Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE"— Zapis prezentacji:

1 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

2 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.)

3 Zasady ubezpieczenia zdrowotnego:
Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczególności na zasadach: 1) równego traktowania oraz solidarności społecznej; 2) zapewnienia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Funduszem

4 Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
1) pracownicy, 2) rolnicy lub ich domownicy, 3) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, 4) duchowni, 5) osoby pobierające świadczenie socjalne, 6) osoby pobierające świadczenie szkoleniowe, 7) żołnierze

5 Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
8) poborowi odbywający służbę zastępczą, 9) policjanci, 10) funkcjonariusze różnych służb, 11) posłowie; 12) sędziowie i prokuratorzy, 13) osoby pobierające emeryturę lub rentę, 14) uczniowie, 15) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, 16) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich,

6 Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
17) bezrobotni, 18) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, 19) osoby pobierające zasiłek stały, 20) uchodźcy, 21) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 22) osoby bezdomne, 23) kombatanci.

7 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony
po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu zgodnie z przepisami oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie.  Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do Funduszu uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

8 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z uprawnionymi członkami rodziny, prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń

9 Jednostki mające obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego:
Osoby pobierające emeryturę lub rentę - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Osoby pracujące – zakład pracy Uczniów i studentów – szkoła Osoby bezrobotne - powiatowy urząd pracy. Osoby pobierające zasiłek - ośrodek pomocy społecznej. Rolników - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

10  Zgłoszenia kierowane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zgłoszenia muszą zawierać: wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu; nazwisko i imię; datę urodzenia; adres zamieszkania; numery PESEL i NIP

11 W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin należy podać stopień pokrewieństwa oraz informację o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym

12 Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:
Do r. – 8,25% podstawy wymiaru Od r. – 8,50% podstawy wymiaru Od r. – 8,75% podstawy wymiaru Od r. – 9,00% podstawy wymiaru Składka jest miesięczna i nierozdzielna

13 Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników jest równa kwocie odpowiadającej cenie połowy kwintala żyta z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym, ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego. W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka opłacana jest z każdego z tych tytułów.


Pobierz ppt "UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google