Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA PROJEKTU „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA PROJEKTU „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”"— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA PROJEKTU „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Strzelin, dnia 1 1

2 . Powiat Strzeliński znalazł się w gronie jednostek samorządu terytorialnego Województwa Dolnośląskiego, które w konkursie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisały umowę realizacji projektu. 2 2

3 w Powiecie Strzelińskim”.
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Strzelińskim” jest realizowany od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2015r. wartość projektu ,00 zł 3 3

4 Pilotażowy Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. CELE PROJEKTU: Zdiagnozowanie aktualnych potrzeb rozwojowych szkół i przedszkoli i powiązanie z nimi ofert Doskonalenia Nauczycieli, zbieżnych z priorytetami oświatowymi państwa, Wprowadzenie różnych form Doskonalenia Nauczycieli w miejscu pracy, aktywizujących uczestników, 4 4

5 Zaangażowanie w Doskonalenie Nauczycieli ekspertów, specjalistów.
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. . Wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności nauczycieli/ek i dyrektorów/ek w praktyce, wymiana doświadczeń, Zaangażowanie w Doskonalenie Nauczycieli ekspertów, specjalistów. Zwiększenie potencjału Powiatowego Centrum Dydaktyki z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, informacji pedagogicznej w kompleksowym wspomaganiu szkół i przedszkoli w powiecie strzelińskim. 5

6 REKRUTACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. REKRUTACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI: Projekt adresowany jest do grupy docelowej 2 przedszkoli i 20 szkół różnych typów z terenu powiatu strzelińskiego, w tym dla: 300 nauczycielek 20 nauczycieli. Jednocześnie spełnione muszą być kryteria dostępu zapisane w dokumentacji konkursowej, m.in.: 6

7 co najmniej 10 % szkół (podstawowych i gimnazjów)
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. KRYTERIA DOSTĘPU co najmniej 10 % szkół (podstawowych i gimnazjów) z terenu powiatu strzelińskiego znajduje się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także co najmniej 10 % znajduje się powyżej średniej, w każdej szkole albo przedszkolu przeprowadzony będzie pełny cykl doskonalenia (obejmuje diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji oraz realizację oferty doskonalenia nauczycieli) trwający nie krócej niż 7 miesięcy, 7

8 Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. KRYTERIA: złożenie przez dyrektora szkoły/przedszkola karty zgłoszenia i deklaracji przystąpienia do projektu, pierwszeństwo w przyjęciu do udziału w projekcie przysługuje przedszkolom oraz szkołom podstawowym i gimnazjom z terenów wiejskich, w strukturze przyjętych szkół znajdą odzwierciedlenie wszystkie typy publicznych szkół ogólnodostępnych oraz co najmniej jedna szkoła z każdej gminy, w przypadku zespołu szkół udział w projekcie mogą wziąć nie więcej niż dwa typy szkół. 8

9 Do udziału w projekcie zgłoszono Szkoły Podstawowe
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Do udziału w projekcie zgłoszono Szkoły Podstawowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie Szkoła Podstawowa w Zielenicach Szkoła Podstawowa w Białym Kościele Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim Szkoła Podstawowa w Jaworowie Szkoła Podstawowa w Wawrzyszowie Szkoła Podstawowa w Żelowicach 9

10 1. Gimnazjum nr 1 w Strzelinie 2. Gimnazjum nr 2 w Strzelinie
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. Gimnazja 1. Gimnazjum nr 1 w Strzelinie 2. Gimnazjum nr 2 w Strzelinie 3. Gimnazjum w Kuropatniku 4. Gimnazjum w Borowie 5. Gimnazjum w Wiązowie 6. Gimnazjum Prusy 7. Publiczne Gimnazjum w Przewornie 8. Niepubliczne Gimnazjum Slavia w Strzelinie

11 Szkoły ponadgimnazjalne 1. Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Strzelinie
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. Szkoły ponadgimnazjalne 1. Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Strzelinie 2. Technikum w Strzelinie CKZiU w Strzelinie 3. ZSZ w Strzelinie CKZiU w Strzelinie 4. Technikum w Ludowie Polskim CKZiU w Strzelinie Przedszkola Przedszkole Miejskie w Strzelinie Przedszkole Miejskie „Bajkowy Ogród” w Wiązowie 11

12 REKRUTACJA NAUCZYCIELI:
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. REKRUTACJA NAUCZYCIELI: Rekrutacja nauczycieli szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie prowadzona będzie po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły/ przedszkola. Z każdej szkoły/przedszkola do udziału w realizacji projektu zostanie zakwalifikowanych średnio 20 nauczycieli. Liczba ta może zostać zwiększona lub zmniejszona w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły/przedszkola. 12

13 FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU :
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU : W ramach projektu szkoły/przedszkola mogą korzystać z następujących form wsparcia 1. Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/każdym przedszkolu na bazie oferty doskonalenia opracowanej w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. 13

14 Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. Oferta doskonalenia -opis rocznego planu wspomagającego rozwój szkoły/przedszkola. Oferta jest podstawą zbudowania w konkretnej placówce szczegółowego rocznego planu wspomagania. Na ofertę doskonalenia składają się: tytuł, charakterystyka, cel, efekty, sposób realizacji oferty, zasady korzystania z oferty, czas i miejsce realizacji, grupy docelowe oraz informacje o osobach realizujących ofertę. Każda szkoła/przedszkole przystępujące do projektu może wybrać jedną ofertę doskonalenia, na bazie której budowane są roczne plany wspomagania (RPW).

15 Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. Roczny plan wspomagania – plan zbudowany na bazie oferty doskonalenia realizowany w danej szkole lub danym przedszkolu. RPW obejmuje cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań. RPW realizowany jest w trakcie jednego roku szkolnego. Wybór tematów ofert przez szkoły lub przedszkola będzie po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb tych placówek, a więc w pierwszym etapie realizacji projektu w szkołach/przedszkolach. W ramach realizacji projektu placówki będą mogły wybierać spośród 24 tematów ofert stanowiących załącznik do dokumentacji konkursowej

16 Oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu:
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. Oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu: 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2. Ocenianie kształtujące. 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 5. Wykorzystywanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. 7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtowa? 9. Budowa koncepcji pracy szkoły. 10. Praca z uczniem młodszym. 11. Praca z uczniem zdolnym. 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 16

17 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet. 14. Projekt edukacyjny w szkole. 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 16. Rodzice są partnerami szkoły. 17. Nauczyciele 45+ 18. Szkoła promuje wartości edukacyjne. 19. Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole. 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły. 17 17

18 Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. W ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania przeprowadzone będą dla 22 szkół/przedszkoli: Warsztaty (5 modułów x 3 godziny x 22 placówki x 2 lata szkolne =660 godzin) Wykłady i konsultacje grupowe (2 spotkania x 4 godziny x 22 placówki x 2 lata szkolne =352 godziny) Konsultacje indywidualne (2 spotkania x4 godziny x22 placówki x 2 lata szkolne=352 godzin) 18

19 Pracami sieci kieruje koordynator sieci.
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. Sieci współpracy i samokształcenia- zespół ok nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania i dzielenia się doświadczeniami. Członkowie sieci spotykają się 5 razy w roku szkolnym. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe , forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci. Utworzone zostaną 4 sieci współpracy i samokształcenia 19

20 2. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”.
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. 1.Sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów, pedagogów i logopedów „Praca z uczniem sprawiającym trudności w nauczaniu i wychowaniu”. 2. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”. 3. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych „Praca z uczniem młodszym”. 4. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych „Jak poprawić efektywność nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych”. 20

21 Podniesienie kompetencji uczestników systemu doskonalenia,
Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. Zadania prowadzone w ramach projektu pozwolą na merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu wspomagania poprzez: Podniesienie kompetencji uczestników systemu doskonalenia, Przetestowanie w praktyce funkcjonowania zmodernizowanego systemu, 21

22 Projekt ”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”. Wykorzystanie w procesie doskonalenia potencjału wszystkich instytucji świadczących usługi na rzecz szkół i przedszkoli, Kompleksowe przygotowanie powiatu strzelińskiego do prowadzenia zadań z zakresu zmodernizowanego systemu, Udoskonalenie zasad zmodernizowanego systemu poprzez przetestowanie ich w praktyce, co pozwoli na ewentualną weryfikację założeń. 22

23 Biuro projektu mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Dydaktyki w Strzelinie ul. Staszica 7
23


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA PROJEKTU „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google