Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty (marzec 2011 r.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty (marzec 2011 r.)"— Zapis prezentacji:

1 Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty (marzec 2011 r.)

2 Projektowane zmiany dotyczą: zmiany ustroju szkolnego, systemu nadzoru pedagogicznego, systemu egzaminów zewnętrznych, systemu wspomagania szkół i placówek, organizacji edukacji przedszkolnej i systemu opieki nad małym dzieckiem modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, grupowania jednostek występujących w systemie oświaty,

3 Projektowane zmiany dotyczą: reguł dofinansowywania kształcenia zawodowego i ustawicznego, organizacji kształcenia zawodowego, przekazywania szkół do prowadzenia organizacjom pożytku publicznego, zakładania niepublicznych polskich szkół uzupełniających i ośrodków polskiej edukacji dla dzieci obywateli polskich zamieszkałych za granicą.

4 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) Zmiany ustroju szkolnego JESTBĘDZIE – szkoły podstawowe – gimnazja – szkoły ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe licea ogólnokształcące licea profilowane technika uzupełniające licea ogólnokształcące technika uzupełniające szkoły policealne szkoły specjalne – szkoły podstawowe – gimnazja – szkoły ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe licea ogólnokształcące technika szkoły policealne szkoły specjalne – polskie szkoły uzupełniające 4

5 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) Planowane przekształcenia dotychczasowych szkół w licea ogólnokształcące dla dorosłych w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2015 r. - zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych - licea profilowane dla dorosłych - technika dla dorosłych - uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych i dla młodzieży - technika uzupełniające dla dorosłych i dla młodzieży liceum ogólnokształcące dla dorosłych 5

6 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) Nowe formy łączenia szkół i placówek przedszkole szkoła podstawowa grupa przedszkolno – podstawowa gimnazjum liceum ogólnokształcące grupa gimnazjalno – licealna szkoły zawodowe (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna) szkoły dla dorosłych (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 6

7 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) Nowe formy łączenia szkół i placówek centrum rozwoju edukacji poradnia psychologiczno- pedagogiczna placówka doskonalenia nauczycieli biblioteka pedagogiczna 7

8 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) Poprawa efektywności kształcenia zawodowego (uzasadnienie projektu ustawy) 1) zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów, w tym podział zawodów na kwalifikacje; 2) zmodernizowanie podstawy programowej kształcenia w zawodach; 3) konsolidacja edukacji zawodowej i ustawicznej, 3-letnia ZSZ, nabywanie kwalifikacji zawodowych w formach kursowych; 4) zmiany w systemie egzaminów. 8

9 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) Kwalifikacyjny kurs zawodowy: realizowany w oparciu o podstawę programową kształcenia w danym zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji zawodowej ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację zawodową

10 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 2) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 3) centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, o których mowa w art. 62b 4) placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 4 (placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego); 5) centra i ośrodki, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 6) osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. 10

11 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potwierdzający poszczególne kwalifikacje wyodrębnione w zawodach potwierdzający kwalifikacje w tych zawodach, których specyfika nie pozwoli na wyodrębnienie kwalifikacji 11

12 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogli przystąpić: uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe (w trakcie nauki) osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy osoby, które ukończyły 18 lat i nie uzyskały dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w innym trybie 12

13 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) Egzamin na tytuł zawodowy/czeladnika i tytuł mistrza w zawodzie Instytucje uprawnione do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w systemie oświaty Izby rzemieślnicze 13

14 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) pozytywnie zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dofinansowywanie niepublicznej oferty kształcenia zawodowego dorosłych, w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych i szkół policealnych 14

15 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (marzec 2011 r.) Kształcenie na odległość obowiązkowe zajęcia edukacyjne dodatkowe zajęcia edukacyjne zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, specjalistyczne 15

16 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (marzec 2011 r.) (wersja przekazana do uzgodnień międzyresortowych, partnerów społecznych oraz związków zawodowych) www.men.gov.pl Wyszukaj w BIP Akty prawne Projekty aktów prawnych 2008 - 2011


Pobierz ppt "Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty (marzec 2011 r.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google