Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY w 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY w 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY w 2014 r.

2 Dokumenty stanowiące podstawę przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - z późniejszymi zmianami Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Komunikat dyrektora CKE z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Komunikaty Dyrektora CKE w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w roku szkolnym 2013/2014.

3 Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.
UWAGA Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w określonym terminie nie kończy gimnazjum. Powtarza klasę trzecią oraz za rok ponownie przystępuje do całości egzaminu gimnazjalnego.

4 Części egzaminu Część humanistyczna – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie; Część matematyczno przyrodnicza – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologia, geografia, fizyka i chemia; Część z języka obcego – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego.

5 Jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie?
wymagania szczegółowe z podstawy programowej przypisane do III etapu edukacyjnego (gimnazjum) oraz wszystko, co było wymagane na etapach wcześniejszych (szkoła podstawowa).

6 Terminy 23 kwiecień 2014 (środa)– część humanistyczna zbiórka w szkole , do sal uczniowie wchodzą 8.45 24 kwiecień 2014 (czwartek)– część matematyczno – przyrodnicza 25 kwiecień 2014 (piątek)– język obcy

7 Czas trwania egzaminu część humanistyczna
I dzień egzaminu 9.00 – – historia i wiedza o społeczeństwie (60 min.) czas wydłużony – (nie więcej niż 80 minut) 10.00 – – przerwa 11.00 – – język polski (90 min.) czas wydłużony – (nie więcej niż 135 minut)

8 Część matematyczno – przyrodnicza
II dzień egzaminu 9.00 – – biologia, geografia, fizyka, chemia (60min.) czas wydłużony – (nie więcej niż 80 minut) 10.00 – – przerwa 11.00 – – matematyka (90 min.) czas wydłużony – (nie więcej niż 135 minut)

9 Część z języka obcego III dzień egzaminu 9.00 – – poziom podstawowy (60 min.) czas wydłużony – (nie więcej niż 80 minut) 10.00 – – przerwa 11.00 – – poziom rozszerzony (60 min.) czas wydłużony – (nie więcej niż 90 minut)

10 Kalendarz egzaminacyjny
2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) - dodatkowy termin części humanistycznej egzaminu 3 czerwca 2012 r. (wtorek) dodatkowy termin części matematyczno-przyrodniczej egzaminu 5 czerwca 2012 r. (czwartek) - dodatkowy termin części z języka obcego nowożytnego

11 Przed egzaminem Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń
W dniach egzaminów uczniowie przychodzą do szkoły na godz Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na egzamin. Obowiązuje uroczysty strój szkolny (biała bluzka/koszula, czarna lub granatowa spódnica/spodnie). Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

12 Przebieg egzaminu 1. O wyznaczonej przez przewodniczącego godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. 2. Zdający zajmują wyznaczone miejsca. Do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie dozwolone materiały: długopis z czarnym tuszem, ołówek do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. 3. Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina: -o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu -o sposobie kodowania -o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza. 4. Egzamin gimnazjalny przebiega zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE. O wyznaczonej godzinie rozdaje się zdającym zestaw z danego zakresu a na egzaminie z języka zestaw na danym poziomie. (I część – 9.00, II część – 11.00)

13 Przebieg egzaminu 5. Uczniowie zapoznają się z instrukcją dla zdających zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza (mogą prosić o wyjaśnienia). 6. Uczniowie kodują swoje arkusze, karty odpowiedzi zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zapisują trzyznakowy kod i numer PESEL. Umieszczają naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi. Wypełniają matrycę znaków na karcie odpowiedzi. 7. Członkowie zespołu sprawdzają poprawność kodowania.

14 Przebieg egzaminu 8. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

15 Przebieg egzaminu 9. Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem). 10. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

16 Przebieg egzaminu 11. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej) b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi d) nie wypowiada uwag i komentarzy e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

17 Unieważnienie egzaminu
12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

18 Przebieg egzaminu 14. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (obowiązek nie dotyczy dyslektyków). 15. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń (słuchacz) zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. 16. Po zakończeniu pracy z pierwszym zestawem egzaminacyjnym następuje przerwa.

19 Tych rzeczy nie wolno mieć na egzaminie
1)Nie wolno używać korektora 2)Nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 3)Nie wolno wnosić maskotek i innych gadżetów 4)Nie wolno wnosić torebek 5)Nie wolno korzystać z kalkulatora (również kalkulatora w zegarku)

20 Wyniki 18 czerwca – przekazanie zaświadczeń do szkół

21 Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca 2014 roku w godz – bal pożegnalny 26 czerwca 2014 roku o godz – uroczyste zakończenie nauki w gimnazjum


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY w 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google