Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLICJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLICJA."— Zapis prezentacji:

1 POLICJA

2 Policja umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona
do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze. Policja jest fundamentem stabilnego i bezpiecznego państwa.

3 Zadania Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń; działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń a także wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami; kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną; zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danym Systemu Informacyjnego Schengen SIS, DNA; współpraca z policjami innych państw, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów; nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami

4 ZADANIA POLICJI W celu rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw Policja w granicach swych zadań wykonuje czynności: - operacyjno – rozpoznawcze - dochodzeniowo – śledcze - administracyjno – porządkowe. Policja wykonuje również czynności na polecenie: - sądu - prokuratora - organów administracji państwowej - samorządu terytorialnego.

5 Policjant wykonując swoje czynności ma prawo do :
1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości 2. zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw 3. zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw 4. zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia 5. przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw 6. dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary 7. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy - także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa 9. zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa

6 Dane te to : 1. odciski linii papilarnych 2. zdjęcia i opisy wizerunku 3. cechy i znaki szczególne, pseudonimy Informacje te to : 1. miejsce zamieszkania lub pobytu 2. wykształcenie, zawód, miejsce i stanowisko pracy 3. dokumenty tożsamości, którymi się posługują 4. sposób działania sprawcy, jego środowisko i kontakty 5. sposób zachowania się sprawców wobec osób poszkodowanych Policja może pobierać, przetwarzać i wykorzystywać informacje i dane w celu wykrycia i identyfikacji informacji, również dane osobowe osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, nieustalonej tożsamości, usiłujących ukryć swą tożsamość, poszukiwanych. Opr. K. Fulara-Potoczny na podstawie:


Pobierz ppt "POLICJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google