Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 roku

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rozwój przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim wynikać będzie z celów i priorytetów zawartych w następujących dokumentach: 1.Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej; 2.Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodniopomorskim na lata 2012 – 2020 – przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 3.Program strategiczny SPOŁECZEŃSTWO (projekt).

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PRIORYTETY ORAZ KIERUNKI INTERWENCJI określone w Wieloletnim regionalnym planie działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodniopomorskim na lata 2012 – 2020

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet 1 Promocja i upowszechnienie idei przedsiębiorczości społecznej Działanie 1.1 Edukacja w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii społecznej w regionie popularyzacja wiedzy wśród przedstawicieli samorządów i animatorów lokalnych w zakresie ekonomii społecznej; edukacja różnych grup zawodowych, w tym w szczególności kadr pomocy społecznej i instytucji rynku pracy w zakresie ekonomii społecznej; edukacja pracowników oświaty z zakresu ekonomii społecznej, w tym propagowanie tworzenia spółdzielni uczniowskich jako wstępu do przedsiębiorczości społecznej; wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez edukację formalną (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) oraz nieformalną (nauka poprzez praktykę); utworzenie kierunku bądź specjalizacji oraz organizacja studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej na uczelniach wyższych w regionie.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet 1 Promocja i upowszechnienie idei przedsiębiorczości społecznej Działanie 1.2 Promocja przedsiębiorczości społecznej prowadzenie kampanii społecznych na rzecz ekonomii społecznej, w tym na rzecz udziału osób niepełnosprawnych w sektorze PS; publikowanie materiałów dotyczących ekonomii społecznej; publikowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych nt. przedsiębiorczości społecznej wśród potencjalnych beneficjentów; publikacja dobrych praktyk i wydarzeń związanych z ekonomia społeczną w mediach lokalnych i regionalnych; organizacja targów, konferencji i spotkań promujących idee ekonomii społecznej; wykreowanie i promocja marki ekonomii społecznej w regionie.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet 2 Zwiększenie udziału podmiotów przedsiębiorczości społecznej w gospodarce regionu Działanie 2.1 Stworzenie warunków formalnych do funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej w regionie włączenie problematyki przedsiębiorczości społecznej do dokumentów strategicznych na szczeblu regionalnym i lokalnym; stworzenie systemu zachęt do stosowania klauzul społecznych w ramach prawa zamówień publicznych; włączenie podmiotów ekonomii społecznej do systemu wsparcia przedsiębiorczości.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet 2 Zwiększenie udziału podmiotów przedsiębiorczości społecznej w gospodarce regionu Działanie 2.2 Uruchamianie mechanizmów przedsiębiorczości społecznej poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz podmiotów łączących działalność gospodarczą i społeczną wzmacnianie strategicznego podejścia NGO do równoległej realizacji celów społecznych i ekonomicznych – większy nacisk na innowacyjność, przedsiębiorczość i orientację na rezultaty; utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości społecznej, w szczególności na obszarach wiejskich i zagrożonych bezrobociem; utworzenie systemu wsparcia finansowego dla podmiotów przedsiębiorczości społecznej (spółdzielni socjalnych/ przedsiębiorstw społecznych).

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet 2 Zwiększenie udziału podmiotów przedsiębiorczości społecznej w gospodarce regionu Działanie 2.3 Objęcie systemem wsparcia na zasadach preferencyjnych wybranych obszarów działalności prowadzenie cyklicznych analiz dotyczących funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej w regionie, w tym badanie bieżących profili działalności podmiotów PS oraz ich potencjału; preferowanie usług: z zakresu pomocy społecznej, z obszaru edukacji i kultury oraz innych usług deficytowych na poziomie regionalnym i lokalnym; zachęcanie podmiotów ekonomii społecznej do realizacji priorytetowych zadań publicznych.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet 3 Budowanie partnerstwa i systemu dialogu społecznego na rzecz przedsiębiorczości społecznej Działanie 3.1 Rozwój otoczenia przedsiębiorczości społecznej w regionie wspieranie tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej, w tym pobudzanie działań sieciujących pomiędzy samymi podmiotami ekonomii społecznej; stymulowanie współpracy służb zatrudnienia i pomocy społecznej; pobudzanie współpracy sektora publicznego i niepublicznego; uwrażliwianie przedsiębiorców na społeczne aspekty pracy; budzenie społecznej odpowiedzialności biznesu; rozwój sieci ośrodków wspierania ekonomii społecznej (OWES –ów) w regionie.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet 3 Budowanie partnerstwa i systemu dialogu społecznego na rzecz przedsiębiorczości społecznej Działanie 3.2 Stworzenie platformy współpracy na rzecz przedsiębiorczości społecznej w regionie grupa dyskusyjna w ramach Zachodniopomorskiego Forum Integracji Społecznej; powołanie przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego zespołu monitorującego rozwój ekonomii społecznej w regionie; stworzenie portalu internetowego dot. ekonomii społecznej w regionie.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego jest wyborem priorytetowych kierunków koncentracji działań rozwojowych. Cele Strategii: 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania. 2. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu. 4. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami. 5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności. 6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu. Programy Strategiczne wpisują się w realizację celów strategicznych. Składają się z listy priorytetów rozwoju województwa w danym obszarze tematycznym rozpisanych na działania (przedsięwzięcia/projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne). Programy Strategiczne to odpowiedź na: potrzebę wdrożenia działań dostosowawczych, koniecznych dla skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego; współistniejący proces konsolidacji dokumentów strategicznych szczebla krajowego; rozpoczęcie prac nad RPO na lata 2014-2020. Programy Strategiczne

12 PROGRAM STRATEGICZNY Obszary objęte programem 1 GOSPODARKA Gospodarka Rolnictwo Kapitał ludzki Nauka i innowacja Rynek pracy Gospodarka morska Obsługa inwestorów i eksporterów 2 PRZEMYSŁY KREATYWNE I CZASU WOLNEGO Turystyka Kultura Sport 3 SPOŁECZEŃSTWO Włączenie społeczne Edukacja Rodzina Społeczeństwo informacyjne 4 DOSTĘPNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Transport Energetyka Bezpieczeństwo Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Ochrona Środowiska 5 OBSZARY WIEJSKIE Obszary wiejskie 6 OCHRONA ZDROWIA Ochrona zdrowia 7 MARKETING TERYTORIALNY Promocja gospodarcza, turystyczna, wizerunkowa Komunikacja społeczna 8 WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Współpraca poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego Polityka miejska i metropolitalna Rozwój obszarów wiejskich Transgraniczność oraz współpraca bałtycka i międzynarodowa

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program strategiczny SPOŁECZEŃSTWO Cel 1 Rozwój kapitału społecznego regionu Priorytet 1.1 Wzmocnienie mechanizmów budowania wspólnot społecznie odpowiedzialnych Działanie 1.1.3. Rozwój regionalnego rynku ekonomii społecznej - zadania: superwizja systemu wsparcia ekonomii społecznej; szkolenia dla samorządów, NGO i osób fizycznych w zakresie ES; doradztwo dla NGO dot. profesjonalizacji III sektora (prowadzenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy); wsparcie samorządów w powoływaniu spółdzielni osób prawnych; uruchomienie Funduszu Pożyczkowo-Poręczeniowego dla podmiotów ekonomii społecznej; koordynacja sieci barterowych przedsiębiorstw społecznych; organizacja Regionalnych Targów Ekonomii Społecznej; przyznawanie znaku jakości produktów i usług z obszaru ES.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program strategiczny SPOŁECZEŃSTWO Priorytet 1.2 Wspieranie procesów włączenia społecznego Działanie 1.2.1 Rozwój w regionie sieci wystandaryzowanych ośrodków wspierających aktywność społeczną i zawodową mieszkańców poprzez utworzenie 20 Centrum Integracji Społecznej – zadania opracowanie regionalnych standardów poszczególnych form działania; szkolenia/warsztaty; wdrożenie – akredytacja; superwizja i monitoring efektywności. Działanie 1.2.2 Rozwój w regionie sieci wystandaryzowanych ośrodków wspierających aktywność społeczną i zawodową mieszkańców poprzez utworzenie 50 Klubów Integracji Społecznej Działanie 1.2.3 Rozwój w regionie sieci wystandaryzowanych ośrodków wspierających aktywność społeczną i zawodową mieszkańców poprzez utworzenie 50 Ośrodków Wsparcia Rodziny

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program strategiczny SPOŁECZEŃSTWO Priorytet 1.2 Wspieranie procesów włączenia społecznego Działanie 1.2.5 Uruchomienie w gminach o największym odsetku bezrobotnej młodzieży (10 gmin) programów na rzecz przedsiębiorczości młodych (pod patronatem ZARR) – zadania zawieranie lokalnych paktów na rzecz aktywności i przedsiębiorczości młodych; szkolenia dla młodzieży (rozpoznawanie postaw wobec pracy i przedsiębiorczości); powoływanie lokalnych ośrodków "Nowa Aktywność Nowa Kultura"; wymiany młodzieży (wolontariat europejski); koordynacja zadania w regionie.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Okres programowania 2014 – 2020 Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 Cel 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem VIII Oś Priorytetowa - Rozwój społeczny

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google