Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla rodziców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla rodziców"— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla rodziców
Opracowane na podstawie procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

2 Informacje podstawowe
Egzamin gimnazjalny jest:  powszechny zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim, obowiązkowy przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły (jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),

3 zewnętrzny pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE, pisemny przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury.

4 i wiedzy o społeczeństwie zadania zamknięte i otwarte
Terminy egzaminów Dzień pierwszy Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (60 minut) zadania zamknięte 9:00 23 kwietnia 2014 r. (środa) 11:00 Przerwa 60 minut z zakresu języka polskiego (90 minut) zadania zamknięte i otwarte

5 z zakresu przedmiotów przyrodniczych zadania zamknięte i otwarte
Dzień drugi Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i geografia) (60 minut) zadania zamknięte 9:00 24 kwietnia 2014 r. (czwartek) 11:00 Przerwa 60 minut z zakresu matematyki (90 minut) zadania zamknięte i otwarte

6 zadania zamknięte i otwarte
Dzień trzeci Język obcy nowożytny Poziom podstawowy (60 minut) zadania zamknięte 9:00 25 kwietnia 2014 r. (piątek) 11:00 Przerwa 60 minut Poziom rozszerzony zadania zamknięte i otwarte

7 Dodatkowe terminy egzaminu (sytuacje losowe, zdrowotne)
Część humanistyczna: 2 czerwca 2014r. (poniedziałek) Część matematyczno-przyrodnicza: 3 czerwca 2014r. (wtorek) Język obcy nowożytny: 5 czerwca 2014r. (czwartek)

8 Przedłużenie czasu Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią) mogą skorzystać z przedłużenia czasu na wykonywanie standardowego zestawu zadań: z zakresu historii i wos-u, przedmiotów przyrodniczych oraz j. obcego na poziomie podstawowym – nie więcej niż o 20 minut; z zakresu j. polskiego, matematyki, j. obcego na poziomie rozszerzonym – nie więcej niż o 30 minut;

9 Rodzice składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań do 25 listopada 2013r.

10 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (godzina 9.00) Uczeń powinien być w szkole na co najmniej 30 minut przed egzaminem. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych. Uczeń ma obowiązek mieć przy sobie legitymację szkolną i okazać ją jeśli zostanie o to poproszony.

11 Przybory Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

12 Nie wolno !!! Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i kalkulatorów.

13 Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu.

14 Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

15 W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego
Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nie później niż do dnia 20 września składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do trzeciej części egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczyli się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego oraz o woli przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli nie muszą przystępować do niego obowiązkowo.

16 Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

17 Przykłady zadań zamkniętych
Uczniowie zdziwili się wynikiem obliczeń, gdyż z podręcznika dowiedzieli, że wartość przy- spieszenia ziemskiego wynosi około 10m/s2 . Zastanawiali się, co mogło być przyczyną zaobserwowanej różnicy. Oceń prawdopodobieństwo każdego wyjaśnienia. I. Wysokość okna pracowni nad ziemią została niedokładnie zmierzona.  PRAWDOPODOBNE  NIEPRAWDOPODOBNE II. Siła ciężkości co pewien czas zmienia swoją wartość. III. Uczniowie zbyt późno włączali stopery.

18 W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej), b. nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, d. nie wypowiada uwag i komentarzy, e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, f. nie korzysta z żadnych środków łączności. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad uczeń zostanie usunięty z sali oraz następuje unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu.

19 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań
i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

20 Ponowny egzamin W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

21 Wyniki egzaminu Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach: • język polski • historia i wiedza o społeczeństwie • matematyka • przedmioty przyrodnicze • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

22 Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy. • Wynik procentowy Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punktów spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. • Wynik centylowy Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

23 Dodatkowe informacje o egzamnie
Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

24 Dziękuję za uwagę i cierpliwość.


Pobierz ppt "Informacje dla rodziców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google