.2 tj. do kwoty 12 436 604,00 zł). Minimalna wartość projektu: 38 000,00zł. Poziom wymaganego wkładu własnego: 5,25% PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 7.1.2 (2/2)

29 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEBENEFICJENT VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PROJEKT SYSTEMOWY Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Departament Polityki Społecznej UM WP Tytuł projektu: SZKOLENIA ORAZ SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA KADR INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ, DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE REGIONU Beneficjent/Projektodawca: Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego. Grupa docelowa: - pracownicy regionalnych ośrodków polityki społecznej, - pracownicy i wolontariusze ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, - pracownicy i wolontariusze innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej realizujący działania w zakresie integracji. Opis planowanych działań: Planuje się przeprowadzić w powiatach województwa pomorskiego cykl szkoleń dla pracowników instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, z danego powiatu. Projekt przewiduje realizację około 3 kilkudniowych modułów tematycznych np. praca z rodziną, wykorzystanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej. Zajęcia będą miały formę interaktywnych warsztatów połączonych z ćwiczeniami indywidualnymi, pracą w grupach, dyskusjami, oraz sesją pytań i odpowiedzi. Przewiduje się, ze w roku 2008 wsparcie otrzyma ponad 150 pracowników instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją. Ponadto w 2008 roku odbędą się 4 spotkania tematyczne (1 spotkanie w kwartale) z kierownikami i dyrektorami ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Budżet projektu w roku 2008: 1 201 502,00 zł PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 7.1.3

30 KOMPONENT REGIONALNY Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

31 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych – projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe Działanie 8.2 TRANSFER WIEDZY Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe STRUKTURA - KOMPONENT REGIONALNY

32 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU Priorytet VIII Priorytet VIII Kwartał DZIAŁANIEPODDZIAŁANIEALOKACJAFORMAIP II DZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 31 761 807,00 11 183 735,00 760 494,00 Konkurs OTWARTY DEFS DZIAŁANIE 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 4 473 494,00 Konkurs OTWARTY DEFS

33 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 8.1.1 W 2008 ROKU PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 3 000 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanej grupy docelowej (5 pkt.): Projekty skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Kryterium preferowanego typu projektu (5 pkt.): Projekty szkoleniowe lub doradcze dot. jednego lub kilku wymienionych obszarów: zarządzanie zasobami ludzkimi, badanie rynków, oddziaływanie na popyt, szeroko rozumiany marketing, analiza strategiczna, badanie otoczenia firm, zmiana strategiczna i określanie opcji strategicznych, zarządzanie innowacjami, strategiczne planowanie technologiczne, przygotowywanie biznesplanów, ekonomi, finananse i rachunkowość, benchmarking, outsourcing. Kryterium potrzeb lokalnych (10 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

34 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 8.1.2 W 2008 ROKU PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 3 000 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanego typu projektu (5 pkt.): W ramach typu projektu: badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji, premiowane będą projekty w zakresie badań i analiz dot. możliwości przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w odniesieniu do rynków lokalnych i lub powołania partnerstw lokalnych w zakresie przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Kryterium preferowanej grupy docelowej (5 pkt.): W ramach typu projektu: szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, premiowane będą projekty realizowane na rzecz osób po 50-tym roku życia z wykształceniem zawodowym i ogólnym. Kryterium potrzeb lokalnych (10 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

35 KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 8.1.3 W 2008 ROKU PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium Projektodawcy: Partnerzy społeczni i gospodarczy (organizacje pracowników i pracodawców). Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 3 000 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanego typu projektu (20 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane wspólnie (w partnerstwie) przez organizacje pracowników i pracodawców.

36 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA VIII Regionalne kadry gospodarki 8.2 Transfer wiedzy 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 3 000 000,00 zł Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium formy realizacji (10 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane w formie partnerstwa przedsiębiorców i sektora naukowo-badawczego. Kryterium typu projektu (10 pkt.): Premiowane będą projekty szkoleniowe pozwalające w efekcie na założenie firmy typu/spin off/out. KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 8.2.1 w 2008 roku

37 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEBENEFICJENT VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej PROJEKT SYSTEMOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: STAN OBECNY I PROGNOZA ZMIAN ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU GOSPODARKI I RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Cel projektu: - uchwycenie dynamicznych zjawisk zmian w strukturze gospodarki i rynku pracy zachodzących w województwie pomorskim, z uwzględnieniem szerokiego zakresu czynników, m.in. demograficznych, ekonomicznych, społecznych, politycznych oraz określenie ich wpływu na kształtowanie pomorskiej gospodarki i rynku pracy w perspektywie do 2020 roku. Realizacja projektu pozwoli na prognozowanie rynku pracy, a tym samym sformułowanie działań wspomagających, dostosowanych do realnych potrzeb regionalnego rynku pracy. Prowadzone badania zwiększą przewidywalność zmian zachodzących w strukturach deficytowych branż przemysłu i pozwolą na podejmowanie programów wczesnego reagowania. Projekt będzie realizowany w roku 2008 i 2009. Całkowity budżet projektu: 1 028 904,00 zł (w tym rok 2008: 497 013,00 zł). PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 8.1.4 (1/2)

38 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEBENEFICJENT VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej PROJEKT SYSTEMOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: STAN OBECNY I PROGNOZA ZMIAN ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU GOSPODARKI I RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM REZULTATY MIĘKKIE: Wzrost świadomości i wiedzy wszystkich zainteresowanych podmiotów w zakresie aktualnego stanu gospodarki i rynku pracy regionu i ich zdolności adaptacyjnych; Upowszechnienie wiedzy na temat problemów rynku pracy i kierunków rozwoju gospodarki regionu wśród mieszkańców regionu; Lepsze przygotowanie przedsiębiorców, pracowników, instytucji rynku pracy, władz samorządowych do wystąpienia zjawiska zmiany gospodarczej w regionie. REZULTATY TWARDE: Utworzenie strony internetowej prezentującej założenia i cele projektu oraz upowszechniającej wynik badań, wnioski i rekomendacje; Przygotowanie publikacji/raportu w formie papierowej podsumowującej projekt i prezentującej jego rezultaty, celem bezpłatnego rozpowszechnienia jej wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów (media, samorządy, instytucje rynku pracy, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedsiębiorcy, uczelnie, szkoły itd.); Organizacja konferencji prezentującej projekt i jego rezultaty, zawierającej element promowania i upowszechniania zintegrowanego, kompleksowego i partnerskiego podejścia do problematyki regionalnego rynku pracy i zmian gospodarczych. PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 8.1.4 (2/2)

39 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEBENEFICJENT VIII Regionalne kadry gospodarki 8.2 Transfer wiedzy 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PROJEKT SYSTEMOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego Tytuł projektu 1: KAMPANIA PROMUJĄCA INNOWACJE NA POMORZU Cele projektu: - promocja innowacji i postaw innowacyjnych w województwie pomorskim - przekazanie korzyści płynących z zastosowania innowacyjnych rozwiązań zarówno w biznesie jak i codziennym życiu; - zintegrowanie dotychczasowych inicjatyw przeprowadzanych przez różne jednostki sektora publicznego. Działania realizowane w ramach projektu: - audycje i reklamy w radio, TV, prasie, bilbordy reklamowe, ulotki, broszury, platforma internetowa, - imprezy towarzyszące kampanii: Pomorskie Forum Przedsiębiorczości i Innowacji, Bałtycki Festiwal Nauki, Targi Technicon, - stworzenie marki, logo dla wszystkich działań kampanii, - organizowanie konkursów dot. innowacji dla uczniów i studentów, - konkurs stypendialny dla młodych doktorantów z województwa pomorskiego na realizację nowatorskich, innowacyjnych przedsięwzięć, zgodnych z kierunkami wskazanymi w RSI, - organizacja wizyt studyjnych i szkoleń dla przedsiębiorców i podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI jako narzędzi wiedzy o innowacjach, - organizacja konferencji o innowacjach w regionach UE i na Pomorzu, - Konkurs Woman of the Future – konkurs dla kobiet, które wniosły znaczący wkład w innowacyjne technologie, - Inno3City – seria spotkań i prelekcji w zakresie najważniejszych obszarów tematyki innowacyjnej. Projekt będzie realizowany w roku 2008 i 2009. Całkowity budżet projektu: 4 000 000,00 zł (w tym rok 2008: 2 000 000,00 zł). PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 8.2.2 (1/2)

40 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEBENEFICJENT VIII Regionalne kadry gospodarki 8.2 Transfer wiedzy 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PROJEKT SYSTEMOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego Projekt 1: KAMPANIA PROMUJĄCA INNOWACJE NA POMORZU REZULTATY MIĘKKIE: Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Pomorza na temat konieczności budowania innowacyjnej gospodarki, Rozwój sieci współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi i przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii, Zwiększenie poziomu innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, Zaangażowanie mieszkańców w tworzenie i podejmowanie innowacyjnych działań, Nawiązanie ścisłej współpracy z naukowcami i przedsiębiorcami w zakresie gospodarki na Pomorzu, Rozwój sektora MSP, Usystematyzowanie i połączenie wszystkich inicjatyw podejmowanych w ramach promowania innowacyjności w województwie pomorskim – stworzenie logo i marki. REZULTATY TWARDE: Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach istotnych z punktu widzenia RSI dla województwa pomorskiego, Wydanie kwartalnika/newslettera dotyczącego innowacji w regionie pomorskim, Cykl programów w regionalnej TVP, Nagrody dla przedsiębiorców wdrażających innowacyjne rozwiązania w firmach przyznawanych co roku, Wirtualne kioski innowacji – hot-spoty dla przedsiębiorców zlokalizowane na dworcach, hotelach, lotniskach, zawierające m.in. bazę informacji przydatna dla inwestorów, Edukacyjny autobus, wyposażony w pomoce edukacyjne i nowoczesny sprzęt. PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 8.2.2 (2/2)

41 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEBENEFICJENT VIII Regionalne kadry gospodarki 8.2 Transfer wiedzy 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PROJEKT SYSTEMOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego Tytuł projektu 2: POMORSKI PORTAL INNOWACJI Cele projektu: - powstanie i rozwój portalu Pomorskiej Sieci Innowacji (Pomorskiego Portalu Innowacji), wspierającego procesy proinnowacyjne w województwie pomorskim; - konsolidacja środowiska naukowego, instytucji zajmujących się komercjalizacją pomysłów innowacyjnych oraz przedsiębiorców, ułatwiając im nawiązywanie kontaktów oraz współpracę. W ramach portalu rozwijane będą następujące bazy danych: Bank Technologii i Wyrobów - Internetowa baza danych służąca gromadzeniu informacji o innowacyjnych technologiach, produktach i usługach opracowanych przez jednostki naukowe i badawcze, wyższe uczelnie i przedsiębiorców; Tablica Zgłoszeń Innowacyjnych Potrzeb - Narzędzie dla przedsiębiorców planujących wdrożenie innowacyjnych technologii, wyrobów lub usług, jak również uruchomienie nowej działalności gospodarczej; Giełda Projektów - Baza umożliwiająca przedsiębiorcom, instytutom i ośrodkom B+R, uczelniom wyższym oraz innym zainteresowanym podmiotom z całego świata poszukiwanie partnerów do projektów innowacyjnych w fazie koncepcji lub już wdrożonych; Baza instytucji wspierających innowacyjność - Baza instytucji wspierających innowacyjność z Województwa Pomorskiego oraz krajowych wraz z ich kompleksową ofertą; Baza zakończonych projektów innowacyjnych - Baza zawierająca informacje o projektach innowacyjnych zakończonych udaną komercjalizacją technologii, wyrobu lub usługi. PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 8.2.2 (1/2)

42 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEBENEFICJENT VIII Regionalne kadry gospodarki 8.2 Transfer wiedzy 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PROJEKT SYSTEMOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego Projekt 2: POMORSKI PORTAL INNOWACJI REZULTATY MIĘKKIE: Praktyczny dostęp pomorskich firm, przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego do innowacyjnej wiedzy oraz nowatorskich pomysłów, Ułatwienie nawiązywania i zacieśniania współpracy podmiotów zainteresowanych prowadzeniem projektów i działań proinnowacyjnych, Pełniejsze wykorzystanie regionalnego potencjału innowacyjnego, Przyciąganie potencjalnych inwestorów z kraju i zagranicy. REZULTATY TWARDE: Powstanie portalu internetowego, zawierającego bank technologii i wyrobów, tablicę zgłoszeń innowacyjnych potrzeb, giełdę projektów, bazę instytucji wspierających innowacyjność, bazę zakończonych projektów innowacyjnych. Projekt będzie realizowany w roku 2008. Całkowity budżet projektu: 1 241 386,00 zł. PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 8.2.2 (2/2)

43 KOMPONENT REGIONALNY Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

44 STRUKTURA - KOMPONENT REGIONALNY Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych - projekty systemowe Działanie 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - projekty konkursowe Działanie 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH SZKOLNYCH - projekty konkursowe Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY - projekty konkursowe Działanie 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH - projekty konkursowe

45 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU Priorytet IX Priorytet IX KwartałDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEALOKACJAFORMAIP I DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 8 559 184,00 16 946 812,00 Konkurs OTWARTY DEFS DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego x 18 153 550,00 Konkurs OTWARTY DEFS DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego x 6 505 897,00 Konkurs OTWARTY DEFS DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty x 3 410 349,00 Konkurs OTWARTY DEFS III DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich x 5 280 396,00 Konkurs OTWARTY DEFS

46 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 2 000 000,00 zł Kryterium Beneficjenta: Kadra merytoryczna zatrudniona przy realizacji projektu, zaangażowana bezpośrednio w opiekę nad dziećmi z wykształceniem kierunkowym (wychowanie przedszkolne lub edukacja początkowa). Działalność statutowa Beneficjenta w obszarze edukacji. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium obszaru realizacji (5 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane na obszarach wiejskich. Kryterium zakresu projektu (5 pkt.): Premiowane będą projekty realizujące alternatywne formy wychowania przedszkolnego. Kryterium potrzeb lokalnych (10 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i S pójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu. KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 9.1.1 W 2008 ROKU

47 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 2 000 000,00 zł Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium obszaru realizacji (5 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane na obszarach wiejskich. Kryterium zakresu projektu (5 pkt.): Premiowane będą projekty obejmujące programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Kryterium potrzeb lokalnych (10 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu. KRYTERIA OCENY dla Poddziałania 9.1.2 W 2008 ROKU

48 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Nie dotyczyUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 2 000 000,00 zł Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium zakresu projektu (5 pkt.): Premiowane będą projekty, w ramach których opracowane programy rozwojowe będą zakładały podjęcie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a pracodawcami. Kryterium potrzeb lokalnych (15 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu. KRYTERIA OCENY dla Działania 9.2 w 2008 roku

49 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Nie dotyczyUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 2 000 000,00 zł Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium zakresu projektu (5 pkt.): Premiowane będą projekty odpowiadające na potrzeby regionalnego rynku pracy. Kryterium potrzeb lokalnych (15 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu. KRYTERIA OCENY dla Działania 9.3 w 2008 roku

50 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Nie dotyczyUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł Maksimum 2 000 000,00 zł Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium grupy docelowej (5 pkt.): Premiowane będą projekty kierujące wsparcie do nauczycieli na obszarach wiejskich i nauczycieli kształcenia zawodowego. Kryterium potrzeb lokalnych (15 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu. KRYTERIA OCENY dla Działania 9.4 w 2008 roku

51 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne Nie dotyczyUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego Kryterium wysokości finansowej projektu: Maksimum 50 000,00 zł Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium potrzeb lokalnych (20 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu. KRYTERIA OCENY dla Działania 9.5 w 2008 roku

52 PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEBENEFICJENT IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PROJEKT SYSTEMOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Polityki Społecznej Tytuł projektu: PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z OBSZARU WOJEÓWDZTWA POMORSKIEGO Beneficjent/Projektodawca: Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego. Grupa docelowa: Uczniowie szczególnie uzdolnieni (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których miejscem zameldowania jest województwo pomorskie (zwłaszcza obszary wiejskie) i pochodzą z rodzin, w których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. O przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów będą mogły ubiegać się szkoły, które we wniosku wytypują ucznia spełniającego kryteria określone w REGULAMINIE REGIONALNEGO PROGRAMU POMOCY STYPENDIALNEJ. Jednocześnie szkoły przedstawią, przygotowany przez wskazanego we wniosku nauczyciela – opiekuna stypendysty, Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia (IPEU). Zasady przyznawania: Uczniowie będą otrzymywali stypendium przez okres 12 miesięcy (w podziale na dwa semestry nauki) - ok. 240 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objętych pomocą stypendialną w wysokości ok. 300 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy; Uczeń – stypendysta podlegać będzie opiece dydaktycznej nauczyciela – opiekuna, który będzie otrzymywać wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej 30 % wysokości stypendium ucznia (wg kalkulacji miesięcznej) przez okres 10 miesięcy (wyłączając okres wakacji). Projekt będzie realizowany od lutego 2008 roku. Budżet projektu w roku 2008: 1 108 883,00 zł PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 9.1.3

53 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "PLANY DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM PLANY DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Styczeń 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google