Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Zarządzania Miastem i Regionem"— Zapis prezentacji:

1

2 Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Partner w Projekcie Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

3 Kierownik Prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski
Zadanie 1 Modernizacja procesów i technik zzl w JST dr Katarzyna Wojtaszczyk (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ) Zadanie 3 Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych mgr Małgorzata Żak-Skwierczyńska Zdanie 6 Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego dr Beata Banachowicz

4 MODERNIZACJA PROCESÓW I TECHNIK ZZL W JST
Zadanie 1 MODERNIZACJA PROCESÓW I TECHNIK ZZL W JST

5 Cel i adresaci zadania 1 Celem zadania jest wzrost skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w JST. Program adresowany jest do pracowników komórek kadrowych JST lub osób pełniących funkcje kierownicze, które odpowiedzialne są za zarządzanie zasobami ludzkimi - udział w programie kończy wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi do praktyki JST.

6 Formy wsparcia W ramach zadania oferujemy cztery rodzaje wsparcia
1) Rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych 3) Pomoc przy wdrażaniu opracowanych standardów w zakresie zzl 2) Szkolenie w zakresie zzl zakończone opracowaniem standardów zzl 4) Budowę i wdrożenie narzędzia informatycznego wspomagającego zzl

7 1) Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych pracowników JST
Określenie potrzeb szkoleniowych pracowników JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie, które dotyczyć będzie najważniejszych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi Na podstawie badań opracowany zostanie program zajęć najpełniej odpowiadający potrzebom uczestników

8 1) Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych pracowników JST
Ocena potrzeb szkoleniowych przeprowadzona będzie za pomocą ankiety elektronicznej rozesłanej do każdego z uczestników Wykorzystane zostaną dwie podstawowe techniki zbierania informacji: test wiedzy oraz ankieta diagnostyczna

9 1) Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych pracowników JST
Kwestionariusz ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych składa się z pięciu części: Część pierwsza (15 pytań testowych) bada poziom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Część druga to samoocena uczestników w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi Część trzecia to pytania o zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, którymi uczestnicy byliby najbardziej zainteresowani Część czwarta zawiera pytania na temat wykorzystania w JST narzędzi (standardów) zarządzania zasobami ludzkimi Część piąta to rozpoznanie preferencji w zakresie oczekiwań co do narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi

10 1) Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych pracowników JST
Ankieta do badania potrzeb szkoleniowych zakończona jest metryczką, w której prosimy o podanie danych personalnych i danych dotyczących miejsca zatrudnienia Wszystkie informacje, które przekazane podczas badania zostaną wykorzystane tylko na potrzeby prowadzonych szkoleń Wypełnianie kwestionariusza do oceny potrzeb szkoleniowych trwa około minut

11 2) Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Szkolenia obejmują trzy moduły tematyczne: pozyskiwanie pracowników, ocenianie pracowników oraz rozwój zasobów ludzkich Trzy moduły tematyczne Pozyskiwanie pracowników Ocenianie pracowników Rozwój zasobów ludzkich

12 2) Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Na zajęciach nacisk kładziony będzie na najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi W trakcie szkoleń zostaną wykorzystane różnorodne techniki szkoleniowe: wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, warsztaty, dyskusja, zadania do wykonania

13 2) Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Szkolenia realizowane będą w wymiarze 32 godzin w osobowych grupach W sumie w szkoleniach weźmie udział 210 pracowników JST (maksymalnie 3 osoby z jednej jednostki) Szkolenia zorganizowane zostaną w przynajmniej 6 różnych lokalizacjach w kraju Każdy z uczestników Projektu otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych oraz zagwarantowane będzie miał noclegi i wyżywienie Wszystkie zajęcia zostaną poddane ocenie

14 2) Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Efektem zajęć będzie opracowanie przez uczestników Projektu standardów w zakresie zzl (pozyskiwania pracowników, oceniania i rozwoju), które po zakończeniu szkoleń wdrażane będą w zatrudniających ich JST

15 3) Pomoc przy wdrożeniu opracowanych standardów
w zakresie zzl Wsparcie eksperckie w postaci coachingu dotyczyć będzie każdej ze 100 JST zakwalifikowanej do projektu Eksperci pracować będą z uczestnikami szkoleń przez 30 godzin Eksperci będą doradzać pracownikom JST w siedzibach urzędów oraz będą kontaktować się z nimi za pomocą komunikatorów i poczty elektronicznej Wdrożone standardy zostaną ocenione przez ekspertów Autorzy najlepszych rozwiązań będą uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do zagranicznej jednostki samorządu terytorialnego

16 4) Budowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego
wspomagającego zzl Określenie potrzeb JST w zakresie narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi w JST Konstrukcja narzędzia informatycznego dla JST Pomoc przy wdrażaniu narzędzia informatycznego do praktyki działania JST – wsparcie informatyków w siedzibach urzędów

17 Efekty zadania 1 Standardy w zakresie pozyskiwania pracowników
100 JST, których pracownicy ukończyli szkolenie z zakresu zzl i w których wdrożone zostaną: Standardy w zakresie pozyskiwania pracowników Standardy w zakresie oceniania pracowników Standardy w zakresie rozwoju zasobów ludzkich Narzędzie informatyczne wspomagające zzl

18 „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2


Pobierz ppt "Katedra Zarządzania Miastem i Regionem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google