Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURY PROCEDURY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURY PROCEDURY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURY PROCEDURY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009/2010

2 opr. GCH/10/20092 EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBĘDZIE SIĘ 27, 28 i 29 kwietnia 2010r. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 27 kwietnia (wtorek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 27 kwietnia (wtorek) CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – - 28 kwietnia (środa) - 28 kwietnia (środa) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 29 kwietnia (czwartek) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 29 kwietnia (czwartek) WSZYSTKIE EGZAMINY ROZPOCZYNAJA SIĘ O godz. 9 00

3 opr. GCH/10/20093 UCZEŃ ZGŁASZA SIĘ NA KAŻDĄ CZĘŚĆ EGZAMINU W MIEJSCU I CZASIE WYZNACZONYM PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

4 opr. GCH/10/20094 O USTALONEJ GODZINIE ZDAJACY WCHODZĄ DO SALI pojedynczo pojedynczo według kolejności na liście według kolejności na liście zajmują wyznaczone miejsca zajmują wyznaczone miejsca z dokumentem tożsamości (np. ważną legitymacją szkolną) z dokumentem tożsamości (np. ważną legitymacją szkolną)

5 opr. GCH/10/20095 NA EGZAMIN UCZEŃ PRZYNOSI WYŁĄCZNIE PRZYBORY DO PISANIA I RYSOWANIA pióro lub długopis pióro lub długopis (z czarnym tuszem/atramentem) (z czarnym tuszem/atramentem) ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz NIE WOLNO PRZYNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH NIE WOLNO PRZYNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

6 opr. GCH/10/2009 6 PRZEWODNICZACY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELI ZDAJĄCYCH ODBIERA PAKIETY Z ZESTAWAMI EGZAMINACYJNYMI I PRZENOSI JE DO SALI EGZAMINACYJNEJ

7 opr. GCH/10/2009 7 KAŻDA CZĘŚĆ EGZAMINU ROZPOCZYNA SIĘ OD ROZDANIA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH PUNKTUALNIE O GODZINIE WYZNACZONEJ PRZEZ DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

8 opr. GCH/10/2009 8 PO OTRZYMANIU ZESTAWU ZDAJĄCY MA OBOWIĄZEK Zapoznać się z instrukcją, która znajduje się na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego (w razie wątpliwości pytać członków ZN) Zapoznać się z instrukcją, która znajduje się na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego (w razie wątpliwości pytać członków ZN)

9 opr. GCH/10/2009 9 sprawdzić czy zestaw jest kompletny (czy ma wszystkie strony i czy są wyraźnie wydrukowane) braki zgłosić PZN, który wymieni zestaw co zdający potwierdza czytelnym podpisem w protokole egzaminu sprawdzić czy zestaw jest kompletny (czy ma wszystkie strony i czy są wyraźnie wydrukowane) braki zgłosić PZN, który wymieni zestaw co zdający potwierdza czytelnym podpisem w protokole egzaminu wpisać swój indywidualny kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego, uczniów z dysleksją i korzystający z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych wyręczają w kodowaniu członkowie ZN wpisać swój indywidualny kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego, uczniów z dysleksją i korzystający z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych wyręczają w kodowaniu członkowie ZN

10 opr. GCH/10/200910 CZAS TRWANIA EGZAMINU CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 120 min. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 120 min. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 120 min. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 120 min. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 90min. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 90min. DLA OSÓB Z DYSLEKSJĄ CZAS JEST WYDŁUŻONY O 50% CZAS JEST WYDŁUŻONY O 50%

11 11opr. GCH/10/2009 Po zakończeniu czynności organizacyjnych zaczyna być liczony czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań PZE zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań Na egzaminie z języka obcego nowożytnego po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyt CD

12 12 W CZASIE TRWANIA EGZAMINU UCZEŃ: Rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem) Rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem) Nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji po pozwoleniu PZN) Nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji po pozwoleniu PZN)

13 opr. GCH/10/200913 Nie opuszcza wyznaczonego mu w sali Nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca miejsca Nie porozumiewa się z innymi zdającymi Nie porozumiewa się z innymi zdającymi Nie wypowiada uwag i komentarzy Nie wypowiada uwag i komentarzy Nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych Nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych NIE KORZYSTA Z ŻADNYCH ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI NIE KORZYSTA Z ŻADNYCH ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI

14 opr. GCH/10/200914 ZACHOWANIE UCZNIÓW PODCZAS EGZAMINU W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania spokoju na sali PSZE przerywa danemu uczniowi egzamin i nakazuje mu opuszczenie sali W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania spokoju na sali PSZE przerywa danemu uczniowi egzamin i nakazuje mu opuszczenie sali

15 opr. GCH/10/200915 Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem zgłasza to PZN przez podniesienie ręki, zamyka test i po sprawdzeniu przez PZN lub ZN poprawności kodowania zestawu egzaminacyjnego uczeń wychodzi Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin uczniowie kończą pracę i stosują się do poleceń PZN

16 opr. GCH/10/200916 UCZNIOWIE Z DYSFUNKCJAMI Jeżeli posiadasz ważną opinię/orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej Jeżeli posiadasz ważną opinię/orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności Masz prawo do zdawania egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do Twojej dysfunkcji

17 opr. GCH/10/2009 17 NARUSZENIE PROCEDUR Jeżeli uważasz, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, to w ciągu dwóch dni zgłoś pisemne zastrzeżenie do Dyrektora OKE (zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji) Dyrektor OKE rozpatruje to zastrzeżenie w ciągu 7 dni roboczych od daty jego otrzymania Rozstrzygnięcie Dyrektora OKE jest ostateczne

18 opr. GCH/10/200918 Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia Dyrektor OKE unieważnia odpowiednią część egzaminu Dyrektor OKE unieważnia odpowiednią część egzaminu Przystępujesz ponownie do danej części egzaminu Przystępujesz ponownie do danej części egzaminu Czas ponownego egzaminu ustala Dyrektora CKE Czas ponownego egzaminu ustala Dyrektora CKE

19 opr. GCH/10/200919 Gdy zostanie stwierdzona niesamodzielność Twojej pracy podczas ponownego egzaminu wówczas: Gdy zostanie stwierdzona niesamodzielność Twojej pracy podczas ponownego egzaminu wówczas: Dyrektor OKE w porozumieniu z Dyrektorem CKE unieważnia odpowiednią część egzaminu Dyrektor OKE w porozumieniu z Dyrektorem CKE unieważnia odpowiednią część egzaminu Na Twoim zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu z danej części wpisuje się 0 Na Twoim zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu z danej części wpisuje się 0


Pobierz ppt "PROCEDURY PROCEDURY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google