Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dokumenty Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 powstał w oparciu o Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2011 r. do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (art. 21 pkt. 4a, art. 21a oraz art. 113 ust. 1), regionalne ośrodki polityki społecznej, jako jednostki organizacyjne samorządów województw wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej, koordynują działania na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionach.

3 Zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej, programy wojewódzkie na rzecz ekonomii społecznej stanowią programy wykonawcze dla strategii rozwoju województw oraz strategii polityki społecznej. Takie umiejscowienie programu na rzecz ekonomii społecznej wskazuje na traktowanie tego sektora jako ważnego obszaru polityki społecznej (a nawet szerzej – polityki rozwoju), zarówno w wymiarze regionalnym jak i krajowym. Dokumenty

4 Umiejscowienie Programu w strukturze dokumentów Województwa Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej stanowi program wojewódzki w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Program odwołuje się wprost do 3 priorytetu obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2020 (Rozwój zasobów ludzkich). W projekcie nowej Strategii rozwoju województwa kujawsko- pomorskiego do roku 2020 program wskazany jest jako jeden z Kujawsko-Pomorskich Programów Rozwoju w ramach Programu strategicznego Społeczeństwo.

5 Umiejscowienie Programu w strukturze dokumentów Województwa W ramach projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ekonomia społeczna znalazła miejsce w ramach: Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo – EFS oraz Osi priorytetowej 12. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

6 Prace nad Programem W marcu 2012 roku Uchwałą Nr 12/272/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego utworzono Wojewódzki Zespół Ekspercki ds. Ekonomii Społecznej. W kwietniu 2012 roku Zarządzeniem nr 8/2012 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu powołano Interdyscyplinarną Grupę Roboczą ds. Ekonomii Społecznej. Wojewódzki Zespół Ekspercki ds. Ekonomii Społecznej i Interdyscyplinarna Grupa Robocza ds. ekonomii społecznej składają się z przedstawicieli władz województwa, podmiotów reprezentujących sektor ekonomii społecznej, organizacji tworzących infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej oraz przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, instytucji rynku pracy oraz środowiska akademickiego.

7 Prace nad Programem Zespół ekspercki, pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Michała Korolko, na pierwszym spotkaniu w lutym 2012 roku wypracował zarys programu i 4 cele szczegółowe. Na kolejnych spotkaniach, interdyscyplinarna grupa robocza, opracowała szczegółowe zapisy programu, w tym: - cele szczegółowe, priorytety celów szczegółowych programu, - kierunki interwencji priorytetów programu, - wskaźniki realizacji celów szczegółowych programu.

8 Cel główny: Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w realizacji regionalnych i lokalnych polityk publicznych w województwie kujawsko-pomorskim Program

9 Priorytet 1 Poprawa efektywności i skali działania podmiotów ekonomii społecznej (PES) Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności kadry PES 1.2 Promocja marki i jakości PES 1.3 Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Program

10 Priorytet 2 Stworzenie kompleksowego systemu wspierania ekonomii społecznej w województwie kujawsko- pomorskim Cel szczegółowy: 2.1 Rozwój infrastrukturalnego systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie 2.2 Rozwój instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej w regionie Program

11 Priorytet 3 Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną i innymi podmiotami Cel szczegółowy: 3.1 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczności lokalnych 3.2 Rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej 3.3 Rozwój form współpracy i wsparcia PES ze strony samorządów lokalnych i innych partnerów Program

12 Priorytet 4 Wzrost świadomości społecznej wśród mieszkańców regionu na temat ekonomii społecznej Cel szczegółowy: 4.1 Monitorowanie wpływu ekonomii społecznej na włączenie społeczne 4.2 Popularyzacja ekonomii społecznej w społeczeństwie regionu 4.3 Włączanie wiedzy na temat ekonomii społecznej do systemu kształcenia formalnego i nieformalnego Program

13 Wstępny projekt programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 grudnia 2013 r. (Uchwała Nr 52/1661/12). W dniach 25 stycznia 2013 r. – 28 lutego 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostało przyjęte Uchwałą Nr 19/722/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2013 r. Obecnie realizowana jest ewaluacja ex-ante programu. Kolejne kroki nad programem

14 Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593) art. 21 pkt 4a, do zadań samorządu województwa należy m.in. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie. Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie

15 Zgodnie z art. 21a, działania na rzecz ekonomii społecznej w regionie obejmują w szczególności: 1) rozwój infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; 2) inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie

16 4) monitorowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej służącej zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5) zwiększanie kompetencji służb zajmujących się aktywizacją, integracją oraz reintegracją społeczną i zawodową osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie

17 Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google