Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian szóstoklasisty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian szóstoklasisty"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian szóstoklasisty
4 kwietnia 2013 r.

2 Kto zdaje, kiedy i po co? Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma tylko znaczenie informacyjne. Termin sprawdzianu – 4 kwietnia2013 r. (czwartek), godz. 9:00.

3 Jak się zdaje? Każdy uczeń otrzymuje zestaw egzaminacyjny: arkusz z zadaniami i kartę odpowiedzi. W arkuszach sprawdzianu uczeń rozwiązuje 20 zadań zamkniętych oraz kilka zadań otwartych. 60 minut- tyle czasu ma uczeń na rozwiązanie wszystkich zadań. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: - czytania, - pisania, - rozumowania, - korzystania z informacji, - wykorzystywania wiedzy w praktyce. Maksymalny wynik to 40 punktów.

4 Jak przebiega sprawdzian?
1. Uczeń zgłasza się na sprawdzian w dniu 4 kwietnia 2013r. do szkoły, o godz O ustalonej godzinie uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony. 3. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych! 4. Przewodniczący komisji w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5 5. Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego, b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. 6. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. 7. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem). 8. W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności: a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej), b) nie opuszcza miejsca wyznaczonego mu w sali, c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, d) nie wypowiada uwag i komentarzy, e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, f) nie korzysta z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

6 9. W przypadku - stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, - wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, - zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia, unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.

7 Wyniki sprawdzianu Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Uczeń zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbiera w szkole. Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Do 21 czerwca 2013 r. nastąpi przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół.

8 Dlaczego sprawdzian szóstoklasistów to ważny egzamin?
Bo jest pierwszym z serii trzech egzaminów zewnętrznych, z którymi muszą zmierzyć się wszyscy uczniowie, kończący kolejne etapy swojej edukacji szkolnej. Jest ważną informacją nie tylko dla szkoły, którą uczeń opuszcza, ale i dla tej, do której trafi. Warto więc postarać się i spróbować go napisać najlepiej, jak się potrafi. Uczniowie uczą się odpowiedzialności.

9 Jak dobrze napisać sprawdzian szóstoklasisty?
Świetnym sposobem przygotowania do sprawdzianu jest rozwiązywanie testów z lat poprzednich. Należy pamiętać, że zabawa nadal może być dobrą nauką. Uczęszczanie na dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu. Podczas sprawdzianu należy pilnować czasu, który pozostał do końca. Należy dbać o poprawne wypełnienie karty odpowiedzi oraz czytelność i przejrzystość zapisu.

10 Czytać dokładnie polecenia do zadań, zwracać uwagę na szczegóły.
Pamiętać o standardowej budowie odpowiedzi pisemnej. Nie przerażać się na widok tematu wypracowania.

11 Przydatne strony: Dziękuję za uwagę WSiPnet.pl oke.krakow.pl
cke.edu.pl Dziękuję za uwagę

12 Informacja o terminach postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjum w Kocku
3 kwietnia 2013r. – 31 maja 2013r. – składanie przez uczniów klas 6 szkół podstawowych spoza obwodu podań o przyjęcie do gimnazjum 3 kwietnia 2013r. – 31 maja 2013r. – zapisy uczniów klas 6 szkół podstawowych z naszego obwodu 28 czerwca 2013r. – 3 lipca 2013r. – składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej wynikach sprawdzianu po klasie 6 8 lipca 2013r.- ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum

13 Informacje potrzebne przy zapisie:
Imiona i nazwisko ucznia Data i miejsce urodzenia Pesel Imiona i nazwiska rodziców Miejsce zamieszkania Miejsce zameldowania Numer telefonu do rodziców


Pobierz ppt "Sprawdzian szóstoklasisty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google