Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 Przysiek, 27 września 2013 r. Organizator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 Przysiek, 27 września 2013 r. Organizator."— Zapis prezentacji:

1 Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 Przysiek, 27 września 2013 r. Organizator

2 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dokumenty Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 powstał w oparciu o Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2011 r. do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (art. 21 pkt. 4a, art. 21a oraz art. 113 ust. 1), regionalne ośrodki polityki społecznej, jako jednostki organizacyjne samorządów województw wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej, koordynują działania na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionach.

3 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej, programy wojewódzkie na rzecz ekonomii społecznej stanowią programy wykonawcze dla strategii rozwoju województw oraz strategii polityki społecznej. Takie umiejscowienie programu na rzecz ekonomii społecznej wskazuje na traktowanie tego sektora jako ważnego obszaru polityki społecznej (a nawet szerzej – polityki rozwoju), zarówno w wymiarze regionalnym jak i krajowym. Umiejscowienie Programu w strukturze dokumentów Województwa

4 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umiejscowienie Programu w strukturze dokumentów Województwa Kujawsko-Pomorski Program odwołuje się do Strategii Rozwoju Województwa: Wprost do 3 priorytetu obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2020 (Rozwój zasobów ludzkich). W projekcie nowej Strategii rozwoju województwa kujawsko- pomorskiego do roku 2020 program wskazany jest jako jeden z Kujawsko-Pomorskich Programów Rozwoju w ramach Programu strategicznego Społeczeństwo. Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej stanowi program wojewódzki w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

5 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umiejscowienie Programu w strukturze dokumentów Województwa Kujawsko-Pomorski Program odwołuje się do RPO na lata 2014-2020. W ramach projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ekonomia społeczna znalazła miejsce w ramach: Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo – EFS oraz Osi priorytetowej 12. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

6 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Prace nad Programem W marcu 2012 roku Uchwałą Nr 12/272/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego utworzono Wojewódzki Zespół Ekspercki ds. Ekonomii Społecznej. W kwietniu 2012 roku Zarządzeniem nr 8/2012 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu powołano Interdyscyplinarną Grupę Roboczą ds. Ekonomii Społecznej. Wojewódzki Zespół Ekspercki ds. Ekonomii Społecznej i Interdyscyplinarna Grupa Robocza ds. ekonomii społecznej składają się z przedstawicieli władz województwa, podmiotów reprezentujących sektor ekonomii społecznej, organizacji tworzących infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej oraz przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, instytucji rynku pracy oraz środowiska akademickiego.

7 Prace nad Programem Zespół ekspercki, pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Michała Korolko, na pierwszym spotkaniu w lutym 2012 roku wypracował zarys programu i 4 cele szczegółowe. Na kolejnych spotkaniach, interdyscyplinarna grupa robocza, opracowała szczegółowe zapisy programu, w tym: - cele szczegółowe, priorytety celów szczegółowych programu, - kierunki interwencji priorytetów programu, - wskaźniki realizacji celów szczegółowych programu. Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

8 Kolejne kroki nad programem Wstępny projekt programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 grudnia 2012 r. (Uchwała Nr 52/1661/12). W dniach 25 stycznia 2013 r. – 28 lutego 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostało przyjęte Uchwałą Nr 19/722/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2013 r. Obecnie zakończyła się ewaluacja ex-ante programu. Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

9 Cel główny: Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w realizacji regionalnych i lokalnych polityk publicznych w województwie kujawsko- pomorskim 4 Priorytety 11 Celów szczegółowych 34 Kierunki interwencji Harmonogram realizacji programu Wskaźniki realizacji programu Struktura Programu Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

10 Priorytet 1 Poprawa efektywności i skali działania podmiotów ekonomii społecznej (PES) Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności kadry PES 1.2 Promocja marki i jakości PES 1.3 Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Program – priorytety i cele szczegółowe Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

11 Priorytet 2 Stworzenie kompleksowego systemu wspierania ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Cel szczegółowy: 2.1 Rozwój infrastrukturalnego systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie 2.2 Rozwój instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej w regionie Program – priorytety i cele szczegółowe Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

12 Priorytet 3 Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną i innymi podmiotami Cel szczegółowy: 3.1 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczności lokalnych 3.2 Rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej 3.3 Rozwój form współpracy i wsparcia PES ze strony samorządów lokalnych i innych partnerów Program – priorytety i cele szczegółowe Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

13 Priorytet 4 Wzrost świadomości społecznej wśród mieszkańców regionu na temat ekonomii społecznej Cel szczegółowy: 4.1 Monitorowanie wpływu ekonomii społecznej na włączenie społeczne 4.2 Popularyzacja ekonomii społecznej w społeczeństwie regionu 4.3 Włączanie wiedzy na temat ekonomii społecznej do systemu kształcenia formalnego i nieformalnego Program – priorytety i cele szczegółowe Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

14 Znaczenie Programu Priorytety, cele szczegółowe i kierunki interwencji Programu określają i przyczyniają się w szczególności do: stworzenia podstawowych kierunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w zakresie integracji zawodowej, integracji społecznej oraz dostępnych usług społecznych wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb w województwie; stworzenia docelowej wizji sieci infrastrukturalnego wsparcia ekonomii społecznej w województwie (sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, infrastruktura finansowa); Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

15 Znaczenie Programu cd. zaprojektowania mechanizmów oddziaływania edukacyjnego samorządu województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie rozwoju ekonomii społecznej (rola gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych); określenia mechanizmu współpracy na rzecz ekonomii społecznej między różnego rodzaju instytucjami, które mogą mieć wpływ na jej rozwój w regionie, m. in. pomiędzy ROPS a instytucjami Wdrażającymi PO KL; określenia mechanizmu promocji rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie poprzez system oświaty dzieci i młodzieży oraz system edukacji dorosłych. Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

16 Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593) art. 21 pkt 4a, do zadań samorządu województwa należy m.in. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie. Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

17 Zgodnie z art. 21a, działania na rzecz ekonomii społecznej w regionie obejmują w szczególności: 1) rozwój infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; 2) inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

18 4) monitorowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej służącej zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5) zwiększanie kompetencji służb zajmujących się aktywizacją, integracją oraz reintegracją społeczną i zawodową osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

19 Dziękuję za uwagę ORGANIZATOR


Pobierz ppt "Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 Przysiek, 27 września 2013 r. Organizator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google