Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”"— Zapis prezentacji:

1 „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”
STRATEGMED

2 Komitet Sterujący Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Przewodniczący Komitetu Sterującego Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED dr hab. inż. Aleksander Nawrat prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Członkowie Komitetu Sterującego: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Warszawski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik – Wojskowy Instytut Medyczny prof. dr hab. n. med. Janina Marta Stępińska – Instytut Kardiologii

3 Program Badań Strategicznych - STRATEGMED
4 grupy tematyczne: Kardiologia i Kardiochirurgia Onkologia Neurologia i zmysły Medycyna regeneracyjna Budżet programu: 800 mln pln; Pierwszy konkurs: 360 mln pln Nabór wniosków jest dwuetapowy i obejmuje: w I etapie - otwarty nabór Wniosków wstępnych (30 dni od ogłoszenia); w II etapie - zamknięty nabór Wniosków pełnych (45 dni od ogłoszenia) Przyznawanie środków finansowych na wykonanie Projektu następuje w drodze decyzji Dyrektora Centrum, wydawanej na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków pełnych.

4 Harmonogram realizacji programu
Łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie może przekraczać 3 lat, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 1,5 roku

5 WNIOSKODAWCY Wnioskodawca – uczestnik konkursu, którym może być konsorcjum naukowe w skład którego wchodzi co najmniej pięć podmiotów w tym: zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe; pozostałe podmioty, które mogą wchodzić w skład konsorcjum z kategorii takich jak: jednostki naukowe, przedsiębiorcy, samorządy terytorialne, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

6 Kardiologia i Kardiochirurgia
Badania nad czułymi biomarkerami. Zastosowanie badań molekularnych nad diagnostyką i rokowaniem w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Badania dotyczące testów przesiewowych chorób genetycznych w kardiologii. Badania nad genami związanymi z chorobami układu krążenia i ich powikłaniami. Opracowanie metod implantacji komórek zdolnych do podjęcia funkcji komórek rozrusznikowych serca w zaburzeniach automatyzmu serca. Badania nad metodami zabiegowymi leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Badania nad stentami naczyniowymi biodegradowalnymi powlekanymi (nasączanymi) lekami – antyproliferacyjnymi, przeciwzapalnymi. Badania dotyczące metod protezowania serca z wykorzystaniem materiałów technicznych. Badania nad metodami terapii regeneracyjnej w niewydolności serca. Rozwój technologii i urządzeń z zakresu telemedycyny kardiologicznej.

7 Onkologia Badania nad molekularnym rozpoznawaniem nowotworów, pod kątem personalizacji leczenia. Badania nad czynnikami prognostycznymi opartymi na ultranowoczesnych badaniach molekularnych. Tworzenie baz jednolitych danych klinicznych, genetycznych i molekularnych, połączonych z gromadzeniem materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem tkanek, kwasów nukleinowych). Badania nad nowymi cząsteczkami o aktywności przeciwnowotworowej. Badania nad nowymi biomarkerami w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Prowadzenie badań o charakterze epidemiologii analitycznej.

8 Neurologia i zmysły Opracowanie metod profilaktyki wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób układu nerwowego, narządów zmysłów: słuchu, wzroku, równowagi, smaku, powonienia, zaburzeń komunikacji i deficytów poznawczych: opracowanie metod profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń komunikacji i deficytów poznawczych, opracowanie metod profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób narządów zmysłów ‐ słuchu, wzroku, równowagi, smaku i powonienia. Opracowanie biomarkerów zaburzeń poznawczych i deficytów sensorycznych, biomarkerów indywidualnej odpowiedzi na leczenie farmakologiczne chorób układu nerwowego oraz narządów zmysłów. Opracowanie metod wczesnego wykrywania oraz rehabilitacji zaburzeń neurorozwojowych i sensorycznych u dzieci. Badania dotyczące wykorzystania technik informatycznych w neurorehabilitacji.

9 Medycyna regeneracyjna
Badania nad somatycznymi komórkami macierzystymi izolowanymi z dorosłych tkanek i krwi pępowinowej. Badania dotyczące metod pozyskiwania wczesnych rozwojowo komórek z dorosłych tkanek włączając szpik kostny, tkankę tłuszczową, skórę, mięśnie szkieletowe i mięsień sercowy. Badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych w kardiologii, neurologii, dermatologii, okulistyce, diabetologii i angiologii. Badania nad markerami powierzchniowymi komórek macierzystych. Badania nad rusztowaniami tkankowymi (skafoldy) i ich wykorzystaniem w odtwarzaniu narządów i tkanek. Badania nad technikami izolacji i aplikacji donarządowej komórek i mechanizmów regulujących migracje komórek macierzystych do miejsc uszkodzenia.

10 Przeznaczenie dofinansowania
Fazę badawczą (pomoc publiczna), obejmującą: Badania naukowe: badania podstawowe badania przemysłowe (50% dofinansowania dla przedsiębiorcy) Prace rozwojowe (25% dofinansowania dla przedsiębiorcy): tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych, opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie.

11 Przeznaczenie dofinansowania
Fazę przygotowań do wdrożenia (pomoc de minimis), której celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tj. komercjalizacji), w szczególności: badania rynku dla przyszłego produktu, sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej, opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową, certyfikację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.), działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej.

12 Koszty kwalifikowane w fazie badawczej:
W – wynagrodzenia A – aparatura naukowo – badawcza –W przypadku dużej aparatury badawczej (od 500 tys. pln) kosztem są jedynie koszty amortyzacji W przypadku małej aparatury badawczej kosztem może być cały koszt zakupu G – grunty i budynki E – usługi badawcze – zakup wiedzy technicznej, patentów, usług doradczych i usług równorzędnych do wysokości 70% całkowitych kosztów Op – koszty operacyjne (materiały eksploatacyjne, itp.) O – koszty ogólne rozliczane ryczałtowo: do 8% dla przedsiębiorstw, do 15% dla uczelni prywatnych i instytutów badawczych, do 20% dla uczelni państwowych i instytutów naukowych PAN do 20% publiczne zakłady opieki zdrowotnej do 8% niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej pozostałych kosztów

13 Kryteria oceny wniosku wstępnego
Lp. Kryterium Maksymaln a ocena Próg Znaczenie zdrowotne i społeczne tematyki prac badawczych objętych wnioskiem 5 3/5 2.  Wartość naukowa, innowacyjna projektu oraz realność wykorzystania w praktyce wyników prac badawczych objętych wnioskiem 3.  Potencjał i dorobek wnioskodawcy Razem 15 9/15

14 Kryteria oceny wniosku pełnego
Lp. Kryterium Maksymal na ocena Próg  Stopień, w jakim wykonanie projektu przyczynia się do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Programu STRATEGMED 5 3/5 2.  Wartość naukowa projektu ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności rozwiązania będącego rezultatem projektu 3.  Dorobek i potencjał Wnioskodawcy 4.  Możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce (z uwzględnieniem współpracy przy wykonywaniu projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami) lub ich innego praktycznego wykorzystania 5.  Przewidywane efekty ekonomiczne i społeczne projektu 6.  Udział środków własnych w całkowitym budżecie projektu 0/5 7.  Zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych projektem oraz w stosunku do oczekiwanych wyników; n.d. Razem 30 15/30

15 Skontaktuj się z nami Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa tel | fax


Pobierz ppt "„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google