Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Sporządził: Dariusz Koprowski Wrocław, 9 września 2008 r. 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.2 Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa 2Wrocław, 9 września 2008 r.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.3 3Wrocław, 9 września 2008 r. 3.1. Infrastruktura drogowa Alokacja: 150 mln EUR, w tym 104,07 mln EUR na projekty indywidualne Nabór: od 11- września do 13 października 2008r.: 36 707 653 EUR

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.4 1)budowa i modernizacja dróg (przede wszystkim o dużym natężeniu ruchu), mająca na celu poprawę jakości połączeń z siecią TEN-T oraz innymi drogami krajowymi, 2)budowa i modernizacja obwodnic miast i miejscowości, 3)budowa i modernizacja dróg w celu poprawy połączeń tranzytowych przez miasta, w których występuje duże natężenie ruchu, Typy projektów w ramach Działania 3.1 4Wrocław, 9 września 2008 r.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.5 4)budowa i modernizacja dróg mających na celu poprawę dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego zarówno o znaczeniu regionalnym (np. specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne i przemysłowe) oraz lokalnych centrów aktywności gospodarczej, 5)budowa i modernizacja dróg mających na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, 5 Typy projektów w ramach Działania 3.1 Wrocław, 9 września 2008 r.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.6 6)modernizacja i budowa obiektów inżynierskich, 7)budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej oraz bezpieczeństwa i zarządzania ruchem, w tym inteligentnych systemów transportowych, wyłącznie w przypadku projektów o charakterze regionalnym (w przypadku tych projektów nie jest konieczna inwestycja obejmująca zarówno podstawową infrastrukturę drogową, jak i infrastrukturę towarzyszącą). 6 Typy projektów w ramach Działania 3.1 Wrocław, 9 września 2008 r.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.7 jednostki samorządu terytorialnego (lub w ich imieniu zarządcy dróg nie posiadający osobowości prawnej), ich związki i stowarzyszenia, zarządcy dróg publicznych posiadający osobowość prawną. Typy beneficjentów dla Działania 3.1 7Wrocław, 9 września 2008 r.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.8 Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie: systemowy i indywidualny; Kategoria interwencji: 23 - Drogi regionalne/lokalne; 3.1. Infrastruktura drogowa 8Wrocław, 9 września 2008 r.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.9 Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 50%. Minimalny wkład własny jednostek samorządu terytorialnego - 1% całkowitych kosztów projektu Pomoc publiczna – nie dotyczy Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: 1 stycznia 2007 r. 3.1. Infrastruktura drogowa 9Wrocław, 9 września 2008 r.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.10 3.1. Infrastruktura drogowa Minimalna wartość projektu z zakresu budowy i modernizacji dróg – 4 000 000 PLN, Minimalna wartość projektu z zakresu budowy i modernizacji obiektów inżynierskich – 2 000 000 PLN, Minimalna wartość projektu dotyczącego wyłącznie budowy i modernizacji infrastruktury towarzyszącej – 1 000 000 PLN; 10Wrocław, 9 września 2008 r.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.11 Wskaźniki produktu Nazwa wskaźnikaJednostka Długość wybudowanej drogi wojewódzkiejkm Długość wybudowanej drogi powiatowej na obszarze miejskimkm Długość wybudowanej drogi powiatowej na obszarze wiejskimkm Liczba wybudowanych obwodnicszt. Długość wybudowanej drogi gminnej na obszarze miejskimkm Długość wybudowanej drogi gminnej na obszarze wiejskimkm Długość zmodernizowanej drogi wojewódzkiejkm Długość zmodernizowanej drogi powiatowej na obszarze miejskimkm Długość zmodernizowanej drogi powiatowej na obszarze wiejskimkm Długość zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze miejskimkm Długość zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze wiejskimkm Liczba wybudowanych drogowych obiektów inżynierskich (np. obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa) szt. Liczba zmodernizowanych drogowych obiektów inżynierskich (np. obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa) szt. 1127-30 czerwca 2008 r. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU – działanie 3.1 Wrocław, 9 września 2008 r.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.12 Wskaźniki rezultatu WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU Nazwa wskaźnikaJednostka Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach - w przewozach pasażerskich - w przewozach towarowych PLN/rok Nośność drogi / obiektu mostowegokN/oś Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy, w tym: - kobiet etat 12Wrocław, 27 czerwca 2008 r.Wrocław, 9 września 2008 r.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.13 Wykaz wydatków niekwalifikowalnych dla Działania 3.1. RPO WD Wydatki na drogi gminne dojazdowe do gruntów rolnych, wydzielanych w ramach projektów scaleniowych, Wydatki na drogi krajowe w miastach na prawach powiatu, Wydatki na zakup (w tym leasing) sprzętu służącego do utrzymania lub remontu dróg, W przypadku projektów dotyczących budowy i modernizacji dróg wydatki na tzw. infrastrukturę towarzyszącą w wysokości przekraczającej 50% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, 13Wrocław, 9 września 2008 r.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.14 Wykaz wydatków niekwalifikowalnych dla Działania 3.1. RPO WD Wydatki związane z budową, przebudową, modernizacją i/lub remontem infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą (tj. linii elektroenergetycznych wysokiego i niskiego napięcia, przewodów kanalizacyjnych niesłużących do odwodnienia drogi, gazowych, ciepłowniczych i wodociągowych) z wyłączeniem wydatków związanych z przeprowadzeniem robót budowlanych związanych z uniknięciem kolizji z sieciami istniejącymi w pasie drogowym (nie dotyczy infrastruktury ICT w pasie drogowym). 14Wrocław, 9 września 2008 r.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50- 411 Wrocław tel. 071-776-91-03 e-mail: dariusz.koprowski@dolnyslask.pl Dziękuję za uwagę 15Wrocław, 9 września 2008 r.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google