Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Odnowy Miejscowości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Odnowy Miejscowości"— Zapis prezentacji:

1 Plan Odnowy Miejscowości
Smolec Smolec - Wrocław 2008

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Realizuje cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których podejmowane są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jest on finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)‏

3 Cele PROW Cele, które mają być realizowane przez PROW zostały ujęte w formie 4 osi: Oś 1. poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Oś 2. poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich. Oś 4. LEADER.

4 Alokacje finansowe Wkład publiczny w EUR na lata 2007- 2013 Oś Oś 1
Ogółem wkład publiczny Stawka wkładu EFRROW w % Kwota EFRROW Oś 1 75% Oś 2 80% Oś 3 Oś 4 Pomoc techniczna Razem 76,84%

5 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich.
Jednym z działań realizowanych przez oś 3 PROW jest „Odnowa i Rozwój Wsi”. W ramach tego działania realizowane będą inwestycję, które: Wpływają na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich Umożliwią rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich Wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich .

6 Zakres pomocy Pomoc finansowa przyznawana jest na:
Budowa, przebudowy, remontu, wyposażenia obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne, sportowe służący promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego 2) Kształtowaniu obszaru przestrzeni publicznej. 3) Budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturowych. 4) Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynku będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne. 5) Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci. 6) Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów

7 Beneficjenci Gmina Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Kościoły i związki wyznaniowe Organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego

8 Kryteria dostępu Pomoc finansowa może być przyznana jeżeli:
a). Projekt realizowany jest w miejscowości leżącej w gminie wiejskiej b). Projekt realizowany jest w miejscowości należącej do gminy miejskiej lub miejsko- wiejskiej z wyłączeniem miast i miejscowości liczących powyżej 5 tys. Mieszkańców c). Projekt wpisuje się w zakres „Planu Odnowy Miejscowości”

9 Plan Odnowy Miejscowości
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem strategicznym, który w oparciu o diagnozę zasobów i deficytów miejscowości formułuje perspektywy i szanse jej rozwoju oraz projektuje cele rozwojowe i działania służące ich realizacji.

10 Plan Odnowy Miejscowości cd.
POM jest jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Prawidłowo sporządzony dokument powinien zawierać: charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości ocenę mocnych i słabych stron miejscowości opis planowanych zadań inwestycyjnych

11 Forma i wysokość pomocy
1. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. 2. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych. 3. Maksymalna kwota na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi PLN 4. Minimalna wartość realizowanego projektu wynosi PLN

12 Dziękujemy Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Plan Odnowy Miejscowości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google