Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY W 2013 ROKU. HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY W 2013 ROKU. HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY W 2013 ROKU

2 HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU

3

4 CZAS TRWANIA EGZAMINÓW PISEMNYCH

5 MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

6 HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Część ustna egzaminu przeprowadzana jest według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły. język polski 10-20 maja język angielski 10-20 maja język niemiecki 24 maja język francuski 14 maja (XVII Liceum Ogólnokształcące)

7 EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

8 Na sali przebywa tylko jeden zdający. W czasie egzaminu zdający może korzystać z: przygotowanych przez siebie materiałów pomocniczych do prezentacji sprzętu niezbędnego do prezentacji tematu podpisanego imieniem i nazwiskiem ramowego planu prezentacji (do wglądu przed egzaminem, 1 strona formatu A-4).

9 Egzamin trwa ok. 25 minut w części pierwszej (ok. 15 minut) zdający prezentuje przygotowany temat podczas prezentacji korzysta z planu prezentacji i materiałów pomocniczych (czas ich wykorzystania wynosi maksymalnie 5 minut i jest wliczany do całkowitego czasu prezentacji). część druga (ok. 10 minut) polega na rozmowie zdającego z egzaminatorem (pytania dotyczą jedynie prezentowanego tematu i bibliografii).

10 Jeżeli zdający: nie wygłosi prezentacji zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej nie dostarczy bibliografii w wyznaczonym terminie zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

11 EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

12 Na sali przebywa tylko jeden zdający. Zdający losuje zestaw egzaminacyjny przygotowany przez OKE. Egzamin składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań (czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas egzaminu). Zdający wykonuje zadania po kolei (nie ma powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone). Zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

13 Egzamin trwa ok. 15 minut rozmowa wstępna (kilka pytań związanych z życiem i zainteresowaniami zdającego) zadanie 1 rozmowa zdającego z egza- minatorem (podział na role) zadanie 2 zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie i odpowiada na trzy pytania zadanie 3 zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpo- wiada na dwa pytania

14 EGZAMIN PISEMNY

15 Zdający ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza Zdający musi sprawdzić czy: arkusz jest kompletny, tzn. ma wszystkie strony i zadania zadania są wyraźnie wydrukowane otrzymał zestaw wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii) Niekompletny arkusz jest wymieniany przez zespół nadzorujący egzamin.

16 Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie będą wpuszczone na salę. Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali.

17 W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na wyjście z sali. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

18 W przypadku gdy stwierdzono: niesamodzielną pracę zdającego korzystania z niedozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych zakłócanie przez zdającego przebiegu egzaminu wniesienie przez zdającego na salę urządzenia telekomunikacyjnego albo elektronicznego nośnika informacji dyrektor szkoły przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

19 Jeśli zdający ukończył pracę odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika i zgłasza ukończenie pracy przez podniesienie ręki. Po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi zdający wychodzi z sali.

20 KODOWANIE

21 Każdy zdający otrzyma arkusz z kodami kreskowymi. Arkusz jest opisany imieniem i nazwiskiem zdającego oraz numerem PESEL. Na arkuszu jest 19 samoprzylepnych naklejek, z których każda posiada dwa kody kreskowe: pierwszy zawiera numer PESEL i trzyznakowy kod (oznaczenie oddziału i numer w dzienniku – np. B25) zdającego. drugi zawiera kod szkoły zdającego.

22

23 Po sprawdzeniu kompletności arkuszy, zdający koduje arkusz i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na: naklejeniu naklejki na stronie tytułowej arkusza w prostokącie opisanym Miejsce na naklejkę z kodem. czytelnym wpisaniu na górze strony tytułowej arkusza numeru PESEL czytelnym wpisaniu na górze strony tytułowej arkusza trzyznakowego kodu.

24

25 naklejeniu naklejki na pierwszej stronie karty odpowiedzi w miejscu opisanym Miejsce na naklejkę z nr PESEL. czytelnym wpisaniu na pierwszej stronie karty odpowiedzi numeru PESEL czytelnym wpisaniu na drugiej stronie karty odpowiedzi trzyznakowego kodu

26

27

28 Naklejki muszą być starannie naklejone (nie można zaklejać oryginalnie nadrukowanych kodów paskowych zamieszczonych na arkuszu i karcie odpowiedzi). Zdający ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość kodowania arkuszy. Błędy w kodowaniu arkusza i kart odpowiedzi mogą skutkować uzyskaniem 0% punktów z egzaminu.

29 ZAPAMIĘTAJ

30 O dowodzie tożsamości (zdający skierowani na egzamin do innej szkoły muszą mieć również świadectwo ukończenia szkoły). Możesz korzystać tylko z: czarnego długopisu lub pióra kalkulatora prostego Musisz przenieść odpowiedzi z zadań zamkniętych (np. matematyka) do karty odpowiedzi. Wniesienie telefonu komórkowego na salę jest podstawą unieważnienia egzaminu.

31 Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości 28 czerwca. Strona OKE filmy o egzaminie maturalnym.


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY W 2013 ROKU. HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google