Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Delegatura w Płocku Organizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej – wnioski i uwagi do rozważenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Delegatura w Płocku Organizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej – wnioski i uwagi do rozważenia."— Zapis prezentacji:

1 Delegatura w Płocku Organizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej – wnioski i uwagi do rozważenia przez dyrektorów szkół

2 Delegatura w Płocku Przepisy rozp. MEN dot. Ramowych planów nauczania stosuje się od dnia 1 września 2012 r.: w kl. I i IV szkoły podstawowej, w kl. I gimnazjum, w kl. I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, LO, technikum, szkoły policealnej i szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi. (Dz. U. z 2012 r., poz. 204)

3 Delegatura w Płocku Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół weszło w życie od 1 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) -przepisy ww. rozp. określają terminy stosowania nowej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół

4 Delegatura w Płocku MONITOROWANIE podstawy programowej jest obowiązkiem nauczycieli i dyrektorów szkół. Jak się z niego wywiązać, żeby rzeczywiście podnieść jakość nauczania? Biurokratyczny nakaz może przerodzić się w skutecznie narzędzie kierowania procesem dydaktycznym.

5 Delegatura w Płocku MONITOROWANIE to inaczej sprawdzanie oraz systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiąganej jakości pracy. Monitorowanie przebiega w trzech płaszczyznach. Możemy ująć to na schemacie: MONITOROWANIE to inaczej sprawdzanie oraz systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiąganej jakości pracy. Monitorowanie przebiega w trzech płaszczyznach. Możemy ująć to na schemacie:

6 Delegatura w Płocku MONITORING ILOŚCIOWY, np.: - zgodność liczby godz. zajęć z ramowymi planami nauczania, - ilość godz. zrealizowanych, - frekwencję uczniów, - liczbę uczniów w konkursach, olimpiadach, - liczbę finalistów, laureatów, - ilość imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań

7 Delegatura w Płocku MONITORING JAKOŚCIOWY, np.: 1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone przez: a) wyniki egzaminów zewnętrznych b) wyniki egzaminów próbnych c) wyniki testów diagnozujących wiedzę i umiejętności d) wyniki analiz ocen śródrocznych i rocznych 2. Aktywność szkolną i pozaszkolną uczniów 3. Relacje interpersonalne 4. Dokonania wychowawcze nauczycieli MONITORING JAKOŚCIOWY, np.: 1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone przez: a) wyniki egzaminów zewnętrznych b) wyniki egzaminów próbnych c) wyniki testów diagnozujących wiedzę i umiejętności d) wyniki analiz ocen śródrocznych i rocznych 2. Aktywność szkolną i pozaszkolną uczniów 3. Relacje interpersonalne 4. Dokonania wychowawcze nauczycieli

8 Delegatura w Płocku MONITORING ORGANIZACYJNY, dotyczy w szczególności: wypełniania zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. 1. Na początku roku szkolnego zebranie rady pedagogicznej powinno zaowocować istotnymi działaniami, wskazaniami, wnioskami, które można wykorzystać podczas monitorowania wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

9 Delegatura w Płocku 2. Prowadząc posiedzenie rady pedagogicznej na początku roku szkolnego warto omówić i przyjąć narzędzia do planowania i rozliczania realizacji minimalnej ilości godzin z danego przedmiotu i wszystkich przedmiotów w szkole na dany etap edukacyjny.

10 Delegatura w Płocku 3. Nauczyciel winien zaplanować realizację godzin na 32/33 tygodnie w ciągu roku. Łączna liczba godzin zaplanowanych na 33 tygodnie do realizacji w ciągu roku będzie nieco większa od minimalnej liczby godzin wskazanej przez MEN, co zapewni szkole bezpieczną ich realizację.

11 Delegatura w Płocku Dalsze zadania szkoły, np.: 1) Podjęcie decyzji o planowaniu realizacji minimalnej ilości godzin w roku szkolnym (np. za pomocą rozkładów materiału, planów kierunkowych, planów wynikowych). 2) Zaplanowanie i obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli pod kątem realizacji treści z podstawy programowej (realizacja gł. umiejętności przedmiotowych i umiejętności szczegółowych z realizowanych treści danego przedmiotu). Dalsze zadania szkoły, np.: 1) Podjęcie decyzji o planowaniu realizacji minimalnej ilości godzin w roku szkolnym (np. za pomocą rozkładów materiału, planów kierunkowych, planów wynikowych). 2) Zaplanowanie i obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli pod kątem realizacji treści z podstawy programowej (realizacja gł. umiejętności przedmiotowych i umiejętności szczegółowych z realizowanych treści danego przedmiotu).

12 Delegatura w Płocku 3) Zaplanowanie podsumowania realizacji podstawy programowej na koniec cyklu kształcenia (można za pomocą oświadczenie nauczyciela, które potwierdza, że cele i umiejętności określone w podstawie programowej w poszczególnych klasach w trzyletnim cyklu kształcenia zostały przez nauczyciela zrealizowane w ramach nauczanego przedmiotu) lub na podstawie krótkiego badania za pomocą ankiety, którą wypełniają nauczyciele. 3) Zaplanowanie podsumowania realizacji podstawy programowej na koniec cyklu kształcenia (można za pomocą oświadczenie nauczyciela, które potwierdza, że cele i umiejętności określone w podstawie programowej w poszczególnych klasach w trzyletnim cyklu kształcenia zostały przez nauczyciela zrealizowane w ramach nauczanego przedmiotu) lub na podstawie krótkiego badania za pomocą ankiety, którą wypełniają nauczyciele.

13 Delegatura w Płocku 4) Umieszczenie w protokole rady pedagogicznej, raz/dwa razy w roku, zapisu dotyczącego podsumowania realizacji podstawy programowej. 5) Zestawienie wniosków z realizacji podstawy programowej dokonywanej przez nauczycieli z wynikami egzaminów zewnętrznych i z wnioskami z prowadzonego nadzoru pedagogicznego. 4) Umieszczenie w protokole rady pedagogicznej, raz/dwa razy w roku, zapisu dotyczącego podsumowania realizacji podstawy programowej. 5) Zestawienie wniosków z realizacji podstawy programowej dokonywanej przez nauczycieli z wynikami egzaminów zewnętrznych i z wnioskami z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

14 Delegatura w Płocku W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego należy pamiętać o obowiązku: - monitorowania wdrażanej przez nauczycieli nowej podstawy programowej, - ocenie stopnia opanowania przez uczniów określonej wiedzy i umiejętności, - nadzorowaniu wdrażania wniosków wynikających z analizy opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów.

15 Delegatura w Płocku UWAGI i WNIOSKI wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w kontekście monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego (wybrane przykłady) - zbyt rzadko monitoruje się postęp w osiągnięciach uczniów poprzez recenzowanie projektów edukacyjnych oraz prac domowych ucznia; - podczas lekcji języka polskiego nauczyciele stosują aktywizujące metody, np. dyskusję, ale mniej - formę prezentacji; UWAGI i WNIOSKI wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w kontekście monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego (wybrane przykłady) - zbyt rzadko monitoruje się postęp w osiągnięciach uczniów poprzez recenzowanie projektów edukacyjnych oraz prac domowych ucznia; - podczas lekcji języka polskiego nauczyciele stosują aktywizujące metody, np. dyskusję, ale mniej - formę prezentacji;

16 Delegatura w Płocku - najbardziej popularną formą uczestnictwa w kulturze jest udział uczniów w seansach filmowych, nieco rzadziej uczniowie mają okazję do obejrzenia sztuki teatralnej, sporadycznie zwiedzają wystaw i uczestniczą w koncertach; - w ramach lekcji z geografii rzadko prowadzi się zajęcia w terenie, stosunkowo niewiele razy sięga się do zasobów regionu, wiele szkół wcale nie prowadzi takich zajęć;

17 Delegatura w Płocku - podczas lekcji biologii nie jest stałą praktyką stosowanie doświadczeń, obserwacji mikroskopowych i terenowych; w niewielkim zakresie realizowano zajęcia w ogrodzie botanicznym czy zoologicznym; - podczas lekcji chemii i fizyki doświadczenia, eksperymenty, pomiary, pokazy/demonstracje oraz filmy dydaktyczne prowadzi się na niektórych bądź na wybranych zajęciach w zależności od tematyki.

18 Delegatura w Płocku Zajęcia WF powinny być prowadzone w sali gimnastycznej/sportowej, bądź na boisku szkolnym Lekcje wychowania fizycznego można organizować: 1) w systemie klasowo-lekcyjnym (1 godz tygodniowo) 2) w formie zajęć do wyboru (sportowe, sprawnościowo- zdrowotne, taneczne, turystyczne – na pozostałych godzinach obowiązkowych)

19 Delegatura w Płocku ZDANIEM MINISTERSTWA SPORTU blisko połowa chłopców w wieku 13 lat spędza ponad dwie godziny dziennie przy komputerze (ponad 20 proc. ma w tym wieku nadwagę). Aż 18 proc. polskich 18-latków narzeka na bóle pleców i stawów. Wady postawy ma nawet 60 proc. dzieci. Tylko 10 proc. 14-latków podejmuje jakąkolwiek aktywność fizyczną, np. jeździ na rowerze lub gra w piłkę. Te dane powinny wzbudzić nasze refleksje…

20 Delegatura w Płocku Ministerstwo Sportu rozpoczyna ogólnopolską kampanię Stop zwolnieniom z WF Proponuje się, by wspólnie z rodzicami uczniów, organami prowadzącymi, społecznością lokalną, podjąć rozmowy i działania na temat przyczyn i skutków unikania przez dzieci i młodzież zajęć WF-u, kiedy uczniowie nie muszą być zwalniani z zajęć i dlaczego zwolnienia są szkodliwe.

21 Delegatura w Płocku MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 Głównym celem projektu jest wsparcie szkół zawodowych we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Cel ten będzie osiągany poprzez: monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach, przygotowanie, w oparciu o wnioski z monitorowania, oferty doskonalenia kadry zarządzającej oraz nauczycieli szkół zawodowych. szczegółowe informacje na stronie www.monitorowanieppkz.pl

22 Delegatura w Płocku Uwagi dot. wypełniania Ankiety monitorowania podstawy programowej I przykład: Wypełnianie informacji wzajemnie się wykluczających, np. rodzice uczniów byli informowani podczas spotkań klasowych/szkolnych i nie byli informowani. II przykład: Nie wskazano żadnej formy uczestnictwa rodziców w życiu szkoły z inicjatywy tej szkoły - wygląda na to, że w szkole nie organizowano, np. zebrań z rodzicami.


Pobierz ppt "Delegatura w Płocku Organizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej – wnioski i uwagi do rozważenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google