Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Posłuszny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Możliwości finansowania projektów oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Posłuszny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Możliwości finansowania projektów oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Posłuszny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Możliwości finansowania projektów oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Plan prezentacji Ogólne informacje o Programie, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013; obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce w_latach 2007 – 2013;

4 10 Priorytetów Priorytet I-VPriorytet VI-IX środki zostaną przeznaczone na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych (40% środków) zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych (60% środków). Priorytety centralnePriorytety regionalne Priorytet X- Pomoc Techniczna

5 Elementy programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki administracja publiczna rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich adaptacyjność przedsiębiorstw zatrudnienieedukacjaintegracja społeczna Opieka zdrowotna

6 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach komponent centralny komponent regionalny Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW - WUP IP Struktura PO Kapitał Ludzki Priorytet X Pomoc Techniczna WUP MEN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

7 Środki Programu: 11,5 mld euro Finansowanie Programu: w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) co wynosi ok. 9 707 176 000 EUR w 15 % ze środków krajowych co wynosi 1 713 031 059 EUR Na realizację współpracy ponadnarodowej i podejścia innowacyjnego zostanie przeznaczonych 5% alokacji środków finansowych w ramach każdej osi priorytetowej.

8 Priorytety regionalne- wdrażane przez WUP Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich: Wspiera działania na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej oraz rozwijania zatrudnienia w regionie –Wspiera: osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz służby rynku pracy i_inne podmioty w tym NGO; –Typy projektów to min.: szkolenia, doradztwo (również dla pracowników publicznych służb zatrudnienia) staże, jednorazowe środki na rozpoczynanie działalności gospodarczej inicjatywy na rzecz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich;

9 Priorytety regionalne- wdrażane przez WUP Priorytet VII Promocja integracji społecznej;Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Wspiera rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zwiększanie ich dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspiera również instytucje pomocy społecznej; –Wspiera: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, OPS, PCPR, ROPS; –Typy projektów to min.: upowszechnienie i rozwój form aktywnej integracji, wsparcie pracowników instytucji pomocy społecznej oraz sektora ekonomii społecznej, inicjatywy na rzecz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich;

10 Priorytety regionalne- wdrażane przez WUP Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki;Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; Wspiera podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki; –Wspiera: osoby pracujące, pracownicy naukowi, studenci, przedsiębiorstwa i_ich pracownicy; –Typy projektów to min.: szkolenia i doradztwo, badania i analizy dot. trendów rozwojowych w regionie, tworzenie i aktualizacja RSI, wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki;

11 Priorytety regionalne- wdrażane przez WUP Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Wspiera wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty instytucji oświaty w regionie –Wspiera uczniów i słuchaczy systemu oświaty, instytucje oświatowe, przedszkola, szkoły; –Typy projektów to min.: programy rozwojowe szkół w tym szkół zawodowych, stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, kształcenie kadr systemu oświaty, inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

12 Środki PO KL w województwie podkarpackim: Ogółem – 432 312 702,00 Euro, w tym: Priorytet VI – 137 388 741,10 Euro Priorytet VII – 94 531 900,95 Euro Priorytet VIII – 96 697 412,60 Euro Priorytet IX – 103 694 647,35 Euro

13 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

14 Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe Grupy docelowe: dzieci w wieku przedszkolnym, rodzice tych dzieci, przedszkola. Typy konkursów: Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; Wsparcie istniejących przedszkoli; Kampanie informacyjne promujące edukację przedszkolną.

15 Działanie 9.1.1. Planowane terminy konkursów Ogłoszenie o konkursie 19 lutego 2008 roku Planowana alokacja na konkurs 22 000 000 zł Planowana kwota do wydatkowania w 2008 r. 10 661 597 zł

16 Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe Grupy docelowe: szkoły; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne. Typy projektów: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, ukierunkowane na wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia (dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, doradztwo i opieka pedagogiczno-pedagogiczna, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, innowacyjne formy nauczania).

17 Działanie 9.1.2 Planowane terminy konkursów Ogłoszenie o konkursie II kwartał 2008 r. Planowana alokacja na konkurs 12 700 000 zł Planowana kwota do wydatkowania w 2008 r. 4 239 171 zł

18 Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych projekty systemowe Grupy docelowe: uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny. Typy projektów: realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej.

19 Regulamin przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego – ogólne zasady Wsparcie dla 40 uczniów szkół gimnazjalnych i 60 uczniów szkół ponadgimnazjalnych; Uczniowie otrzymujący stypendia z innych źródeł nie mogą równocześnie ubiegać się o uzyskanie wsparcia stypendialnego w ramach niniejszego programu; Wniosek o przyznanie wsparcia stypendialnego dla ucznia składa szkoła, wg wzoru; Wysokość stypendium dla ucznia: 290, 00 PLN (brutto) x 8 miesięcy; Kwota jednorazowego wynagrodzenia dla nauczyciela-opiekuna stypendysty: 500,00 PLN (brutto) za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. Wynagrodzenie wypłacone będzie na wskazany w umowie rachunek bankowy nauczyciela, po złożeniu sprawozdania końcowego.

20 Regulamin przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego – kryteria przyznawania średnia ocen z wszystkich przedmiotów obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2006/2007) na poziomie minimum - 4,75; średnia ocen z dowolnie wybranych - minimum 3 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych (z grupy przedmiotów występujących w danym rodzaju szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) na poziomie minimum 5,0 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2006/2007); dochód w rodzinie stypendysty przypadający na jednego członka rodziny (uczeń nie może otrzymać wsparcia stypendialnego przy dochodzie powyżej 1008,00 PLN); udział w konkursach, olimpiadach, turniejach w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych;

21 Regulamin przyznawania wsparcia stypendialnego – składanie wniosków Miejsce składania wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 20 35-025 Rzeszów (sekretariat pokój 202) Termin: 29 lutego 2008 r. w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30;

22 Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekty konkursowe Grupy docelowe: szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, ich uczniowie i słuchacze, partnerzy gospodarczy, pracodawcy Typy projektów: diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,

23 9.2 Typy projektów c.d programy rozwojowe dla szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności: –doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)

24 9.2 Typy projektów c.d dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) dodatkowe zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

25 9.2 Typy projektów c.d współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawę jakości nauczania

26 Działanie 9.2. Planowane terminy konkursów Ogłoszenie o konkursie 13 lutego 2008 r. Planowana alokacja na konkurs 13 200 000 zł Planowana kwota do wydatkowania w 2008 r. 4 423 927 zł

27 Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Projekty konkursowe Grupy docelowe: osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalnego kształcenia ustawicznego partnerzy społeczno – gospodarczy pracodawcy

28 9.3 Typy projektu typy projektów: konkursowe kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego rynku pracy w tym zakresie, programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji)

29 9.3 Typy projektu c.d usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy –monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy –podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty –rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu

30 Działanie 9.3 Planowane terminy konkursów Ogłoszenie o konkursie II kwartał 2008 r. Planowana alokacja na konkurs 4 900 000 zł Planowana kwota do wydatkowania w 2008 r. 1 627 421 zł

31 Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty projekty konkursowe Grupy docelowe: nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą typy projektów: konkursowe studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli, w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć)

32 9.4 Typy projektu c.d studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

33 Działanie 9.4. Planowane terminy konkursów Ogłoszenie o konkursie II kwartał 2008 r. Planowana alokacja na konkurs 4 100 000 zł Planowana kwota do wydatkowania w 2008 r. 1 373 952 zł

34 Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Grupy docelowe: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju

35 Działanie 9.5 Typy projektu typy projektów: konkursowe Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach Działania informacyjno- promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

36 Działanie 9.5. Planowane terminy konkursów Ogłoszenie o konkursie IV kwartał 2008 r. Planowana alokacja na konkurs 2 400 000 zł Planowana kwota do wydatkowania w 2008 r. 8000 000 zł

37 Dziękuję za uwagę! Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 20 tel. 0-17 852 44 62 oraz ul. Poniatowskiego 10 tel. 0-17 853 46 60 35-025 Rzeszów www.wup-rzeszow.pl


Pobierz ppt "Jacek Posłuszny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Możliwości finansowania projektów oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google