Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wspomagający Gospodarkę Odpadami Komunalnymi Katowice 2012 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wspomagający Gospodarkę Odpadami Komunalnymi Katowice 2012 1."— Zapis prezentacji:

1 System wspomagający Gospodarkę Odpadami Komunalnymi Katowice 2012 1

2 Plan prezentacji 1.Podstawowe założenia systemu. 2.Główne procesy systemu wspomagającego GOK: Obsługa firm odbierających odpady Obsługa dochodów gminy Rozliczenia GOK w księgowości syntetycznej 3.Prezentacja systemu. 2

3 Podstawowe założenia systemu Wspomaganie informatyczne realizacji zadań nałożonych na gminę Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Akt zmieniający Dz. U. nr 152 z dnia 25.07.2011r. poz. 897. 3

4 Obsługa firm odbierających odpady komunalne Główne zapisy ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, w szczególności gminy: nadzorują realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu udostępniają na stronie internetowej określone ustawą informacje (podmioty odbierające odpady, osiągnięte poziomy recyklingu, punkty selektywnego zbierania odpadów) dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi (możliwości przetwarzania, potrzeby inwestycyjne, poniesione koszty odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwieniem odpadów, ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy …) 4

5 Obsługa firm odbierających odpady komunalne 5 Rejestr Działalności Regulowanej (Eurobudżet) GOK Sprawozdawczość dla Podmiotu GOK Sprawozdawczość dla Urzędu

6 Obsługa firm odbierających odpady komunalne Rejestr Działalności Regulowanej umożliwia: prowadzenie ewidencji wniosków złożonych przez podmioty odbierające odpady wydruk decyzji potwierdzającej nadanie numeru rejestrowego wydruk aktualnej listy zarejestrowanych podmiotów wraz z informacjami umożliwiającymi opublikowanie listy na stronie internetowej urzędu lub w inny zwyczajowy przyjęty sposób Rejestr Działalności Regulowanej spełnia wymagania określone Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6

7 Obsługa firm odbierających odpady komunalne GOK Sprawozdawczość dla Podmiotu umożliwia: sporządzanie sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości sporządzanie korekt sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości przesyłanie sprawozdań drogą elektroniczną do właściwego Urzędu Wzory dokumentów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.05.2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 7

8 8 Obsługa firm odbierających odpady komunalne

9 GOK Sprawozdawczość dla Urzędu umożliwia: przyjmowanie drogą elektroniczną sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez podmioty odbierające odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe ewidencjonowanie sprawozdań przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Wzory dokumentów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.05.2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 9

10 Obsługa dochodów gminy Główne zapisy ustawy Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 10

11 Obsługa dochodów gminy 11 Obsługa deklaracji MAGISTRAT Obsługa księgowa MAGISTRAT Księgowość syntetyczna EUROBUDŻET

12 Obsługa dochodów gminy Magistrat - obsługa deklaracji, obsługa księgowa ewidencja deklaracji naliczanie opłat decyzje administracyjne prognoza dochodów/ wpływów księgowość analityczna windykacja eksport do księgowości syntetycznej 12

13 Rozliczenia GOK w księgowości syntetycznej Główne zapisy ustawy Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 13

14 Rozliczenia GOK w księgowości syntetycznej 14 Eurobudżet - zarządzanie planem finansowym i księgowość syntetyczna planowanie zadań budżetowych z zakresu gospodarowania odpadami ewidencja umów wydatkowych, w tym z podmiotami odbierającymi odpady kontrola realizacji zarejestrowanych umów bieżąca kontrola planu finansowego oraz zaangażowania środków budżetowych kontrola stanu środków na rachunku bankowym generowanie sprawozdań budżetowych z zakresu gospodarowania odpadami

15 Prezentacja systemu 15 MiCOMP Systemy Komputerowe ul. Astrów 7, 40-045 Katowice tel./fax: (32) 251-30-86, 251-86-09 www.micomp.pl


Pobierz ppt "System wspomagający Gospodarkę Odpadami Komunalnymi Katowice 2012 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google