Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"— Zapis prezentacji:

1 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wymagania stawiane organizacjom pozarządowym, które złożą oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Rekrutacja uczestników zadania, Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i zawarcie kontraktu socjalnego, Zastosowanie Instrumentów Aktywnej Integracji Informowanie o realizacji zadania finansowanego przez UE w ramach EFS Rozliczenie zadania Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rekrutacja uczestników zadania Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW ZADANIA Każdy z uczestników zadania musi być osobą niepełnosprawną, tj. musi legitymować się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, lub musi posiadać orzeczenie traktowane równoważnie Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Rekrutacja uczestników zadania
Każdy z uczestników zadania musi być osobą pełnoletnią. Uczestnikami zadania realizowanego przez organizacje pozarządowe nie mogą być osoby niepełnosprawne objęte systemem szkolnictwa specjalnego Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uczestnicy zadania muszą być osobami zamieszkującymi na terenie m.st. Warszawy Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uczestnicy zadania muszą być osobami bezrobotnymi lub osobami nieaktywnymi zawodowo, bądź też osobami, których praca nie odpowiada ich kwalifikacjom Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czym jest kontrakt? Jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontrakt socjalny musi być adekwatny do możliwości osoby, z którą jest zawierany Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409) Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontrakt socjalny jest narzędziem, dzięki któremu realizowane są niektóre etapy metodycznego działania w pracy socjalnej ETAPY METODYCZNEGO DZIAŁANIA W PRACY SOCJALNEJ: Poznanie osoby -> opis i analiza sytuacji -> diagnoza -> wyznaczenie celów działania -> opracowanie planu działania -> realizacja planu działania -> ocena rezultatów działania -> zakończenie działania Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Jaki jest cel zawarcia kontraktu socjalnego?
Celem zawarcia kontraktu socjalnego jest podniesienie skuteczności działań socjalnych w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Wywiad środowiskowy a kontrakt socjalny
Podstawą do sporządzenia kontraktu są informacje zebrane w trakcie wywiadu środowiskowego. W wywiadzie zawieramy diagnozę socjalną opartą na szczegółowym opisie sytuacji osoby bądź rodziny. W kontrakcie natomiast uwzględniamy te sytuacje, które mają wpływ na treść kontraktu. Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Kto może zawrzeć kontrakt z kandydatem do uczestnictwa w zadaniu?
Osobą uprawnioną do zawarcia kontraktu socjalnego jest pracownik socjalny Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Kto może być pracownikiem socjalnym?
Art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Znaczenie zawierania kontraktu socjalnego
Działania w kontrakcie socjalnym mają być podejmowane wspólnie – pracownik socjalny z klientem. Kontrakt ma określać uprawnienia i zobowiązania obu stron. Działania mają mieć na celu zmianę trudnej sytuacji klienta. Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Cel główny i cele szczegółowe kontraktu
Cel ogólny powinien być zgodny z celem określonym w ofercie, np.: Zwiększenie szansy na integrację społeczną i/lub zawodową poprzez uczestnictwo w projekcie „Integracja dla samodzielności” Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cele szczegółowe powinny być zgodne z celami zawartymi z ofercie np.: Wzrost samooceny lub motywacji do zmiany, Wzrost umiejętności psychospołecznych, Wzrost poczucia własnej wartości, Zwiększenie kompetencji poruszania się po rynku pracy, Podnoszenie kompetencji zawodowych Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Dobór Instrumentów Aktywnej Integracji
Organizacje, które będą realizowały zadanie będą miały obowiązek zastosować w stosunku do każdego z uczestników co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji, wybrane spośród instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jeśli z uczestnikiem zadania zostanie zawarty kontrakt socjalny, Zasady… dopuszczają przeznaczenie na każdego uczestnika średnio do 5000 zł tytułem realizacji instrumentów aktywnej integracji Do powyższej kwoty nie wlicza się środków finansowych, które należy przeznaczyć na pracę socjalną – przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, zawarcie kontraktów socjalnych, monitoring jego realizacji i rozliczenie przez pracownika socjalnego Projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google