Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT DOTYCZĄCY EWALUACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT DOTYCZĄCY EWALUACJI"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT DOTYCZĄCY EWALUACJI
w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

2 Cele i zakres ewaluacji
OBSZAR: IV Zarządzanie szkołą lub placówką WYMAGANIA: 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach CELE EWALUACJI: Określenie stopnia zaangażowania nauczycieli w pracę zespołową Merytoryczna ocena zespołowej pracy nauczycieli Doskonalenie sprawności zarządzanie szkołą Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

3 Cele i zakres ewaluacji
KRYTERIA SUKCESU: Wymagania na poziomie podstawowym „D”: Nauczyciele pracują zespołowo. Systematycznie analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele dokumentują swoja współpracę. Wymagania na poziomie wysokim „B”: Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

4 Cele i zakres ewaluacji
Pytania kluczowe: Jakie zespoły funkcjonują w szkole? Czy tworzone są plany współpracy nauczycieli w grupach zadaniowych? Czy istnieje przepływ informacji pomiędzy nauczycielami? Czy nauczyciele zespołowo rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy? Czy zespoły dokumentują swoją współpracę? Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

5 Organizacja ewaluacji
Wskaźniki Wewnątrzszkolne Metody I Narzędzia Zbierania Danych Terminy, Odpowiedzialni Nauczyciele 1. Jakie zespoły funkcjonują w szkole? 2. Czy tworzone są plany współpracy nauczycieli w grupach zadaniowych? 3. Czy istnieje przepływ informacji pomiędzy nauczycielami? 4. Czy nauczyciele zespołowo rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy? 5. Czy zespoły dokumentują swoją współpracę? Analiza dokumentów szkolnych Analiza planów pracy zespołów Ankieta dla nauczycieli Analiza sprawozdań z pracy zespołów X.2011 – zespół ds. ewaluacji XII.2011 – zespół ds. ewaluacji I.2012 – zespół ds. ewaluacji Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

6 Analiza i opracowanie wyników
W ZS nr 4 w Tychach funkcjonuje 6 zespołów przedmiotowych: humanistyczny, języków obcych, przedmiotów ścisłych, przedmiotów informatycznych, przedmiotów zawodowych i zespół wychowania fizycznego oraz 14 zespołów zadaniowych: kierowniczy, wychowawczy, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, statutowy, ewaluacyjny, ds. organizacji imprez, ds. promocji szkoły, ds. współpracy rodzicami, ds. organizacji egzaminu maturalnego, ds. organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ds., technicznych, ds. uzyskiwania funduszy unijnych, komisja zdrowotna i komisja stypendialna. Współpraca nauczycieli jest planowana i każdy zespół pracuje w oparciu o opracowany na początku roku szkolnego plan działań. Bardziej szczegółowy obraz współpracy zespołowej dają wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 33 nauczycieli szkoły. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

7 Pytania ankietowe Proszę wymienić zespoły przedmiotowe i zadaniowe, w których Pan(i) działa? Czy współdecydował Pan(i) o harmonogramie działań swoich zespołów? Jak ocenia Pan(i) stopień swojego zaangażowania w realizację zadań swojego zespołu? Jak ocenia Pan(i) zaangażowanie nauczycieli ZS nr4 w pracę zespołów? Jakie formy współpracy były stosowane w Państwa zespołach? W jaki sposób są dokumentowane efekty pracy zespołu, w którym Pan(i) działa? Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

8 Wyniki ankiety PYTANIE 1
15 nauczycieli wymieniło 1 zespół, w którym działają; 10 podało 2 zespoły; 7 wymieniło 3 zespoły. Tylko jeden nauczyciel nie wymienił żadnego zespołu. PYTANIE 2 20 nauczycieli zdecydowanie stwierdziło, że współdecydowali o działaniach swojego zespołu; 10 przyznało, że raczej tak, 1 że raczej nie. 2 nauczycieli stwierdziło, że nie współdecydowali o harmonogramie działań. PYTANIE 3 Większość (21 osób) angażuje się wysoko; 9 nauczycieli przeciętne; 3 za nisko; 1 osoba przyznała, że jej zaangażowanie w prace jednego z zespołów, do którego przynależy jest zerowe. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

9 Wyniki ankiety PYTANIE 4
6 osób uznało, że w prace zespołu są zaangażowani wszyscy nauczyciele. 19 osób zaznaczyło, że angażuje się większość; 5 osób stwierdziło, że mniejszość, a 2 ankietowanych, że tylko pojedyncze osoby. PYTANIE 5 Większość ankietowanych zaznaczyła co najmniej 2 formy współpracy. Najwięcej, bo aż 28 razy wybrano rozmowy indywidualne, 23 razy zebrania i 21 razy praktyczne działania. Inne formy współpracy: wspólne szkolenia oraz wypracowywanie programów naprawczych. PYTANIE 6 Prawie wszyscy ankietowani (29 osób) jako sposób dokumentowania współpracy w zespole podali sprawozdania. 7 ankietowanych wymieniło także protokoły spotkań. Respondenci wymieniali również kronikę szkolną, prezentacje i inne opracowane w ramach współpracy materiały. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

10 Wnioski Rodzaje współpracy: zespoły przedmiotowe, zadaniowe, wychowawcze i klasowe. Każdy z zespołów starannie planuje swoje zadania. Główne działania zespołów: uzgadnianie rocznego planu pracy, organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, dokonanie wyboru podręczników, planowanie próbnych egzaminów i badanie wyników nauczania, przygotowywanie uczniów do konkursów i zawodów, uzgadnianie tematyki szkoleń wewnętrznych. Nauczyciele współpracują ze sobą w różnorodny sposób: tworzą zespoły przedmiotowe, zadaniowe, zespół wychowawczy i zespoły klasowe. Każdy z zespołów starannie planuje swoje zadania. Główne działania zespołów to uzgadnianie rocznego planu pracy, organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, dokonanie wyboru podręczników, planowanie próbnych egzaminów i badanie wyników nauczania, przygotowywanie uczniów do konkursów i zawodów, uzgadnianie tematyki szkoleń wewnętrznych. Większość nauczycieli angażuje się w działalność co najmniej 2 zespołów. Dzielą się oni ze sobą wiedzą i doświadczeniem podczas rozmów indywidualnych i posiedzeń zespołów. Wspólnie rozwiązują problemy, współpracując również z pedagogiem szkolnym, analizują wyniki egzaminów, planują i realizują działania podnoszące kompetencje uczniów. Z prowadzonych analiz wyciągane są wnioski do dalszej pracy i na tej podstawie wprowadzane są zmiany. Nauczyciele doskonalą również metody i formy współpracy poprzez udział w szkoleniach. Współpraca nauczycieli w zespołach jest dokumentowana w formie rocznych planów pracy, semestralnych i rocznych sprawozdań oraz protokołów zebrań. Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie nauczycieli we wspólne realizowanie zadań szkoła spełnia wymaganie na poziomie wysokim. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach

11 Wnioski Większość nauczycieli angażuje się w działalność co najmniej 2 zespołów i: dzielą się ze sobą wiedzą i doświadczeniem, wspólnie rozwiązują problemy; współpracując z pedagogiem szkolnym, analizują wyniki egzaminów, planują i realizują działania podnoszące kompetencje uczniów. Nauczyciele: doskonalą również metody i formy współpracy poprzez udział w szkoleniach, dokumentują współpracę a w formie rocznych planów pracy, semestralnych i rocznych sprawozdań oraz protokołów zebrań, Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie nauczycieli we wspólne realizowanie zadań szkoła spełnia wymaganie na poziomie wysokim. Nauczyciele współpracują ze sobą w różnorodny sposób: tworzą zespoły przedmiotowe, zadaniowe, zespół wychowawczy i zespoły klasowe. Każdy z zespołów starannie planuje swoje zadania. Główne działania zespołów to uzgadnianie rocznego planu pracy, organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, dokonanie wyboru podręczników, planowanie próbnych egzaminów i badanie wyników nauczania, przygotowywanie uczniów do konkursów i zawodów, uzgadnianie tematyki szkoleń wewnętrznych. Większość nauczycieli angażuje się w działalność co najmniej 2 zespołów. Dzielą się oni ze sobą wiedzą i doświadczeniem podczas rozmów indywidualnych i posiedzeń zespołów. Wspólnie rozwiązują problemy, współpracując również z pedagogiem szkolnym, analizują wyniki egzaminów, planują i realizują działania podnoszące kompetencje uczniów. Z prowadzonych analiz wyciągane są wnioski do dalszej pracy i na tej podstawie wprowadzane są zmiany. Nauczyciele doskonalą również metody i formy współpracy poprzez udział w szkoleniach. Współpraca nauczycieli w zespołach jest dokumentowana w formie rocznych planów pracy, semestralnych i rocznych sprawozdań oraz protokołów zebrań. Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie nauczycieli we wspólne realizowanie zadań szkoła spełnia wymaganie na poziomie wysokim. Raport ewaluacyjny ZS nr 4 w Tychach


Pobierz ppt "RAPORT DOTYCZĄCY EWALUACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google