Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System zapewniania jakości Szkoły Podstawowej w Osięcinach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System zapewniania jakości Szkoły Podstawowej w Osięcinach"— Zapis prezentacji:

1 System zapewniania jakości Szkoły Podstawowej w Osięcinach

2 Elementy systemu zapewniania jakości
1. Program rozwoju szkoły. 2. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły. 3. Nadzór pedagogiczny dyrektora. 4. Motywowanie nauczycieli. 5. Integracja zespołu. 6. Promocja szkoły. 7. Modernizacja i remonty. 8. Zakup nowych i nowoczesnych środków dydaktycznych. 9. Oferta edukacyjna. 10. Współpraca z rodzicami.

3 Tworzenie planu pracy

4 Arkusz samooceny pracy nauczyciela
Wykorzystanie arkusza wypełnianego w czerwcu - na koniec roku szkolnego: 1. Ocena pracy nauczyciela (arkusze za 5 lat). 2. Nagrody i dodatek motywacyjny. 3. Plan szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. 4. Wykaz osiągnięć uczniów w roku szkolnym. 5. Wykaz pomocy dydaktycznych na dany rok. 6. Informacje nt. poprawy warunków pracy.

5

6 Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły
1. Zapoznanie nauczycieli z głównymi standardami Kuratora Oświaty na dany rok. 2. Podział wszystkich nauczycieli na zespoły zadaniowe wg liczby mierzonych standardów. Dodatkowy zespół - ds. analizy wyników sprawdzianu. 3. Zespoły wybierają liderów. 4. W ciągu 14 dni od pierwszej rady liderzy opracowują harmonogram spotkań zespołów. Wszystkie harmonogramy stanowią „Szkolny harmonogram WMJPS”. 5. Zespoły opracowują metody, techniki i narzędzia badawcze, korzystając z informacji zawartych w „Księdze jakości”. 6. Wytypowani przez lidera nauczyciele spotykają się w celu stworzenia ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Przeprowadzają ankietowanie i opracowują wyniki. Uzyskane informacje przekazują swojemu zespołowi. 7. Zespoły sporządzają raporty ze swojego obszaru. Wszystkie raporty stanowią „Raport Wewnętrznego Mierzenia Jakości Pracy Szkoły”. 8. Dyrektor opracowuje raport zbiorowy i przesyła do organów nadrzędnych.

7 Zespoły przedmiotowe i zadaniowe
1. Opracowują programy naprawcze, strategię wspierania uczniów zdolnych oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. 2. Przeprowadzają diagnozę wstępną i końcową. 3. Przygotowują narzędzia pomiaru dydaktycznego. Sprawdzają prace uczniów. 4. Przeprowadzają zajęcia otwarte oraz szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli. 5. Dokonują ewaluacji wybranych obszarów pracy szkoły. 6. Przeprowadzają wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.

8 System motywowania i nagradzania
Wysoki poziom jakości pracy oraz duże zaangażowanie nauczycieli zasługuje na wyróżnienie i nagrodę. Suma wszystkich odpisów dodatku motywacyjnego oraz pula nagród dyrektora szkoły stanowi „fundusz motywacyjny”. Jest on przyznawany uroczyście raz do roku z okazji Dnia Nauczyciela wg czterostopniowej skali. Każda nagroda jest umotywowana, a motywacja odczytana wobec wszystkich na akademii szkolnej. Kwoty nagród: 700, 500, 400, 0 zł.

9 Integracja zespołu 1. Prowadzenie działalności turystycznej.
2. Wypracowanie kalendarza imprez współorganizowanych z Radą Rodziców. 3. Uszanowanie poglądów i przekonań nauczycieli. 4. Rozwiązywanie konfliktów w sposób partnerski.

10 Karkonosze

11 Promocja szkoły 1. Strona internetowa. 2. Gazeta szkolna.
3. Udział szkoły w uroczystościach gminnych i środowiskowych. 4. Współpraca z organizacjami kulturalnymi i środowiskowymi. 5. Współpraca z Parafią. 6. Organizowanie imprez dla środowiska. 7. Gminny konkurs interdyscyplinarny PRYMUS

12 Imprezy środowiskowe

13 Remonty 1. Modernizacja budynku.
2. Poprawa stanu technicznego bazy dydaktycznej. 3. Pielęgnacja obejścia szkoły.

14

15 Pomoce dydaktyczne 1. Pozyskiwanie nowego sprzętu - uczestnictwo w programach MEN. 2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych od sponsorów oraz unijnych. 3. Sklepik uczniowski jako źródło finansowania pomocy dydaktycznych.

16 Oferta edukacyjna Świetlica szkolna Klub Europejczyka
Świetlica terapeutyczna Koło fotograficzne Koło dramatyczne Treningi ortograficzne Zajęcia z uczniami z dysleksją SKO Koło informatyczne Koło internetowe Koło matematyczne Koło plastyczne Koło teatralne I-III Gimnastyka korekcyjna PCK Koło ekologiczne kl. III Koło ekologiczne kl. IV-VI Caritas Koło przedsiębiorczości SKS Basen Zespół wyrównawczy Chór szkolny Nauka gry na keabordzie Nauka gry na gitarze Koło fletowe Kółko piosenki turystycznej Koło historyczne Logopedia Wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze.

17 Wycieczki uczniów Organ prowadzący funduje przewóz dzieci na wycieczki dydaktyczne. Każda szkoła ma limit darmowych wycieczek krajoznawczych (małe szkoły 2, duże 4).

18


Pobierz ppt "System zapewniania jakości Szkoły Podstawowej w Osięcinach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google