Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zobowiązania płatnika składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zobowiązania płatnika składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"— Zapis prezentacji:

1 Zobowiązania płatnika składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność

2 Pod pojęciem płatnika składek zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia r. /Dz.U.11poz.74 z 2007r./ rozumiemy m.in.; a/ pracodawcę - w stosunku do pracowników, b/ ubezpieczonego zobowiązanego do opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne, c/ osobę prowadzącą pozarolniczą działalność w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności.

3 Płatnicy składek są zobowiązani do złożenia druku - zgłoszenia płatnika składek w Zakładzie w terminie 7 dni od: a/ daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby, b/ daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenie albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.

4 Płatnik składek jest zobowiązany złożyć druk: - ZUS ZPA - zgłoszenie płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, lub - ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika składek będącego osobą fizyczną w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania we wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej.

5 Do zgłoszenia płatnik składek jest zobowiązany dołączyć kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenie urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON.

6 Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. W tym samym terminie ma także obowiązek dokonać zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym.

7 Osoby, które są obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, z wyjątkiem kontynuowania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, zgłaszają wniosek o objęcie ubezpieczeniami w terminie przez nie wybranym.

8 Osoby, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgłaszają wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w terminie 30 dni od daty ustania ubezpieczeń społecznych.

9 Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych według ustalonego wzoru albo w formie dokumentu elektronicznego z oprogramowania, albo wydruku z tego oprogramowania dokonuje się w jednostce organizacyjnej Zakładu. Na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zakładane jest konto.

10 Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne.

11 Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje: 1/ wymienione w drukach:zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym raporcie miesięcznym i deklaracji rozliczeniowej, 2/ o członkostwie w ofe i o terminach przekazania składki do tego funduszu, 3/ o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnej i odprowadzonej składki na ofe, 4/ inne dane dotyczące kasy chorych, kapitału początkowego i świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

12 Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Ubezpieczenie chorobowe jest dla tych osób dobrowolne.

13 Za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się: 1/ osobę prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, 2/ twórcę i artystę, 3/ osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, 4/ wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną działalnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej.

14 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota deklarowana, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

15 Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

16 Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku.

17 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych będących osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

18 Przepisy te mają zastosowanie do osób, które: 1/ prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, 2/ wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

19 Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy określonego w ustawie budżetowej.

20 Okres nie opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek traktuje się jak okres ubezpieczenia.

21 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

22 Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu w całości płatnicy składek.

23 Stopy procentowe składek wynoszą: 1/ 19,52% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne, 2/ 6,00% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie rentowe, 3/ 2,45% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe, 4/ od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru- na ubezpieczenie wypadkowe. Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

24 Część składki na ubezpieczenie emerytalne pochodzącej ze składki ubezpieczonego, wynosząca 7,30% podstawy wymiaru składki, odprowadzana jest przez Zakład do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego.

25 Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc nie później niż: 1/ do 10 dnia następnego miesiąca- osoba fizyczna opłacająca składkę wyłącznie za siebie, 2/ do 5 dnia następnego miesiąca- jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, 3/ do 15 dnia następnego miesiąca- pozostałe zakłady.

26 Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przesyła jedynie deklarację rozliczeniową. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek: 1/ na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, 2/ na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru tj.zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku.

27 Płatnicy składek są zobowiązani przekazywać zgłoszenia, raporty, deklaracje poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z oprogramowania. Płatnicy składek rozliczającvy składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać dokumenty w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania. W uzasadnionych przypadkach Zakład może upoważnić płatnika składek rozliczającego składki za więcej niż 5 osób do przekazywania dokumentów w formie dokumentu pisemnego.

28 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9,00% podstawy wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna.

29 W przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. W przypadku, gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej iż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

30 Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzajów działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

31 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zobowiązania płatnika składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google