Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013

2 OBRZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI I.2.UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

3 Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o procesie nabywania wiadomości i umiejętności przez uczniów. Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: analizy ankiet skierowanych do nauczycieli, analizy ankiet skierowanych do uczniów, analizy ankiet skierowanych do przedstawicieli rodziców, wywiadu z dyrektorem szkoły, analizy dokumentacji szkoły.

4 Pytania kluczowe: Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową? Czy w szkole analizuje się osiągnięcia uczniów? Czy analiza osiągnięć uczniów uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? Czy w szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczących się? Czy nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów? Czy w szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się? Czy wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia?

5 Wskaźniki wewnątrzszkolne: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawa programowa. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów. Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. W szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczących się. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów. W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się. Wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia.

6 Wyniki :

7 1). Ankiet skierowanych do nauczycieli Ankietowanych: 15 osób ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 1.W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętności opisane podstawa programową? niewielkim,-0. małym, -0. przeciętnym- 5, (33,3%) dobrym- 10, (66,7%) bardzo dobrym, -0. dużym -0.

8 2. Jakie umiejętności uczniowie nabywają w szkole? matematyczne- 14, (93,3%) sportowe- 15,(100%) manualne- 14, (93,3%) artystyczne- 13, (86,7%) społeczne- 14, (93,3%) humanistyczne- 15, (100%) radzenia sobie w różnych sytuacjach-12, (80%) pracy w grupie-13, (86,7%) zawierania kontaktów interpersonalnych-13, (86,7%) systematycznej pracy-11, (73,3%) inne, jakie?językowe-1, kulinarne-1, informatyczne-1 (20%)

9 3. Czy osiągnięcia uczniów są analizowane? tak- 15 (100%) nie 4. Jeśli Tak, to w jaki sposób? obserwacje nauczycielskie uczniów i klas- 15, (100%) przeprowadzanie sprawdzianów diagnozujących- 15, (100%) karty pracy, ankiety ewaluacyjne-15, (100%) zestawienia ocen z prac klasowych, sprawdzianów- 15, (100%) kierowanie uczniów na badania w PPP- 15, (100%) tworzenie kół zainteresowań- 15, (100%) tworzenie zajęć wyrównawczych- 15, (100%) indywidualne rozmowy z uczniami- 15, (100%) analiza egzaminów zewnętrznych- 14, (93,3%) zachęcanie i przygotowywanie do konkursów-15, (100%) zakładanie KIPU dla uczniów z takimi potrzebami- 15, (100%) inne, ……..(jakie?) 5. Czy podczas analizy osiągnięć szkolnych uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe? tak- 15 (100%) nie – 0

10 6. Jeśli Tak, to jakie? tworzenie grup zaawansowania na językach obcych- 14, (93,3%) dobór odpowiednich ćwiczeń fizycznych do możliwości ucznia- 14, (93,3%) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb edukacyjnych uczniów- 15,(100%) inne, jakie? stopniowania trudności zadawanych zadań- 3 (20%) 7. Czy w szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczniów? tak-15 (100%) nie-0.

11 8. Jeśli Tak, to jakie Pani/Pana zdaniem są to wnioski? zorganizowanie zajęć wyrównawczych- 3, (23,1%) wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych-1, (7,7%) brak systematyczności w odrabianiu prac domowych-2, (15,4%) związane z doborem metod w pracy z uczniami oraz form utrwalających ich umiejętności-1, (7,7%) omawiane zagadnień, które sprawiają uczniom problemy- 2, (15,4%) zwiększenie liczby jednostek lekcyjnych w planie pracy na zagadnienia wymagające poprawy- 4, (30,1%)

12 9. Czy wierzy Pan/Pani w możliwości swoich uczniów? Jeśli tak, to w jaki sposób jest to im okazywane? Wszyscy nauczyciele wierzą w możliwości swoich uczniów. Jest to im okazywane poprzez: zachęta do poprawiania ocen- 4,(26,6%) dawanie drugiej szansy- 3, (20%) słownie wierzę, że stać cię na więcej-3,(20%) chwalenie uczniów na forum klasy oraz przed rodzicami-5,(33,3%) zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach- 5,(33,3%) pochwały- 7,(46,7%) nagradzanie oceną cząstkowa lub plusem- 8,(53,3%) zachęty do pracy- 4,(26,7%) rozmowy motywujące na lekcjach wychowawczych-1,(6,7%) pomoc w trakcie wypowiedzi ustnej-1, (6,7%) motywowanie do pracy poprzez przygotowanie prac dodatkowych dla uczniów-2,(13,3%) prace z uczniem zdolnym i słabym-1. (6,7%)

13

14 10. Czy w szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów? tak- 15 (100%) nie -0. 11. Jeśli Tak to w jaki sposób? nacisk na dobór metod i form utrwalających umiejętności uczniów- 14, (93,3%) praca metoda projektów- 13, (86,6%) dodatkowe zajęcia z uczniami(wyrównawcze)- 3 (20%)

15 12. Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektu kształcenia? tak- 15 (100%) nie – 0. 13.Jeśli Tak to w jaki sposób? sukcesy uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych- 15,(100%) coraz wyższe wyniki sprawdzianów zewnętrznych-14, (93,3%) większa liczba uczniów otrzymujących świadectwo z wyróżnieniem- 9,(60%) sukcesy absolwentów-12,(80%) inne, jakie? -0.

16 2). Ankiet skierowanych do uczniów Ankietowanych: 70 osób ANKIETA DLA UCZNIÓW 1. Czy nauczyciele wierzą w Twoje możliwości? tak- 66 (94,3%) nie- 4 (5,7%)

17 2. Jeśli tak, to w jaki sposób to okazują? wierzę, że stać cię na więcej- 36,(51,4%) zachęcają do poprawiania ocen- 45,(64,3%) dają druga szansę- 41,(58,6%) zachęcają do udziału w kołach zainteresowań- 22,(31,4%) zachęcają do udziału w konkursach- 35,(50%) zachęcają na lekcjach do aktywności- 44,(57,1%) nagradzają za aktywny udział plusem lub oceną- 46,(65,7%) chwalą indywidualnie- 10, (14,3%) chwalą na forum klasy i przed rodzicami- 15,(21,4%) inne, jakie? - 0

18 3). Ankiet skierowanych do przedstawicieli rodziców Ankietowanych: 52 osoby ANKIETA DLA RODZICÓW

19 1. Proszę zaznaczyć umiejętności jakie uczniowie nabywają w szkole? matematyczne- 46,(88,5%) sportowe- 44,(84,6%) manualne- 27,(51,9%) artystyczne- 40, (76,9%) społeczne- 29,(55,8%) techniczne- 32,(61,5%) obywatelskie- 34,(65,4%) radzenia sobie w różnych sytuacjach- 33,(63,4%) współpracy w grupie- 45,(86,5%) interpersonalne- 35,(67,3%) inne, jakie?

20 2. Czy nauczyciele wierzą w możliwości swoich uczniów? tak- 48 (92,3%) nie- 4 (7,7%)

21 3. Jeśli tak, to w jaki sposób to okazują? wierzę, że stać cię na więcej- 25,(48,1%) zachęcają do poprawiania ocen- 45,(86,5%) dają druga szansę- 39,(75%) zachęcają do udziału w kołach zainteresowań-34,(65,4%) zachęcają do udziału w konkursach- 31,(59,6%) zachęcają na lekcjach do aktywności- 31,(59,6%) nagradzają za aktywny udział plusem lub oceną- 36,(69,2%) chwalą dzieci indywidualnie- 19, (36,5%) chwalą dzieci na forum klasy i przed rodzicami- 24,(46,1%) inne, jakie? -0

22 4). Wywiad z dyrektorem szkoły 1. Czy w szkole analizuje osiągnięcia uczniów? Jeśli tak, to w jaki sposób? W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej, w zespołach przedmiotowych, w zespołach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, na zebraniach klasowych z rodzicami. Brane są pod uwagę oceny, możliwości uczniów i ich postępy, jak również deficyty zdrowotne. 2. Czy nauczyciele znają możliwości rozwojowe uczniów i skąd czerpią wiedzę na ten temat ? Nauczyciele znają możliwości rozwojowe swoich uczniów. Swą wiedzę na ten temat czerpią z obserwacji uczniów, z kart pracy, z opinii wydawanych przez PPP, z rozmów z uczniami i ich rodzicami. 3. Czy podczas analizy osiągnięć szkolnych uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe? Jeżeli tak, to jakie? Podczas analizy osiągnięć uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe. Brane są pod uwagę postępy uczniów – skala porównawcza, uzdolnienia, często deficyty zdrowotne.

23 4. Czy w szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczniów? Jeśli tak, to jakie Pani zdaniem są to wnioski W szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczniów, np. stwierdza się duże zaangażowanie uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 5. Czy w szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów? Jeśli tak, to w jaki sposób? W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów poprzez różnego rodzaju programy dydaktyczne, modyfikację zajęć dydaktycznych, urozmaicenie prowadzonych zajęć dydaktycznych i stosowanie różnorodnych metod pracy. 6. Czy wdrażane wnioski przyczynią się do wzrostu efektów kształcenia? Jeśli tak, to w jaki sposób? Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, co widać w wynikach dydaktycznych, w wynikach konkurów przedmiotowych czy zawodów sportowych. 7. Czy oferta zajęć pozalekcyjnych jest modyfikowana i wzbogacana? Oferta zajęć pozalekcyjnych jest bogata i na bieżąco, w miarę potrzeb uczniów jest modyfikowana i wzbogacana.

24 5). Analizy dokumentacji szkoły Na podstawie dokumentacji szkoły dokonano analizy ocen śródrocznych i rocznych klas I, II i III w roku szk. 2009/10, 2010/2011, 2011 /12. Rok szkolny Ilość uczniów Liczba uczniów z ocenami ndst. % Liczba uczniów bez ocen ndst. Liczba uczniów niepromowanych % Liczba uczniów promowanych % I sem. 2009/2010 1752514,2150- - II sem. 2009/10 17595,116642,217197,8 I sem. 2010/11 1712212,8149- -- II sem. 2010/11 17152,916621,116998,9 I sem. 2011/12 1652615,7139- -- II sem. 2011/12 16584,81575316096,7

25 A NALIZA WYNIKÓW Uczniowie opanowali wiadomości i umiejętności opisane podstawą programową w większości w stopniu dobrym. W szkole dokonuje się analizy osiągnięć uczniów. Analizując umiejętności uczniów uwzględniane są ich możliwości. Nauczyciele w większości wierzą w możliwości uczniów, jednak rzadko chwalą uczniów indywidualnie i na forum. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów. Wdrażane wnioski w większości przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, widoczny jest jednak niewielki spadek zdawalności wynikający z dużej absencji uczniów.

26 WNIOSKI I REKOMENDACJE Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową. W szkole analizuje się, formułuje i wdraża wnioski z osiągnięć uczniów. Nauczyciele wierzą w możliwości uczniów, które prowadzą do uzyskania lepszych wyników, jednak należy częściej chwalić uczniów indywidualnie, na forum i do rodziców. Wdrażane wnioski w większości przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, jednak należy zwiększyć współpracę z rodzicami uczniów z większymi absencjami.

27 SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW: Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej, na zebraniu z rodzicami

28 Dziękujemy za uwagę! mgr inż. Anna Gutkiewicz mgr Marta Wójcik - Marzec


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google