Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt

2 Okres realizacji od 01.08.2013r. do 31.07.2015r.

3 Wartość projektu: 1 628 410,96 zł.

4 Przedszkole Nr 1 w Augustowie Przedszkole Nr 2 w Augustowie Przedszkole Nr 3 w Augustowie Przedszkole Nr 4 w Augustowie Przedszkole Nr 6 w Augustowie

5 Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym: szkoła podstawowa i gimnazjum Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze: szkoła podstawowa i gimnazjum Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie: szkoła podstawowa i gimnazjum Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie: szkoła podstawowa i gimnazjum Zespół Szkół im. Powstańców Styczniowych w Nowince: szkoła podstawowa i gimnazjum Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku: szkoła podstawowa i gimnazjum

6 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jabłońskich Szkoła Podstawowa w Kroszewie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku

7 Szkoła Podstawowa w Jaziewie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie Szkoła Podstawowa im. gen. pilota Witolda Urbanowicza w Olszance Gimnazjum nr 1 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Augustowie Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie Zespół Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie: szkoła podstawowa i gimnazjum Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce

8 I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie Zespół Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie: zasadnicza szkoła zawodowa i technikum

9 Proces doskonalenia jest nastawiony na zaspokojenie potrzeb szkoleniowych pojedynczego nauczyciela, często odbiega od potrzeb szkoły. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia nie wpływa na proces wprowadzania zmian w szkole.

10 Odpowiedzialność szkoły za własny rozwój: - odpowiedzialność za wysoką jakość kształcenia, - dobrowolność korzystania ze wspomagania, - obszar wsparcia oraz sposób jego realizacji ustalane przez dyrektora szkoły wspólnie z radą pedagogiczną.

11 Diagnoza potrzeb rozwojowych jako podstawa działań: - wspomaganie skoncentrowane na zdefiniowanych przez szkołę potrzebach rozwojowych, - wnioski z nadzoru pedagogicznego i wyniki egzaminów zewnętrznych jako punkt wyjścia w procesie diagnozowania potrzeb szkoły

12 Placówka wspomagania jako partner szkoły: - współpraca szkoły i instytucji wspomagających, - wzajemna inspiracja do działania, - motywowanie nauczycieli do samodzielnej i zespołowej refleksji nad własną pracą, - osoba organizująca wspomaganie (SORE) w roli moderatora i doradcy,

13 Różne instytucje jako wsparcie dla szkoły: - integracja działań instytucji wspierających szkołę, - spójność działań prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego oraz wspomagania pracy szkoły, Wspomaganie jako proces: - towarzyszenie szkole w procesie rozwoju,

14 Wspomaganie blisko szkoły: - towarzyszenie szkole w całym procesie rozwoju, - bezpośredni kontakt pracowników wspomagania ze szkołą, mobilność pracowników i praca na terenie szkoły, - formy doskonalenia realizowane w szkole,

15 Wspomaganie adresowane do szkoły jako organizacji: - postrzeganie szkoły jako organizacji angażującej różne grupy- uczniów, nauczycieli, dyrekcję, rodziców, środowisko lokalne, - uwzględnienie różnorodnych perspektyw i potrzeb w procesie planowania wsparcia rozwojowego, - wzajemne wspieranie się w trakcie realizacji procesu wspomagania,

16 Współpraca i samokształcenie: - formy doskonalenia wykorzystujące wiedzę i doświadczenie nauczycieli, - wymiana doświadczeń z nauczycielami i dyrektorami z innych szkół, - wspólne wypracowywanie rozwiązań i wdrażanie ich do szkolnej praktyki.

17 Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Priorytet III POKL, poddziałanie 3.3.1 lata 2010- 2015

18 Wspomaganie jest adresowane do szkoły. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.

19 Wspomaganie jest procesem, odchodzi od jednorazowych, pojedynczych form szkoleniowych. Każde działanie prowadzone na rzecz rozwoju szkoły jest elementem RPW wypracowanym przez dyrektora i radę pedagogiczną na bazie zdiagnozowanych potrzeb placówki. Dopełnieniem i rozszerzeniem RPW są sieci współpracy i samokształcenia.

20 Powiaty wdrażają nowy model doskonalenia nauczycieli w ramach projektów konkursowych priorytetu III POKL: Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.5: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Od września 2013r. w pilotażowych projektach weźmie udział ok. 5000 placówek ze 120 powiatów z całej Polski.

21 Projekt Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim jest pilotażem przygotowującym placówki do wejścia w życie 1stycznia 2016r. nowego systemu doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

22 1. szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne, z uprawnieniami szkoły publicznej z terenu powiatu augustowskiego; 2. przedszkola publiczne i niepubliczne, a także zespoły wychowania przedszkolnego z terenu powiatu augustowskiego zatrudniające co najmniej 5 nauczycieli; 3. co najmniej 10 % szkół znajdujących się poniżej średniej powiatowej egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu po klasie szóstej za rok 2011 lub 2012 oraz co najmniej 10 % szkół powyżej tej średniej powiatowej.

23 Wspomaganie pracy szkoły. Pogłębiona diagnoza potrzeb szkoły przeprowadzona przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). Opracowanie Rocznych Planów Wspomagania ( RPW)

24 Wybór ofert szkoleniowych z katalogu 24 ofert wypracowanych w ramach projektu systemowego ORE. Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności na praktykę szkolną. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW i rekomendacja na następny rok szkolny. Wsparcie dla każdej szkoły/ przedszkola w postaci 2 ofert (1 oferta na rok szkolny).

25 Powstanie 4 sieci współpracy i samokształcenia: wymiana doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi w praktyce sposobami działania oraz wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami. Tematyka 2 sieci zostanie wybrana z katalogu 20 ofert wypracowanych w ramach projektu systemowego ORE.

26 Wrzesień - październik 2013r. (2014r.): diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły/ przedszkola przeprowadzona przy wsparciu SORE, opracowanie RPW. Listopad 2013r. (2014r.) - czerwiec 2014r. (2015r.): doskonalenie nauczycieli, zastosowanie nowych umiejętności w praktyce. Czerwiec 2014r. (2015r.): sprawozdanie z realizacji RPW.

27 Wrzesień - październik 2013r. (2014r.): diagnoza i ustalenie tematyki 4 sieci. Październik 2013r. (2014r.) - czerwiec 2014r. (2015r.): praca uczestników sieci. Czerwiec 2014r. (2015r.): sprawozdanie z realizacji pracy sieci.

28 Czerwiec 2015r. konferencja podsumowująca wdrażanie pilotażowego doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

29 www.ace.pol.pl rdn@acedu.pl

30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google