Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami na przykładzie art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Projekt jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami na przykładzie art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Projekt jest."— Zapis prezentacji:

1 Przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami na przykładzie art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Art. 2. Ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a w szczególności : 1) ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.); 4) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.); (pkt 5 -13 pominięte ) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Problem wzajemnej relacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw z zakresu gospodarowania nieruchomościami Rozumienie zawartego w art. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami zwrotu,,nie narusza Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 I stanowisko: wskazuje się że przepisy odrębnych ustaw stanowią lex specialis, a więc regulację szczególną, która wyłącza stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 II stanowisko: wskazuje się, że przepisy ustaw odrębnych mogą pozostawać w bardziej złożonych relacjach z ustawą o gospodarce nieruchomościami Zwrot ustawowy,,nie narusza może oznaczać: 1) pierwszeństwo regulacji zawartej w odrębnej ustawie lub jej fragmencie; 2) pierwszeństwo ustawy o gospodarce nieruchomościami przed uregulowaniami ustawy odrębnej, jeżeli jest ona na wyższym stopniu ogólności; 3) równoległość stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy odrębnej. (J. Nadler, Zakres przedmiotowy ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rejent 1999, nr 2, str. 167) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2004 r., V CK 503/03, OSNC 2005, nr 5 poz. 92 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 ,,Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem,,nie narusza sprzeciwia się przyjęciu, że chodzi o nadanie przepisom ustawy o lasach charakteru lex specialis, a przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami charakteru lex generalis, dla określenia takiej bowiem relacji między regulacjami zawartymi w dwóch różnych ustawach właściwe są inne sformułowania. Wskazuje ono natomiast na nadanie ustawie o gospodarce nieruchomościami charakteru regulacji pełniącej funkcje uzupełniające …… Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 …..Zwrot,,nie narusza oznacza w tym wypadku, że obie wymienione ustawy stosuje się równolegle, przy czym pierwszeństwo mają przepisy o lasach, a w pozostałym nie uregulowanym w nich, zakresie przepisy o gospodarce nieruchomościami. Innymi słowy, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami mają charakter uzupełniający, w kwestiach, które nie zostały uregulowane w ustawie o lasach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Ocena wyżej przywołanych stanowisk przykład: relacja ustawy o własności lokali do ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 5 ust. 3 ustawy o własności lokali, który odsyła do stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie podziałów nieruchomości)

10 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Art. 5. 1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali, jest większa niż powierzchnia działki budowlanej, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, niezbędnej do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości. 2. Jeżeli na nieruchomości gruntowej jest położony więcej niż jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich wyodrębniono własność lokalu, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości polegającego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek budowlanych. 3. Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 ,,(…)Ustawa odrębna w zakresie wyraźnie w niej uregulowanym wyłącza stosowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, natomiast w sprawach nieuregulowanych w ustawie odrębnej, muszą znajdować zastosowanie zasady ogólne wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami, oczywiście o ile sama ustawa o gospodarce nieruchomościami w ogóle znajduje zastosowanie, a ustawa odrębna nie wyłącza jej zastosowania. (Cytat z opinii naukowej sporządzonej przez prof. dr. hab. S. Kalus oraz dr G. Matusika m.in. w sprawie relacji przepisów ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 ,, Przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami w zakresie nienaruszania innych ustaw przez daną ustawę można pozostawić w stosunku do ustaw obowiązujących. Należy jednak dążyć do eliminacji takich przepisów z systemu prawa. W przypadku ustaw nowych nie należy zamieszczać przepisów zawierających formułę,,nie narusza. ( Teza zawarta w,,Dobrych praktykach legislacyjnych opracowana przez J. Lichockiego, legislatora BL Kancelarii Sejmu) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami na przykładzie art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Projekt jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google