Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płace w 2007 i projekty zmian na 2008. Sposób kalkulacji płac w 2007 Wynagrodzenie minimalne (wynagrodzenie za pracę w nocy, maksymalna wysokość odprawy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płace w 2007 i projekty zmian na 2008. Sposób kalkulacji płac w 2007 Wynagrodzenie minimalne (wynagrodzenie za pracę w nocy, maksymalna wysokość odprawy,"— Zapis prezentacji:

1 Płace w 2007 i projekty zmian na 2008

2 Sposób kalkulacji płac w 2007 Wynagrodzenie minimalne (wynagrodzenie za pracę w nocy, maksymalna wysokość odprawy, kwota wolna od potrąceń) - 936 zł Koszty uzyskania - 108,50 zł i 135,63 zł miesięcznie Kwota wolna od podatku - 47,71 zł miesięcznie Skala podatkowa Wysokość składki na ubezpieczenie rentowe zmniejszona o 3% od 1 lipca 2007 r. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne - 9% (7,75% odejmowane od zaliczki na podatek dochodowy) Ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 78.480 zł

3 Nowa wysokości składki rentowej od 1 lipca 2007 Przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 792) obniżyły wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców) wynosi 10% podstawy wymiaru. W przypadku ubezpieczonych składkę na ubezpieczenia rentowe: - w wysokości 3,5% podstawy wymiaru, finansują z własnych środków ubezpieczeni (do 30 czerwca 2007 składka ta wynosiła 6,5% podstawy wymiaru), - w wysokości 6,5% podstawy wymiaru, finansują z własnych środków płatnicy składek – obciążenia pracodawcy nie zmieniły się.

4 Nowa wysokości składki rentowej od 1 lipca 2007 Należy podkreślić, iż o zastosowaniu nowej stawki nie decyduje okres, za który wynagrodzenie jest należne czy wypłacane, tylko moment wypłaty lub pozostawienia do dyspozycji wynagrodzenia pracownikowi. Jeśli więc pracodawca wypłaca wynagrodzenie za miesiąc czerwiec dnia 10 lipca 2007 r., do obliczenia wypłaty netto należy zastosować nową obniżoną składkę rentową finansowaną ze środków ubezpieczonych. WAŻNE W przypadku świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń przychód powstaje w momencie otrzymania przez pracownika tego świadczenia. Moment pozostawienia do dyspozycji nie ma znaczenia, bowiem decyduje moment otrzymania.

5 Wzory wyliczeń w 2007 Wynagrodzenie pracownicze; Zapłata dla zleceniobiorcy; Zapłata z tytułu umowy o dzieło.

6 Poz.Świadczenie koszty zwykłe koszty podwyższone Przychody pracownika 1wynagrodzenie zasadnicze 936,00 2 świadczenia w naturze (nieopodatkowane i nieozusowane) - 3wynagrodzenie chorobowe - - 4Suma (poz. 1 + 2 + 3) 936,00 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego 5emerytalne (poz. 1 * 9,76%) 91,35 6rentowe (poz. 1 * 3,5%) 32,76 7chorobowe (poz. 1 * 2,45%) 22,93 8suma składek: 147,04 Wyliczenie podatku 9przychody podlegające opodatkowaniu (poz. 1 + 3 - 5) 788,96 10koszty uzyskania przychodów 108,50 135,63 11podstawa opodatkowania (poz. 9 - 10, zaokr. do pełnego zł) 680,00 653,00 12zaliczka na podatek (poz. 11 * 19% - 47.71) 81,49 76,36 13składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczone poz. (1 + 3 - 8) * 9% 71,01 14składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone poz. (1 + 3 - 8) * 7,75% 61,14 15podatek do zapłacenia (poz. 12 - 14) 20,00 15,00 16dochody pracownika - netto (poz. 4 - 8 - 13 - 15) 697,95 702,95

7 Koszty pracodawcy 17wynagrodzenie zasadnicze 936,00 18FP (poz. 17 * 2,45%) 22,93 19FGŚP (poz. 17 * 0,1%) 0,94 20składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę 21emerytalne (poz. 17 * 9,76%) 91,35 22rentowe (poz. 17 * 6,5%) 60,84 23wypadkowe (poz. 17 * 0,93%) przykładowe 8,70 24suma składek pracodawcy: 160,89 25Suma kosztów pracodawcy - brutto (poz. 17 + 18 + 19 + 24): 1120,76 26Stosunek wynagrodzenie netto do brutto (poz. 16 / 25 * 100%):62,2762,72

8 Poz.Świadczenie ZLECENIE 20% KUP DZIEŁO 50% koszty autorskie Przychody zleceniobiorcy 1ZAPŁATA 1 000,00 2świadczenie w naturze (nieopodatkowane i nieozusowane) - - 3wynagrodzenie chorobowe - - 4razem 1 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego 5emerytalne (poz. 1 * 9,76%) 97,60 - 6rentowe (poz. 1 * 3,5%) 35,00 - 7chorobowe (poz. 1 * 2,45%) DOBROWOLNE 24,50 - 8suma składek: 157,10 - Wyliczenie podatku 9przychody podlegające opodatkowaniu (poz. 1 + 3 - 8) 842,90 1 000,00 10koszty uzyskania przychodów 20 lub 50% 168,58 500,00 11podstawa opodatkowania (poz. 9 - 10, zaokr. do pełnego zł) 674,00 500,00 12zaliczka na podatek (poz. 11 * 19%) 128,06 95,00 13składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczone poz. (1 + 3 - 8) * 9% 75,86 - 14składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone poz. (1 + 3 - 8) * 7,75% 65,33 - 15podatek do zapłacenia (poz. 12 - 14) 63,00 95,00 - - 16dochody zleceniobiorcy (poz. 4 - 8 - 13 - 15) 704,04 905,00

9 Definicja źródła przychodu i przychodu Art. 10 ust. 1 PDOF stanowi, że źródłami przychodów są: 1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, 2) działalność wykonywana osobiście, (inne) Zgodnie z art. 12 ust 1 za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy. 3. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. 4. Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy

10 PDOF Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21 PDOF. Przy analizie wyłączeń z opodatkowania podatkiem dochodowym należy pamiętać, iż podatek ten jest podatkiem powszechnym a katalog zwolnień przedmiotowych zawarty w ustawie jest katalogiem zamkniętym i nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Należy pamiętać, iż katalog ten nie pokrywa się z katalogiem wyłączeń ze składek na ubezpieczenia społeczne. O zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy decyduje to, czy określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik, czy również osoba niezwiązana tego rodzaju stosunkiem prawnym. Podstawowym warunkiem opodatkowania przychodu jest jego indywidualny charakter.

11 PDOF Art. 11. ust. 1 stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. 2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. 2a. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się: 1) jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców, 2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu, 3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku, 4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. 2b. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

12 Składki ZUS Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887). Katalog wyłączeń przychodów, od których nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne zawiera § 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. Nr 161 poz. 1106 ze zm.).

13 Świadczenia w naturze Świadczenie najczęściej przyznawane pracownikom: świadczenie z ZFŚS; narzędzia pracy: telefon komórkowy, internet, samochód służbowy, laptop, ubiór służbowy; opieka medyczna; fitness; szkolenia, studia, kursy; transport; ubezpieczenie; posiłki; możliwość zakupu usług/towarów po preferencyjnych cenach.

14 Planowane zmiany mające wpływ na kalkulacje wynagrodzeń w 2008 Wynagrodzenie minimalne (wyn. za pracę w nocy, maksymalna wysokość odprawy, kwota wolna od potrąceń) - 1126 zł* Koszty uzyskania Kwota wolna od podatku Skala podatkowa Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne - 9% (od zaliczki odejmujemy tylko 7,75%) Ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2007 w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1209)

15 Zmiana wysokości składki rentowej od 01.01.2008 Przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 792) obniżyły wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe. W okresie od 1 stycznia 2008 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców) wynosi 6% podstawy wymiaru. Składkę na ubezpieczenia rentowe: - w wysokości 1,5% podstawy wymiaru, finansują z własnych środków ubezpieczeni, - w wysokości 4,5% podstawy wymiaru, finansują z własnych środków płatnicy składek.

16


Pobierz ppt "Płace w 2007 i projekty zmian na 2008. Sposób kalkulacji płac w 2007 Wynagrodzenie minimalne (wynagrodzenie za pracę w nocy, maksymalna wysokość odprawy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google