Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia – KRUS a ZUS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia – KRUS a ZUS"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia – KRUS a ZUS
Izabela Gadzińska Marta Rólkiewicz

2 Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007r. nr 11, poz. 74 ze zm.) ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane ubezpieczeniem chorobowym, oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym

3 Ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 , poz z późn. zm.). Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników. Są nimi na przykład rolnicy lub ich domownicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W zakresie obsługi zgłoszeń oraz poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne tych osób właściwa jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

4 Osoba niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

5 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

6 Wysokość składek na ubezpieczenia
Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r. wynosi: ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru ubezpieczenia rentowe: od r. do r. 13,00% podstawy wymiaru od r. do r. 10,00% podstawy wymiaru od 1 stycznia 2008 r. 6,00% podstawy wymiaru ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru ubezpieczenie wypadkowe: od r. do r. 1,62% podstawy wymiaru od r. do r. od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru od r. do r. od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru od r. od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru ubezpieczenie zdrowotne: - od 1 stycznia 2005 r. 8,50% podstawy wymiaru - od 1 stycznia 2006 r. 8,75% podstawy wymiaru - od 1 stycznia 2007 r. 9,00% podstawy wymiaru

7 Podstawa wymiaru składek
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zmienia się co 3 miesiące. Obecnie na ubezpieczenia społeczne wynosi ona 1739,90 zł i obowiązuje od marca do maja 2008 roku. Wysokości składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne ,63 zł rentowe ,39 zł chorobowe 42,63 zł wypadkowe 11,66 zł - 62,64 zł Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 2328,80 zł. Wysokość składki to 209,59 zł.

8 Terminy rozliczania i opłacania składek
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach: do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy

9 Zasiłek chorobowy Świadczenia
Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru. Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest na przykład wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroba zawodowa lub też przypada na okres ciąży - zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Zasiłek wyrównawczy Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

10 Świadczenie rehabilitacyjne
Zasiłek macierzyński Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Zasiłek opiekuńczy Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Zasiłek pogrzebowy Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90. dni pobierania świadczenia, a jeśli niezdolność do pracy została spowodowana na przykład wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową – wypłacane jest w wysokości 100% tego wynagrodzenia; w pozostałych przypadkach 75%.

11 Od 1 marca 2008 r. : Najniższa wysokość emerytury wynosi 636,29 zł,
Najniższa renta rodzinna wynosi 636,29 zł, Dodatek dla sieroty zupełnej 306,65 zł. Wysokość renty socjalnej wynosi 534,48 zł.

12 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

13 WYSOKOŚĆ SKŁADEK Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe wynosi 30% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału. Wysokość emerytury podstawowej jest ogłaszana przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Zatem składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw roku wynosi 30% obowiązującej w marcu  2008 r. emerytury podstawowej  (= 636,29 zł) , tj.  191,00 zł.

14 Składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie ustala Rada Rolników. Prezes Kasy ogłasza jej wysokość w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału.

15 Uchwałą Nr 3 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z  dnia 6 marca 2008 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2008 r. została ustalona w wysokości 78,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł.

16 Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Od 01
Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Od roku podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest najniższe wynagrodzenie w kwocie 1.126,00 zł. Zatem składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 101,00 zł.

17 TERMINY PŁATNOŚCI Termin płatności składek przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 31 stycznia za I kwartał, 30 kwietnia za II kwartał, 31 lipca za III kwartał, 31 października za IV kwartał.

18 ŚWIADCZENIA Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego (na dzień ): emerytura i renta podstawowa ,29 zł, renta strukturalna ,44 zł, dodatek pielęgnacyjny   ,15 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy  wojennego  ,73 zł, dodatek kombatancki    ,15 zł, dodatek z tytułu tajnego nauczania  ,15 zł,

19 dodatek kompensacyjny    - 24,47 zł,
dodatek dla sieroty zupełnej  ,65 zł, świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż ,15 zł, świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż ,15 zł,    ryczałt energetyczny     ,27 zł, dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat ,37 zł zasiłek pogrzebowy ,66 zł.

20 Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego (na dzień   01.03.2008)
jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ,00 zł, zasiłek chorobowy za 1 dzień ,00 zł, zasiłek macierzyński ,02 zł,

21 ZESTAWIENIE SKŁADKA KRUS (na kw.) ZUS (na mies.) SUMA 370 zł
Emerytalno-rentowa 191 zł 444,02 zł Chorobowe 78 zł 42,63 zł Macierzyńskie Wypadkowe 11,66 zł - 62,64 zł Zdrowotne 101 zł 209,59 zł SUMA 370 zł 707,9 zł – 758,88 zł

22 SUMA SKŁADEK NA ROK KRUS : 1480 zł ZUS: 8494,80 zł – 9106,56 zł

23 Dziękujemy


Pobierz ppt "Ubezpieczenia – KRUS a ZUS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google