Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH program wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH program wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH program wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R Dział Komercjalizacji oraz Rozwoju Kadry Naukowej

2 Plan prezentacji - Program INNOTECH
Informacje ogólne - cele, struktura programu Obszar dofinansowania Adresaci programu Warunki dofinansowania Zasady wsparcia Procedura konkursowa, kryteria oceny Kwalifikowalność kosztów Harmonogram II konkursu Ogólne statystyki I konkursu Programu INNOTECH

3 Program INNOTECH w strukturze zadań NCBR
1 Program INNOTECH w strukturze zadań NCBR Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo – rozwojową (Art. 29 ustawy o NCBiR z r.) Do zadań Centrum należy: (Art ustawy) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form transferu technologii do gospodarki; inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie nadań naukowych i prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia ich wyniki; Realizacja ww. zadań Centrum poprzez program INNOTECH (Art. 35 ustawy) – dot. zasad ustanawiania programu, prowadzenia konkursów, monitorowania i finansowania projektów ) 3 3

4 INNOTECH – główne cele programu
1 Zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego 4 4

5 INNOTECH – struktura programu
1 Ścieżka programowa In-Tech – kontynuacja przedsięwzięcia „IniTech” z pewnymi modyfikacjami, które mają zapewnić większą współpracę między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami potwierdzona skuteczność IniTech jako instrumentu wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Ścieżka programowa Hi-Tech – nowe przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie przemysłu zaawansowanych technologii, warunkującego rozwój gospodarki kraju MŚP jako zamawiający w sektorze B+R wykonanie badań w obszarze zaawansowanych technologii 5 5

6 Program INNOTECH - obszar dofinansowania
2 Program INNOTECH - obszar dofinansowania Podstawy prawne Programu INNOTECH art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 35 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. N 215, poz. 1411) 6 6

7 INNOTECH – obszar dofinansowania
2 In-Tech Hi-Tech Rodzaje projektów Projekt obejmujący prace B+R (faza A) i prace przygotowawcze do wdrożenia (faza B) Projekt obejmujący prace B+R i prace przygotowawcze do wdrożenia realizowane jako zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji Projekt obejmujący prace B+R (faza A) Rodzaje zadań Badania przemysłowe Prace rozwojowe Prace przygotowawcze do wdrożenia (w szczególności: dokumentacja wdrożeniowa, testy, certyfikaty, badania rynku, zabezpieczenie praw własności przemysłowej) Prace przygotowawcze do wdrożenia (zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji) 7 7

8 INNOTECH – adresaci programu
3 In-Tech Hi-Tech Warunkowe dofinansowanie fazy B – po pozytywnej ocenie wyników fazy A (raport z fazy A) Dofinansowanie przyznawane całościowo na projekt Wnioskodawcy Konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy (co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca) (wnioskodawca wielopodmiotowy) Przedsiębiorcy MŚP Przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy) (wnioskodawca indywidualny) Centra naukowo – przemysłowe Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie

9 INNOTECH – warunki dofinansowania
4 Warunkiem podstawowym uzyskania dofinansowania jest opracowanie projektu zakładającego wprowadzenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego rozwiązania, opartego o polskie know - how Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem projektu (wniosek o dofinansowanie składany w konkursie jest wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej) Dla ścieżki programowej In-Tech dofinansowanie fazy B jest uwarunkowane akceptacją wyników fazy A Dla ścieżki programowej Hi-Tech projekt musi dotyczyć obszaru zaawansowanych technologii 9 9

10 INNOTECH – warunki dofinansowania - ścieżka In-Tech
4 Projekty dofinansowywane w ramach ścieżki In-Tech muszą spełniać jednocześnie następujące warunki:   przedmiotem Projektu jest rozwiązanie innowacyjne w odniesieniu do rozwiązań istniejących w dziedzinie, której dotyczy wniosek (w skali krajowej lub międzynarodowej), wyniki badań projektu mają być zastosowane w praktyce gospodarczej, tzn. muszą zostać wdrożone nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji Projektu. Warunkiem przyznania dofinansowania dla Projektu zgłoszonego przez dużego przedsiębiorcę jest przedstawienie we wniosku o dofinansowanie analizy porównawczej wskazującej na wystąpienie na skutek przyznania pomocy publicznej co najmniej: istotnego zwiększenia rozmiaru fazy badawczej; istotnego zwiększenia zakresu fazy badawczej; istotnego skrócenia czasu realizacji fazy badawczej; istotnego zwiększenia całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację fazy badawczej. 10 10

11 INNOTECH – warunki dofinansowania - ścieżka Hi-Tech
4 Projekty dofinansowywane w ramach ścieżki programowej Hi-Tech muszą spełniać jednocześnie następujące warunki: przedmiotem Projektu jest rozwiązanie w dziedzinie klasyfikowanej jako „zaawansowane technologie”, określanej dla ścieżki programowej Hi-Tech wg kodów działalności gospodarczej PKD/2007, przedmiotem Projektu jest rozwiązanie innowacyjne w odniesieniu do rozwiązań istniejących w dziedzinie, której dotyczy wniosek (w skali krajowej lub międzynarodowej), wyniki Projektu mają być zastosowane w praktyce gospodarczej tzn. muszą zostać wdrożone nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu, 11 11

12 INNOTECH – warunki dofinansowania
4 In-Tech Hi-Tech Czas realizacji projektu maks. 3 lata w tym faza B maks. 1 rok (raport z wdrożenia po 2 latach od zakończenia projektu) maks. 2 lata Maksymalne dofinansowanie projektu 10 mln 5 mln Współpraca przedsiębiorcy z jednostką naukową współpraca realizowana w konsorcjum lub zamawianie usług badawczych w publicznej jednostce naukowej; w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum, konieczne jest zaangażowanie finansowe przedsiębiorcy w realizację zadań badawczych (faza A); zamawianie usług badawczych w jednostce naukowej 12 12

13 INNOTECH – zasady wsparcia
5 In-Tech Hi-Tech Instrumenty wsparcia i intensywność wsparcia Faza A - badawcza badania przemysłowe, prace rozwojowe Jednostki naukowe jako partner w konsorcjum – dofinansowanie zadań do 100% kosztów kwalifikowalnych Przedsiębiorstwa (małe/mikro, średnie i duże) pomoc publiczna na B+R badania przemysłowe – podstawowy poziom 50% kosztów kwalifikowalnych PM (maks. 80%) PŚ (maks. 75%) PD (maks. 65%) prace rozwojowe - podstawowy poziom 25% PM (maks. 60%) PŚ (maks. 50%) PD (maks. 40%) Prace badawcze (małe/mikro i średnie) badania przemysłowe - podstawowy poziom 50% kosztów kwalifikowalnych PM (maks. 80%) PŚ (maks. 75%) prace rozwojowe-podstawowy poziom 25% PM (maks. 60%) PŚ (maks. 50%)

14 INNOTECH – zasady wsparcia
5 In-Tech Hi-Tech Instrumenty wsparcia i intensywność wsparcia Faza B – prace przygotowawcze do wdrożenia (wsparcie komercjalizacji) dofinansowanie stanowi pomoc de minimis i wynosi nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych dofinansowanie udzielane jest pod warunkiem akceptacji raportu po fazie A; fazę B może realizować tylko przedsiębiorca prace przygotowawcze do wdrożenia dofinansowanie stanowi pomoc publiczną na zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji - maks Euro w okresie 3 lat na usługi obejmujące w szczególności: testy, certyfikaty, koszty korzystania ze specjalistycznej aparatury badawczej, badań rynku, doradztwa w zakresie TT, IPR, licencjonowania

15 INNOTECH - umowa 5 Podstawę udzielenia dofinansowania stanowi umowa określająca obowiązki i uprawnienia stron, w szczególności: sposób wypłaty dofinansowania (w formie zaliczek, refundacja - w przypadku rozpoczęcia projektu przed podpisaniem umowy), sposób monitorowania realizacji projektu (do 5 lat po zakończeniu projektu), określenie warunków dotyczących kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym określenie warunków zwrotu części (do 30%) dofinansowania w przypadku zaniechania wdrożenia wyników projektu, warunki wprowadzania zmian w umowie. 15 15

16 INNOTECH - sprawozdawczość
5 raporty roczne, raport po zakończeniu fazy badawczej – tylko dla In-Tech projekty A+B, raport końcowy, raport z wdrożenia (po 2 latach od zakończenia realizacji projektu) – dla In-Tech i Hi-Tech 16 16

17 INNOTECH – procedura konkursowa
II konkurs 6 Ogłoszenie o II konkursie INNOTECH ukazało się Nabór wniosków prowadzony jest w elektronicznym generatorze wniosków OSF, w dniach od 02 kwietnia do 2 maja 2012 r. (30 dni), pod adresem Wniosek składany jest tylko elektronicznie w OSF Wnioskodawca jest jednocześnie zobowiązany do złożenia w Centrum w formie papierowej lub poprzez e-PUAP podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o złożeniu wniosku (wygenerowanego przez system OSF) zgodnie z wzorem ustalonym przez Centrum. 17 17

18 INNOTECH – ocena formalna wniosku
6 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku: W razie niezłożenia oświadczenia, wniosek zostanie zwrócony bez wzywania wnioskodawcy do jego uzupełnienia. „OŚWIADCZENIE Będąc upoważnio/-ną/-nym do złożenia przedmiotowego oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy (nazwa wnioskodawcy) projektu pt. (tytuł projektu) w ramach II Konkursu Programu INNOTECH, Ścieżka In-Tech/Hi-Tech, oświadczam, że: Złożony Wniosek o dofinansowanie stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy, zaś informacje zawarte we Wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach do niego dołączonych, złożonych w ramach Konkursu <nazwa Programu i konkursu> o nr <id wniosku> za pomocą systemu informatycznego OSF, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.” Data …………………….. ………………………… w imieniu wnioskodawcy (podpis /lub bezpieczny podpis elektroniczny*) * w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). 18 18

19 INNOTECH – ocena formalna wniosku
6 Kryteria oceny formalnej wniosków w II Konkursie: złożenie wniosku w wymaganym terminie; złożenie wygenerowanego z systemu OSF oświadczenia o złożeniu wniosku w wymaganym terminie, podpisanego przez osobę uprawnioną i opatrzonego stopką zawierającą nr ID wniosku, datę i godzinę rejestracji wniosku (ostatniej edycji); spełnianie warunków uczestnictwa w konkursie określonych Regulaminem (w pkt I.3.4 – Wnioskodawca w ścieżce In-Tech i Hi- Tech); złożenie wszystkich wymaganych podpisów i pieczęci na oświadczeniu o złożeniu wniosku; załączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń (w wersji elektronicznej). Wnioski niespełniające kryteriów oceny formalnej: 4), 5) zostaną wezwani do uzupełnienia braków w terminie 7 dni; w przypadku braków formalnych: 1), 2), 3) wnioski zostaną odrzucone 19 19

20 INNOTECH – kryteria oceny merytorycznej
ścieżka In-Tech 6 Lp. Kryterium Maksymalna ocena Próg 1 Wartość naukowa projektu 5 2/5 2 Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu 3/5 3 Dorobek wykonawców 4 Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania projektu Planowana współpraca przy wykonywaniu projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami 6 Przewidywane efekty ekonomiczne. 1/5 7 Potencjał komercjalizacyjny 8 Udział środków przedsiębiorcy w finansowaniu fazy badawczej projektu (bez uwzględnienia minimalnego wymaganego wkładu własnego zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej) 0/5 9 Zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych projektem oraz oczekiwanych wyników n.d. 20 20

21 INNOTECH – kryteria oceny merytorycznej
ścieżka Hi-Tech 6 Lp. Kryterium Maksymalna ocena Próg 1 Przedmiotem projektu jest rozwiązanie z branży zaawansowanych technologii 1/1 2 Wartość naukowa projektu 5 2/5 3 Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu 3/5 4 Dorobek wykonawców Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania projektu 6 Planowana współpraca przy wykonywaniu projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami 7 Przewidywane efekty ekonomiczne. 1/5 8 Potencjał komercjalizacyjny 9 Udział środków przedsiębiorcy w finansowaniu fazy badawczej projektu (bez uwzględnienia minimalnego wymaganego wkładu własnego zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej) 0/5 10 Zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych projektem oraz oczekiwanych wyników n.d. 21 21

22 INNOTECH – zasady oceny merytorycznej
6 Wniosek jest oceniany przez 2 niezależnych ekspertów, średnia punktów uzyskanych z tych ocen stanowi ocenę końcową projektu W przypadkach, gdy oceny projektu w recenzjach 2 ekspertów różnią się zasadniczo, projekt jest dodatkowo oceniany przez trzeciego niezależnego eksperta zewnętrznego, ocenę końcową stanowi wówczas średnia ocen uzyskana z 3 recenzji Rekomendowane do dofinansowania będą tylko te wnioski, które uzyskają w każdym z kryteriów oceny próg oceny określony punktowo dla danego kryterium i jednocześnie wniosek: - dla ścieżki In-Tech uzyska ocenę sumaryczną wyższą lub równą 20 punktów, (maks. 40 pkt.) - dla ścieżki Hi-Tech uzyska ocenę sumaryczną wyższą lub równą 21 punktów, (maks. 41 pkt.) Kryteria kluczowe - dla ścieżki In-Tech: 2, 5, 7 - dla ścieżki Hi-Tech: 3, 6, 8 22 22

23 INNOTECH – kryteria kluczowe dla wniosku
6 W kryteriach kluczowych dla ścieżki programowej In-Tech przyznaje się minimalnie ocenę 2, jeśli spełnione są warunki: Kryterium 2 Rozwiązanie jest innowacyjne w skali międzynarodowej Kryterium 5 Wnioskodawcą jest konsorcjum lub co najmniej 20% wydatków na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych (łącznie) Wnioskodawca planuje przeznaczyć na zakup usług badawczych w publicznej jednostce naukowej Kryterium 7 Wnioskodawca przeprowadził analizę, która potwierdza, że rozwiązanie będące przedmiotem projektu nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich 23 23

24 INNOTECH – kryteria kluczowe dla wniosku
6 W kryteriach kluczowych dla ścieżki programowej Hi-Tech przyznaje się minimalnie ocenę 2, jeśli spełnione są warunki: Kryterium 3 Rozwiązanie w obszarze „zaawansowanych technologii” jest innowacyjne w skali międzynarodowej Kryterium 6 Co najmniej 20% wydatków na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych Wnioskodawca planuje przeznaczyć na zakup usług badawczych w publicznej jednostce naukowej Kryterium 8 Wnioskodawca przeprowadził analizę, która potwierdza, że rozwiązanie będące przedmiotem projektu nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich 24 24

25 INNOTECH – koszty kwalifikowalne - prace badawcze
7 Załączniki 1 do regulaminów In-Tech i Hi-Tech zawierają wykazy kosztów kwalifikowalnych – dla prac badawczych katalog kosztów kwalifikowalnych jest jednakowy dla obu ścieżek programowych Uwagi: Kategoria A obejmuje koszty aparatury i sprzętu na potrzeby projektu – nie są to koszty zakupu aparatury tylko amortyzacja, Kategoria G oznacza koszty gruntu i budynków w przypadku odpisów amortyzacyjnych gdy grunt lub budynek jest zakupiony; wynajęcie, czynsz czy dzierżawa jest kosztem operacyjnym Op lub ogólnym O Koszty ogólne są rozliczane jako ryczałt (przedsiębiorcy do 15% całkowitych kosztów prac badawczych) Kategoria E – dotyczy usług badawczych, ekspertyz, kosztów zakupionej wiedzy technicznej itp. 25 25

26 INNOTECH – koszty kwalifikowalne In-Tech
7 Faza B – prace przygotowawcze do wdrożenia (pomoc de minimis) Uwagi: Koszty kwalifikowalne Beneficjent konkursu może ponosić w zakresie kategorii takich jak w fazie badawczej (kategorię E zastępuje kategoria D – koszty doradztwa lub równoważnych usług) Dodatkowo w fazie B kwalifikowalne są koszty w kategorii U (opłaty urzędowe) i L (koszty pomocy prawnej) Koszty ogólne są rozliczane jako ryczałt do wysokosci 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych fazy B 26 26

27 INNOTECH – koszty kwalifikowalne Hi-Tech
7 Koszty kwalifikowalne działań przygotowujących do wdrożenia dla ścieżki Hi-Tech*: *par Rozporządzenia z dnia w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR usługi doradcze w zakresie innowacji koszty zakupu usług dotyczących: doradztwa w zakresie zarządzania; pomocy technicznej; transferu technologii; doradztwa w zakresie nabywania i ochrony praw własności intelektualnej oraz handlu tymi prawami; doradztwa w zakresie umów licencyjnych; doradztwa w zakresie postępowań dotyczących uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajowa lub ponadnarodową oraz w zakresie korzystania z tego certyfikatu. usługi wsparcia innowacji koszty zakupu następujących usług: badania rynku; korzystania z laboratoriów lub wyspecjalizowanej aparatury; uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z norma krajową lub ponadnarodową; certyfikacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz .U. z 2010 r. Nt 138, poz. 935). 27 27

28 INNOTECH – planowany harmonogram realizacji programu
8 Okres realizacji: organizacja konkursów 2011 – jeden konkurs dla In-Tech i dla Hi-Tech po 2 konkursy rocznie w obu ścieżkach In-Tech i Hi -Tech finansowanie projektów 2012 – 2021 monitorowanie realizacji projektów do monitoring wdrażania wyników projektów do monitoring efektów ekonomicznych wdrożeń do 2021 r. - monitorowanie wskaźników realizacji celów Programu i ewaluacja Programu 28 28

29 INNOTECH – planowany budżet programu
8 Budżet NCBR na Program INNOTECH został wstępnie zaplanowany na poziomie 650 mln zł (dofinansowanie 500 projektów) założenie 1 : 5 konkursów – każdy o budżecie 130 mln zł; założenie 2 : dofinansowanie 100 projektów w konkursie 2011 – ogłoszenie I konkursu, wstępnie planowany budżet mln zł -> przeznaczony budżet – rzędu 200 mln zł , w tym: In-Tech mln; Hi-Tech – 35 mln zł (obecnie podpisywane są umowy o dofinansowanie) 29 29

30 INNOTECH – harmonogram II konkursu
8 Ogłoszenie II konkursu (30 dni) nabór wniosków w OSF (jednoetapowy!!!) ocena formalna czerwiec – I poł. sierpnia 2012 r. ocena merytoryczna do 31 sierpnia 2012 listy rankingowe – dla In-Tech i Hi-Tech) II poł. sierpnia 2012 Ogłoszenie wyników II konkursu Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu/ odmowie przyznania dofinansowania wrzesień/październik Zawieranie umów/ rozpoczęcie finansowania projektów październik 2012-……. ……………….2015 Monitorowanie i finansowanie projektów wyłonionych w II konkursie INNOTECH 30 30

31 9 Statystyka I Konkursu INNOTECH
I i II etap ogółem oraz w podziale na ścieżki 9

32 9 32 32

33 Rodzaje wnioskodawców i sumaryczne wnioskowane dofinansowanie – ścieżka In-Tech
9 Realizacja celu: Współpraca jednostek naukowych i przedsiębiorców

34 Środki własne przedsiębiorców ponad obowiązujący poziom pomocy publicznej - ścieżka In-Tech
9 Dla najlepiej ocenionych 72 projektów (40-32 pkt) Realizacja celu: Pobudzanie przedsiębiorców do inwestowania w B+R

35 Dziękuję za uwagę Kontakt: e-mail: innotech@ncbr. gov
Dziękuję za uwagę Kontakt: Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań w strukturze DKRK osoby do kontaktu: Katarzyna Waś Beata Potwardowska Iwona Tomaszewska Marcin Olbrycht Adam Zasłona Maria Antosik Małgorzata Skibska-Zielińska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a , Warszawa tel. (+48 22)


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH program wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google