Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MARIANNA HAJDUKIEWICZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MARIANNA HAJDUKIEWICZ"— Zapis prezentacji:

1 MARIANNA HAJDUKIEWICZ
Ewaluacja a wspomaganie pracy szkoły na podstawie doświadczeń projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” MARIANNA HAJDUKIEWICZ

2 Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół
Projekt systemowy MEN: „Wzmocnienie systemu wspierania szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego” – Działanie 3.3 Projekt systemowy ORE: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” – Działanie 3.3 Powiatowe projekty konkursowe: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – Działanie 3.5

3 Rekomendacje Wspomaganie adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.

4 Rekomendacje Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych form doskonalenia, na rzecz długofalowych form pomocy szkole lub placówce. W procesie wspomagania uwzględnia się efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki, oraz wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. W procesie wspomagania działania dostosowane są do kierunków polityki oświatowych państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

5 Zmiana w przepisach prawa oświatowego
Nowelizacja rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej: w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w sprawie szczegółowych zasad działania bibliotek pedagogicznych w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

6 Nowe zadania placówek doskonalenia
Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zgodnie z: kierunkami polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty, wymaganiami stawianymi szkole zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego wynikami i wnioskami z nadzoru pedagogicznego wynikami sprawdzianu i egzaminów realizacją podstaw programowych, w tym tworzeniem programów nauczania potrzebami uczniów i indywidualizacją procesu nauczania i wychowania

7 Nowe formy realizacji zadań placówek doskonalenia nauczycieli
organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach wspomagania we wskazanych przez szkołę lub placówkę zakresach organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek upowszechnianie przykładów dobrej praktyki

8 Organizowanie i prowadzenie wspomagania
pomoc szkole w zakresie diagnozowania potrzeb lub problemów ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub rozwiązania problemów zaplanowanie, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb szkoły oraz jej możliwości, form wspomagania i ich realizacja, wspólną ocenę efektów i  opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

9 Projekt systemowy ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

10 Procesowe wspomaganie rozwoju szkoły
DIAGNOZA SZKOŁA PLANOWANIE ZMIAN WDRAŻANIE ZMIAN DOSTARCZANIE NARZĘDZI OCENA EFEKTÓW WNIOSKI

11 Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia to zespół ok. 20 nauczycieli lub dyrektorów z różnych szkół lub przedszkoli, którzy współpracują w zorganizowany sposób. Cele: dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, wspólne wykonywanie zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

12 Pilotaż nowego systemu Projekty powiatowe, Działanie 3
Pilotaż nowego systemu Projekty powiatowe, Działanie 3.5 Nowa Rola Placówki Doskonalenia

13 Główne cele działań pilotażowych:
pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkoły, którego założenia merytoryczne zostały opracowane w ramach projektu ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół pomoc dyrektorom szkół i przedszkoli w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa

14 Szkolny organizator rozwoju edukacji Animator
osoba, która pracuje na rzecz szkoły i wspiera ją w ramach realizowanego w powiecie projektu odpowiedzialna za realizację rocznego planu wspomagania, zbudowanego na podstawie oferty doskonalenia wybranej przez szkołę. zewnętrzny konsultant wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach realizacji planu wspomagania.

15 Szkolny organizator rozwoju edukacji Animator
wspólna diagnoza potrzeb zaplanowanie działań zorganizowanie formy doskonalenia zaangażowanie nauczycieli i dyrektora udostępnianie niezbędnych materiałów i narzędzi wspieranie nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań włączenie oceny efektów procesu do ewaluacji wewnętrznej szkoły wspólne opracowanie rekomendacji.

16 Diagnoza pracy szkoły:
Do opracowywania planu doskonalenia nauczycieli służą źródła: zewnętrzne, wewnętrzne, statystyczne, czy jakościowe. Mapa źródeł: wyniki ewaluacji zewnętrznej; koncepcje pracy szkoły (planu rozwoju szkoły), zalecenia lub polecenia MEN; wyniki ewaluacji wewnętrznej, dane z raportów „okołooświatowych”

17 Warsztat diagnostyczno - rozwojowy:
Spotkanie przedstawicieli RP prowadzone przez zewnętrznego specjalistę ( SORE/animatora). Celem jest opracowanie koncepcji działań wdrożeniowych Techniki warsztatowe angażują i skłaniają do refleksji uczestników na temat ich potrzeb i kierunków rozwoju szkoły. Warsztat to okazja do pogłębienia współpracy między nauczycielami.

18 Nadzieje związane z procesowym wspomaganiem:
„Wreszcie zaczęliśmy ze sobą rozmawiać”; „Najtrudniejsze to wyartykułowanie problemu, w końcu dotarło do nich, że jego rozwiązanie tkwi w nich samych”; „Dokopaliśmy się do problemu, którego nikt nie wiązał z efektem opisanym w raporcie ewaluacji zewnętrznej”; „Diametralny zwrot w sposobie myślenia – z narzekania, na „ale co możemy zrobić?”.

19 Obawy związane z procesowym wspomaganiem:
sposób organizacji, związany z pracą zewnętrznych konsultantów i ich współpracą z dyrektorem i radą pedagogiczną; czasochłonność proponowanych działań; rozmycie końcowych efektów wśród innych procesów zachodzących w szkole; system kontroli działań prowadzonych w ramach rocznych planów wspomagania; nadmierna biurokratyzacją; obnażenie i omawianie problemów szkoły na forum.

20 Zasady wspomagania: diagnoza i wybór problemów jako proces podnoszenia jakości, a nie obnażania słabości szkoły; ewaluacja jako szansa na otrzymanie niezbędnej do rozwoju informacji, a nie kontrolę i rozliczanie z odpowiedzialności; wyniki ewaluacji wewnętrznej kluczowe w procesie diagnozowania problemów i tworzenia rocznego planu wspomagania;

21 Zasady wspomagania: jeden obszar i jasno sprecyzowany problem;
RPW w ewaluacji wewnętrznej; rola SORE a rola dyrektora szkoły lub przedszkola; metody coachingowe i prace w małych grupach; praca metodą projektu.

22 Korzyści procesowego wspomagania
dla dyrektorów: pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły oraz określeniu obszarów do rozwoju; organizacja doskonalenia nauczycieli zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły; ułatwienie kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom; dostęp do aktualnej informacji pedagogicznej.  

23 Korzyści procesowego wspomagania dla grona pedagogicznego:
pomoc we wdrażaniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie; pomoc w zaplanowaniu rozwoju zawodowego w sposób zgodny z aktualnymi potrzebami szkoły; ułatwienie kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom; organizacja form doskonalenia bezpośrednio w szkole; wzajemne wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych; pomoc w praktycznym zastosowaniu nowych umiejętności; dostęp do aktualnej informacji pedagogicznej.

24 Korzyści procesowego wspomagania dla uczniów:
punktem wyjścia do planowania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli są potrzeby uczniów; nauczyciele udoskonalają swój warsztat pracy, w oparciu o wnioski i doświadczenie wynikające z ich bieżącej pracy z uczniem; uczeń staje się współtwórcą (partnerem) procesów edukacyjnych i wychowawczych, współdziałanie nauczycieli zwiększa efektywność uczenia się i nauczania.

25 Dziękuję za uwagę Marianna Hajdukiewicz ORE


Pobierz ppt "MARIANNA HAJDUKIEWICZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google